நீ அது க்கு சரி பட்டு வர மாட்ட.!! சூர் யாவை பிர மாண்ட படத் தில் இரு ந்து ஒதுக் கிய இய க்குனர்.!! கடும் கோப த்தில் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   முன் னணி   நடி கர்   சூர் யா  . சூர்யா   தற் போது   தொடர் வெற்றி   படங் களை   கொ டுத்து  வருகி றார்  .  சமீப த்தில்   கமல் ஹாசன்   நடிப் பில் வெளி யான   விக்ர ம்   பட த்தில்  கடைசி ஐந்து   நிமி டத்தில்   வந்து   ரசிக ர்க ளின்   மன தை   வென் றார்  .  தற் போது   வணங் கான்  ,  வாடிவா சல்   என   பிரம் மாண்ட   படங் களை   கைவ சம்   வைத்தி  ருக்கி றார்.

 

 

தற் போது   இவர்   அடு த்த தாக   ஒரு   பிரம்மா ண்ட   வரலா ற்று   படத்தி ல்   இணைய இருப்ப தாக   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இரு ந்தது  .  தற் போது   அதிலி ருந்து   சூர்யா வை   கழட்டி விட   இயக் குனர்   மற் றும்   தயா ரிப்பா ளர்     மு டிவு    செய்து    இருக் கிறா ர்கள்.   அத ற்கு   கார ணம்   2011    ஆம் ஆண்டு வரை   சூர்யா விற்கு   நல்ல   காலம்   இரு ந்தது.

 

 

அதா வது   அந் த   சமய த்தில்   வெளி யான   அனை த்து   சூரியா    படங் களும்   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது .  ஆனால்  அ தற்கு   பின்பு   சூரரை   போற் று வரை அவ ரது   தியேட் டர்   அனை த்து   படங் களும்   தோ ல்வி   படமா கவே   அமை ந்த து.  இத னால்   அந்த   சமய த்தில்    சூர்யா அவர்   வெற் றிக் காக   ஏங் கிக்   கொ ண்டிரு ந்தார் .

 

 

அதுவும்   சூர ரை   போ ற்று ,    ஜெய் பீம்   திரைப் பட ங்கள்   ott   வெ ளியான தால்    தியே ட்ட ர்களில்   சூர்யா வின்  மௌசு  குறை ந்தி ருக்கி றது .   சூர்யா வை   வை த்து இய க்குனர்   சங் கர்   ஆயி ரம்   கோடி   பட்ஜெ ட்டி ல்      ஒரு  படத் தை  இ யக்க   இருப்ப தாக   தகவ ல்கள்    வெளி யா கி   இரு ந்தது .  இந்த   படத் தை   பிர பல   பாலி வுட்   தயா ரிப்பா ளரா ன   கரன்   ஜோ கர்   தயா ரிப் பார்   என்று   சொல் லப்பட் டது.

 

 

ஆனால்   சூர்யா வின்   தியேட் டர்   வெற்றி யை   வைத்து   அ  வரை   வை த்து  படம்  செய் தால்   வெ ற்றி   அடை யா து   என்று    எண் ணி   அந்த   படத் தில்   இரு ந்து   விலகி விட்டா ராம்   கரன்   ஜோ கர்  .   இதனா ல்    த  ற் போது  சங்கர்   மற்ற  முன்ன ணி நடிக ரை   அந்த  கதை க்கு   தேர்வு   செய்து   வரு  கிறா ராம் .   அது வும்  ஒரு    பான்   இந் திய   நடிக ராக   வேண் டும்   என்று   தேடி   வ ரு கிறா ராம் .

 

 

சூர்யா வின்   கடை சி   10    ஆண் டுகளி ல்   தியே ட்டர்   பட ங்கள்   வெற்றி  அடை யாது  விட் டா லும்   தற் போது   இ வர்   நடிப் பில்   வெளி யாகி   இருக் கும்   அனை த்து   படங்க ளும்   வெ ற்றி   அடை ந்து     தேசிய  விரு தும்   பெற் றிரு க்கிறா ர் .   ஆனால்   தற் போது   இப் படி   நடப் பது   அவர்   ரசிக ர்க ளை   மிக வும்   வருத் தத்தி ற்கு   உள் ளாகி    இருக் கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.