தூக்கி விட்ட வரை துரத் திய விஜய் அஜித்.!!வேறு வழியி ல்லா மல் அவ ருடன் இணை ந்த விஜ யின் ஆஸ் தான இயக் குனர்.!! எல் லாம் அவர் நே ரம்.!!

0

தமிழ்   சி னிமா வின்   முன் னணி   நடிக ராக   வலம்  வந்து   கொண்  டிரு ப்பவர்   இயக் குனர்  ஏ ஆர் முருக தாஸ் .   இவர்  விஜ ய் ,  அஜித் ,   விஜய காந்த்  ,  ரஜினி   போன் ற  நடிக ர்க ளுடன்   பணி யாற் றி   இரு க்கி றார் .  விஜய் க்கு   மிக ப்பெரி ய   ஹிட்   பட மான  துப் பாக்கி   ,  கத்தி  போ ன்ற   படங்க ளை   இயக் கிய வ ர்.

 

 

ஆனால்   சர் கார்   ,  தர் பார்   போ  ன்ற   சமீப த்தில்   வெ ளியான   இ வரது   பட ங்கள்   எது வும்   பெ ரிய   அள வில்   வெ ற்றி   பெற வில் லை .   அத னால்   திரையு லக மும்   இவ ரை   பெரு ம்பா லும்   மற ந்து   விட் ட து .   ஆனால்   தற் போது   இவர்   ஒரு  மா சான   கதை யை   தயா ர்   செ ய்து   வைத் திருக் கி றார் .   இந்த   கதை யை   விஜய்   மற் றும்   அஜித் திடம்   கூறி   இருக் கிறா ராம் .

 

 

ஆ னால்   அவர் கள்   இந்த   கதை   வே ண்டாம்   எ ன்று   மறு ந்துவி ட்டார் க ளாம் .   அத னால்   தற் போது   மற் றொரு   பிர பல   நடிக ரை   ஆடி   கதை யை   கூறியி ருக் கிறார்.  கண் டிப்பாக   பண் ண லாம்   என்று  அந்த   நடிக ரும்   கூறி   இருக் கிறா ராம் .  அந்த   நடி கர்   வேறு   யா ரும்   இல் லை   நடி கர்   சில ம்பர சன்   சிம்பு   தான் .   இவர் சிம்பு வை   இர ண்டு   முறை   சந்தி த்ததா கவும் 

 

 

அவரு டன்   கதை யை   கூறி   ஆ லோச னை   நட த்தி   த ற் போது   ஓகே   வாங் கி   இருப்ப தா கவும்   சொல் லப்படு கி றது .  இர ண்டு   வருட ங்க ளாக   தமிழ்   சினிமா வில்   எந்த படம்   இல் லாத   இரு ந்து   வரும்   நி லையில்   தற் போது   இந்த   மா சான   கதை யை   கை யில்   எடு த்திரு க்கி றார்   இயக் குனர்   முருக தாஸ் .    இந்த   திரை ப்படம்   தமி ழ்  ,  தெலு ங்கு ,  ஹிந் தி ,  ம லை யாள ம்  ,   கன்னட  என   பான்   இந்திய   பட மாக   உரு வாக   இரு க்கிறதா ம் .

 

 

இத ற்கான   அதிகா ரபூர் வ மான   அறி விப்பு   விரை வில்   வெளி யாகு ம்   என்று   எதி ர்பார்க் கப்ப டு கிறது  .  சி ம்பு   தற் போது   தான்   பத்து   தல   படத் தின்   ஷூ ட்டிங்   முடித் துவி ட்டு   ரிலா க் ஸாக   இரு க்கி றார்  .  தற் போது   ஏ ஆர்   முரு கதாஸ்   இந்த கதை  அவரை   ஆச்ச ரியப் படுத் திய தால்   தயா ரிப்பு   நிறுவ னம்   சரி   சொன் னவுடன்   உடன டி யாக   சூட் டிங்   தொட ங்க   ஆர்வ மாக   இருக் கிறா ராம்.

 

 

இதற் கான   அதி காரப்பூ ர்வ மான  அறி விப்பு   வி ரைவில்   வெ ளியா கும்   என்று   எதிர் பார்க் கப்ப டுகி றது   .  அத னால்   படம்  எப் படி   இருக் கும்   என்று   எதி ர்பார் ப்பு   ரசி கர்கள்   மத்தி யில்   எழு ந்து   வரு கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.