சினிமா வில் அதை காட்டி னால் தான் வாய்ப் பு தரு வாங்க.!! வெளிப் படை யாக கூறி அதிர வைத்த பிர பல நடி கை.!! இந்த நடி கையே இப் படி சொல் லிட் டாங் களே.!! அதி ர்ச் சியில் ரசிக ர்கள்.!!

0

சினி மாவில்   தி றமை க்காக   வா ய்ப்பு   தருவ தை  விட   கிளா மர்   காட்டி னால்    தான்   வாய் ப்பு  தருகிறா ர் கள்   என்று   வெளிப்ப டை யாக   ஒரு சிம்பு பட   நடி கை    கூறி   இருப் பது   தற் போது   ரசிக ர்கள்   மத்தியி ல்   அதிர் ச்சியை   ஏற்ப டுத்தியி ருக்கிறது .    அந்த   நடி கை   வேறு   யா ரும்  இல் லை  சிம்புவு டன்   ஈஸ் வரன்   பட  த்தில்   நடித்தி ருந் த   நடி கை   நித்தி   அகர் வால்   தான்.

 

 

தெலு ங்கு   சினி மாவி ல்   குறு கிய   கால த்திலே யே   முன் னணி   நடி கை யாக   வலம்  வந்த வர்  தான்   இந்த   நித் தி  அகர் வால்  .  நாக சை தன்யா   ,   நிகில்   உள் ளிட்ட  பல   முன் னணி   தெ லுங்கு   நடிகர் களு க்கு   ஜோடி யாக  நடி த்து   விட் டார் . இவர்   தமி ழில்   சி ம்பு   நடிப் பில்   வெளி யான   ஈஸ் வரன்   படத் தில்   நடி த்து   அறி முகமா னார்.

 

 

இந்த   பட   சமயத் தில்   சிம்பு   நித்தி   அகர் வால்   காத லித்து   வருவ தாக வும்   விரை வில்   திரும ணம்   நட க்க   இருப் பதாக வும்   தக வல் கள்  வெளி யானது .  ஆனால்   அத ன்பின்   அந்த   தகவ ல்கள்   பொய் யான  து   என்று   சொல் லப்பட் டது  .  அதை   தொட ர்ந்து  அவர்   ஜெயம்  ரவி  உடன்  இணை ந்து  பூமி   என்ற  பட த்தில்   நடித்தி ருந் தார் .   அந்த   பட மும்   சரி யான   வெற்றி யை   பெறவி ல் லை .

 

 

அதன் பிறகு   இவரு க்கு  தமிழ்   படங் களி ல்   அதிக  வாய் ப்பு   வ ராமல்   இருக்கி றது. இந்த  நிலை யில்   இவர்   சமீபத் தி ல்   சொ ன்ன   தக வல்   ரசிகர் களை    அதிர் ச்சிய டைய   வை த்திருக் கிற து .   அது   என்ன வென் றால்   சினிமா வில்   பெரும்பா லும்   திற மையை  பார் த்து   இரு வது   சதவீ தம்   பேர் தா ன்   வாய் ப்பு   கொ டுக்கி றார் கள்

 

.

 

உட லை   காட் டி னால்   மட்டு  மே   வாய் ப்பு   என்று   சினி மாவில்   இரு ந்து  வருகி றது. திற மையை   பார்த் து   வாய்ப் பு   கொடு க்கிறா ர்கள்   என்ப தை   என்னா ல்   ஏற்க   முடிய வில் லை .  இங்கு உட லுக்கு   மதி ப்பு   என்று அவர்   வெளி ப்ப டையாக   கூறி யிருக்கி றார்  .  பிர பல   நடிகை யாக   இருக் கும்   இவரே   இப் படி   கூறுவ து   பலரை யும்   அதி ர்ச்சியி ல்   உள் ளாகி   இருக் கிற து.

 

 

 

நான்   தற் போது   பிரப ல   நடிக ர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடிக் க   கார ணம்   ச ம்பள   விஷய ம்தான்  .   நான்   பெரும் பா லும்   அதிக   சம்ப ளத் தை   கேட்ப தில் லை .   அத னால்   குறை ந்த   சம்ப ளத்தை    கொ டுத்து   என் னை   பெரிய   ப டங் களை   நடி க்க  வை த்து   விடு கிறா ர்க ள்   என்று   கூறி   இருக் கிறா ர் .   இத ற்கு  பல ரும்   இணை யத்தில்   தங் கள்   கருத் து க்களை    கூறி   வருகி றார் கள் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.