தொட ர்ந்து தொ ல்லை தரும் பிரபல இயக் குனர்.!! சிக் கலில் தவி க்கும் நடி கர் கார் த்தி.!!இப் போ புல ம்பி என்ன பண் றது.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   முன் னணி   நடி கர்   கார் த்தி  . இவர்   நடி ப்பில்   சமீப த்தில்   வெ ளியான   பொ ன்னியி ன்   செல் வன்   திரை ப்ப டம்   மிகப்பெ ரி ய   வெற்றி யை   கொடு த்தது  . அதை   தொட ர்ந்து   தீபாவ ளி   அன் று   வெளியா கும்   இவ ரது   படம் தான்   சர் தார் .   இந்த  படத் தின்   டிரை லர்   வெளி யாகி   மக் க ள்   மத்தி யில்   நல்ல வர வேற்பு   பெ ற்றது .

 

 

அதே   சமய த்தில்   இவர்   படத் திற்கு   போட்டி யாக   தீபா வளி   அன்று  சிவா  வின் பிரி ன்ஸ்   திரை ப்படம்   வெளி யாக   இருக் கிறது  .  இந்த   சமய த்தில்   தற் போது   ஒரு தக வல்   கிடை த்திருக் கிறது  .   அதா வது   படபிடி ப்பின்   போது   நடி கர்   கார் த்தி  மற் றும்   இயக் குனர்   மித் ரன்   இடையே  பல உரசல்   ஏற்ப ட்டிருக் கிறது. படப் பிடிப் பில்   அடி க்கடி   இவ ர்கள்   வாக் குவா தம்   செய்து  கொள் வார்க ளாம்.

 

 

மேலும்   சர் தார்   படத் திற்கு   டப்பி ங்   கிட்டத் தட்ட   33   நாட்  கள்  நடை பெற்று இருக் கிறது  . அதி லும்   கார் த்தி   இய க்குனர்   இல் லாத   சமய த்தி லும்   டப்பி ங்   செய்து கொடு த்துள் ளார் .  ஆனால்   இயக் குனர்   வந்தவு டன்   இது சரி இல்லை  அது சரி இல்லை என்று  பல   குறை களை   கூறி யிருக் கிறா ர்  . இத னால்   கார்த் தி   ம ற்றும் இயக் குன ருக்கு    இடை  யே   பல   பிரச்ச  னைகள்   இருந் திருக் கிறது.

 

 

இந்த  நிலை யில்  தற் போது   படத் தை   ரெட்   ஜெய ன்ட்   மூவி ஸ்   வெளி யிட  இருக் கிறது .  அத னால்   சர் தார்   பட த்தை   அதிக   திரை யரங்கு களில்   வெளி யிட தயா ராக   இருக்கி றது .   ஆனா ல்   இன் னும்   இயக்கு னர்   வெளி நாட்டி ற்கு   கண் டன்டு அனுப் பவி ல்லை . அத னால்   சென் சா ர்   செய்த   பிறகு தான்   படத் தை   வெ ளியிட முடி யும்.

 

 

அத னால்   குறிப் பிட்ட   அந்த   தேதி யில்   ப டத் தை   வெளி யிட   முடி யுமா என்ற கேள்வி   தற் போது   எழுந்தி ருக்கி றது  . இவ் வாறு   இந்த   படத் திற்கு   ஏகப் பட்ட சிக்க ல்கள்   எழுந் தி ருக்கி றது .  அது என்ன  செ ய்வது  என்று  தெரி யாமல்   கார் த்தி தற் போது   புல ம்பி   வரு கிறா ராம்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.