தன் னை நாடிவ ரும் இயக் குனர் களை பாடா ய் படுத் தும் பி ரபல நடி கர்.!! த லைதெ றிக்க ஒடும் இய க்குனர் கள்.!! இவரு க்கு இதே வேலை தான்.!! யார் தெரி யுமா.??

0

பெரு ம்பா லும்   நடிக ர்கள்   தாம்  வள ர்ந்து  வரும்   காலங் களில்   இயக் குனர்  கூறும் கதை களில்   அப்ப டியே   நடிப் பார்க ள் .   ஆனால்  தான்   வள ர்ந்து   விட்ட   பிறகு இயக் குனர் களின்  கதை களில்   தலை யிட்டு   அவர்க ளைப்   ப டாத  பாடு படுத் துவா ர்கள் .  அந்த   வகை யில்   தற்போ து   ஒரு   பிர பல   த மிழ்   நடி கர்   தன்னை நாடி  வரும்   இயக் குந ர்களை   படாத பாடு   படுத் தி   வருகிறார்.

 

 

அந் த   நடிக ர்   வேறு  யா ரும்   இல் லை   நடி கர்   விஷா ல்   தான் .  இவர் தமிழ் சினி மாவின்   முன்ன ணி   நடி கர்  . ஒரு   கால கட்ட த்தில்   திமிரு ,  தாமிர பரணி ,   சண்டக் கோழி   என   தொ டர்   வெ ற்றி   படங் களை   கொடு த்த வர். .   ஆனால்   சமீப   கால மாக   இவர்   நடிப் பில்   வெ ளிவரும்   திரை ப்பட ங்கள்   அனை த்தும்   கலவை யான   விம ர்சனங் களை   பெ ற்று   வருகி றது.

 

 

 

அத னால்   வெற்றி   கொடு த்தாக   வேண் டிய   இடத் தில்   இருக் கிறா ர்   அவர்  . ஆனால்  இவர்   தன் னிடம்  கதை   சொல் ல   வரும்   இயக் குனர்க ளிடம்   மிக வும் தொ ந்தரவு   செய்வா ராம் .   கதை யை   ஒரு   தட வை   சொல்ல லாம்   இர ண்டு   தட வை சொல்ல லாம் .   ஆனால்   விஷா ல்     இயக் குனரை   திரும் பத்   திரு ம்ப   கதை யை சொ ல்ல   சொ ல்லி   கேட்  பா ராம்.

 

 

சமீப த்தில்   கூட   இவர்   சிம் புவை   போல்   படப்பி டிப்பு க்கு   சரி யாக   வருவ தில் லை   என் பது   போ ன்று   பல   புகா ர்கள்   இரு ந்தது  .  அது   மட் டுமல்லா மல்   லைக் காவிற்கு   படம்   செய் து   தருவ தாக   முன் பணம்   வாங் கிவிட்டு   பின்   திரு ப்பி கொடுக் காமல்   இருப் பதால்      நீதிம ன்றம்   வரை   சென் று   வந்தா ர்.

 

 

அத னால்   வி ஷால்   இடம்   கதை   சொல் லவே   பல   இயக் குனர் கள்    ப  ய ந்து   வரு கிறார் களாம்  .  ஒவ் வொரு   படத் திலும்   அவர்   படத் தை   முடிக் கும்வ ரை   இயக் குன ர்கள்   இடம்   சேட்டை களை   காட் டி    வருகி றார் .   இவர்   சமீப த்தில்   லத்தி என்ற   திரை ப்பட த்தில்   நடி த்திரு ந் தார் .   படத் தின்   டீசர்   வெளி யாகி   மக் கள் மத்தி யில்   நல்ல   வர வேற்பு   பெற் றது.

 

 

அதி லும்   இவர்   போலீ சாக   நடி த்து   இரு ப்ப தால்    பெரிய   எதி ர்பா ர்ப்பு   இருந்து வரு கிறது .  ஆனால்   இய க்குனர் களி ன்   கதை யில்    நடி க்கா மல்   தன்னை நாடி வரும்   இயக் குன ர்க ளை   பா டாய்ப்   படுத் துகி றார்     என் பது   போ ன் று   பல புகார் கள்   இ வர்   மீது   எழு ந்து   வருகி றது.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.