56 வய தில் 23 வயது பெண் ணை திரு மணம் செய்து கொண்ட நடி கர் பப்லு.!! செய்தி கேட்டு அதிர் ச்சி யான ரசிகர் கள்.!! இ ணைய த்தில் தீ யாய் பர வும் தக வல்.!! புகைப் படத் துடன் உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மா வில்   சில   திரை ப்ப டங் களில்   நடி த்து  பின்  சீரிய லில்   தற் போதும் கல க்கி  கொ ண்டு   மக் கள்   மத்தி யில்   பிர பல மான   நடிக ராக   திகழ் ந்து   வரும்   நடிக ர்   தான்   நடி கர்   ப ப்லு   பிரித் தி விரா ஜ் .   இவர்  பல   வருட ங்க ளுக்கு   முன்பு சில   தி ரைப்ப டங் களில்   நடி த்தா லும்   அதன் பின்பு   சீரி யலில்   கவ னம்   செ லுத்தி  வந் தார் .

 

 

தற் போது    சீரி யல்   பிஸி யாக  நடி த்து   வருகி றார் .  இவர்   அது   மட் டுமல்லா மல்   யூட்யூ பில்   தனது   உடற் பயிற் சி   மற் றும்   பொ ழுது போக் கே   பதி விட்டு   வருகி றா ர்  .  சமீப த்தில்    ஒரு  நிகழ் ச்சி   ஒன் றில்   கல ந்து   கொ ண்டவர்   தான் ஆரோ க்கிய மாக   இரு க்க   கார ணம்  தன்   மனை வி   தான் என்று ஒரு   இளம்   பெண் ணை அறி முகம்   செ ய் து   வை த்தார் .

 

 

இவரு க்கு   ஏற்க னவே   பீனா   என் பவரு  டன்   திரும ணம்  ஆகி   25   வய தில்    மக னும்   இரு க்கிறா ர்  . அவ ரது   ம கன்   ஆன் ட்டிஸ ம்   குறை பாடு    உடைய வர்.  அத னால்   இவர் தான்   அவ ரை   தற் போது   வரை   பார்த் துக்   கொ ண்டிரு க்கி றார்.  இதனி டையே   தற் போது ஒரு  இளம்   பெண் ணை   மனை வியாக   அறி முகப் படுத் தியது   பலரு க் கும்   அதிர் ச்சி யை   ஏற்ப டுத் தியி ருக் கிறது .

 

 

   பிரி த்தி விராஜ்   மற் றும்  அவரது   மனை விக்கு   ஏற்ப ட்ட   க ருத்து   வேறு பாடு காரண மாக   இருவ ரும்   பிரி ந்து   வாழ்ந் து   வந் துள் ளனர்  .  இந்த   சமயத் தில்   தான் இவ ருக்கு   மலேசி யா வை   சே ர்ந்த   பெண் ஒரு வர்   நட் பாய்   இருக் கிறா ர் .  அங் கே இவர்    தொ ழில்  தொ டங் கவும்   அவர்   உதவி யாக   இரு ந்தா ராம்.

 

 

இத னால்   சில   மாதங் களு க்கு   முன்   இருவ ரும்   திருமண ம்   செய்து  கொண் ட தகவ ல் களை  வெளி ஆகி   உள் ளது . இந்த   த கவல்   தற் போது   ப லரை யும் ஆச்ச ரிய ப்பட   வை த்திரு க்கிற து .  ஏனெ ன் றால்   இவரு க் கு   வய து   56   அந்த   இள ம் பெண் ணுக்கு  வயது   23.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.