நம் பவை த்து கழுத்த றுத்த வடி வேலு.!! கதறி அழுத சக நடி கர்.!! வடி வேலு இப் படிபட் டவரா இ ணைய த்தில் வறுத் தெடு க்கும் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சி னிமா வின்   பிரப ல   காமெ டி   நடி கர்   வடி வேலு  . இவர்  திரை யில்   பலரை  சி ரிக்க   வை த்தா லும்   நிஜ   வாழ் க்கையி ல்  இவர்   மோசமா னவர்  என் பது   போல்   தான் பல ரும்  கூறி   வருகி றா ர்கள் .  அதே போல் தான்   தற் போ  து  ஒரு  பிர பல   கா மெடி   ந டி கர்   த னது   ஆதங்  கத் தை   கூறி   இருக் கிறா  ர்  . அவர் வேறு யா ரும்   இல்லை   நடி கர்   போ ண்டாம ணி   தான்.

 

 

இவர்   சமீப த்தில்   உடல் நிலை   சரி   இல்லா மல்   மருத் துவம னையில்   அனு மதிக்க ப்பட்டிரு ந்தார்  . மருத் துவ   செல வுக்கு   கூட   பணம்   இல்லா மல்   மக்க ளிடம்   உதவி   வே ண்டி   இருந் தார்  .  இத னால்   தமி ழக   அரசு   ம ற்று ம்   தமிழ்   சி னிமா  பிரப லங் கள்   பலரு ம்   அவரு க்கு   உதவி   செய் து   வந் தார் கள் .  தற் போது   சிகி ச்சை   பெ ற்று   உடல்   நலத் துட ன்   வீடு   திரும் பி   இருக்  கிறார்   இவர்.

 

 

தன க்கு   உத விய   அனை வரு க்கும்   நன்றி   என் று   கூறி விட்டு   பேட்டி ஒன்று   அளித் திரு க்கி றார் .   அதில்   பேசிய   இவர்   வடிவே லு   மீது  உள்ள   வரு த்த  த்தை   கூறி   இரு க்கி றார் .   அவர்   மருத் துவ ம னையில்   மருத் துவம்   பார் த்துக்   கொண்டி ருக்கும்   போது   தனுஷ்  ,  விஜய்   சேதுப தி  மற் றும்   பிர பல   அரசு   அதிகா ரிகள்   கூட   உதவி செய்து   இரு க்கி றார் கள் .

 

 

ஆனால்   வடி வேலு வுடன்   பல   படங் களி ல்   நடித்து   புகழ் பெற்ற   தன க்கு   வடி வேலு   எந்த   உத வியும்   செய்ய   முன்வ ரவில் லை   என்று   வரு த்தத்து டன்  கூறி   இருக் கிறார் .  போ ண்டா   மணி யும்   வடிவே லும்   பல   படங்  களில்    இ ணைந்து   நடித் தி ருக்கிறா ர்க ள் .   அது   மட்டும ல்லா மல்   சமீப த்தில்   மற் றொரு   காமெடி  நடி கர்   கூட   உடன்   இருக் கும்   சக   நடிக ர்க ளை   வளர   விடா மல்   தடுப் பவர்   வடி வேலு  என்று   கூறியி ருந் தார் .

 

 

அதை ப்போல   தற் போது  போ ண்டா   மணியு ம்   தான்   ஆப த்தில்   இருக் கு ம்   போது   கூட கை   கொ டுத்து   தூக் கி   விடா மல்   இருப் பது  தன க்கு   வருத்த மாக   இருக் கிறது   என்று   வெளி ப்படை யாக   கூறி யிருக் கிறா ர் .   இதைப்   பற்றி  வடிவே லுவிடம்   கேட்ட  பொழு து   போண் டாம ணிக்கு   நான்   செய் யாமல்   யார்   செய் வார்   நான்   செய் வேன்   என்று   கூறி யிரு ந்தார்.

 

 

ஆனால்   இது வரை   அவர்   எந்த   உதவி யும்   செய்யவி ல் லை   என்று   போ ண்டா   மணி   திட்டவ ட்ட மாக   கூறியி ருக்கி றார்  . இத னால்  பலரு ம்   வடி வேலு க்கு  தங்க ளது   விம ர்சன ங்க ளை   கூறி   வரு கிறார்க ள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.