பா ரஞ் சித் படத் தில் இவர் இல்லா மையா.!!விக் ரம் ரஞ் சித் படத் தில் இணை ந்த ரஞ்சி த்தின் ஆஸ் தான நடி கர்.!! அப் போ படம் சூப்ப ர்ஹிட் தான்.!!யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினி மாவின்  முன் னணி  நடி கர்  வி க்ரம் .  இவர்  நடிப் பில்  சமீ பத் தில் வெளி யான  கோ ப்ரா  படம்  கலவை யான  விமர் சனங் களை  பெற் றா லும்  அதன் பின்பு மணி ரத்னம்  இயக் கத் தில்  பிரம் மாண் டமா க  உரு வாகி  இரு ந்த  பொன் னியின் செல் வன்  திரைப் படம்  மிக ப்பெ ரிய  வெற்றி யை  கொ டுத் தது.

உலக அள வில்  வசூலை யும்  குவி த்து  கொ ண்டிரு க்கி றது  . அந்த படம் இந்த படத் தின்  வெற் றியை  தொ டர் ந்து  சியான்  விக் ரம்  அடு த்து  பா ரஞ் சித்  இயக் கத் தில் உரு வாகி  வரு ம்  திரை ப்ப டம்  தான் சியா ன்  61   பெரிய  எதிர்பா ர்ப் பை   ஏற்ப டுத்தி  இருக் கும்  . இந்த படம் 19ஆம்  நூற்றா ண் டில்  நட க்கும் கதை

அம் சம்  கொ ண்ட  படம் என்று  தகவ ல்கள்   கிடைத்  திரு க்கிறது . இத னால் படத்தி ற்கான  எதி ர்பா ர்ப்பு  அதிக மாக  இரு ந்து  வரு கிறது.  அது வும்  ரஞ் சித்  இய க்கத் தில்  முத ல்முறை யாக  விக் ரம்  நடிப் பதால்  பல ரும்  படம்   எப்ப டி   இருக் கும் என்று எதிர் பார்த் துக்   கொண் டிருக் கிறார் கள் . மேலும்

இந்த படம் கே ஜி எஃப் என்ற  பகுதி யில்  வாழ்ந் த  மக்க ளை அடிப் படையா கக்கொ ண்டு  எடுக்கப் பட்ட  படம்  என்று  சொல்வ தால்  பல ரும்  கே ஜி எஃப்   படத் திற்கு இணை யாக  உரு வாகும்  என்று  எதிர்பா ர்க்கி றார்க ள் . மேலும்  பட த்திற் காக ரஞ் சித்  ஆந்தி ராவில்  இரு க்கும்  கடப் பா  என்ற  இடத்தி ல்  ஷூட் டிங்  நட த்தி

வருவ தாக  தக வல்க ள்  கிடைத் திருக்கி றது .  மேலும்  படத் தில்  யார் யார் நடிக்கி றார் கள்  என்ற  பரவலா ன  கேள் வி  வந்த  நிலை யில்  தற் போது  சார் பட்டா பரம் பரை  படத்தி ல்  நடி த்து  அச த்தியி ருந்த  பசு பதி  இந்த  படத் தில்  இணை ந்தார் என்ற  தகவல் கள்  கிடை த்திருக் கிறது .  தற் போது  விக் ரம்  பசுபதி

இடை யேயான  காட் சிகளு ம்  பட மாக்கப்ப ட்டு  வருவ தாக வும்  தகவ ல்கள் கிடை த்துள் ளது . மேலும்  இப்பட த்தில்  கதா நாய கியா க  மாஸ் டர்  பட  நடிகை  மாள விகா மோக னை  பரி சீலனை  செய்து  வருவ தாகவு ம்  தகவ ல்கள்  கிடைத் திருக்கி றது. இது மூலம் இந்த படம் மிகப்  பிரமா ண்ட மாக  உருவா கும்

என்று  எ திர்பா ர்க்க ப்படு கிறது .  தற் போது  பசுபதி  படத் தில்  இணை ந்ததா ல்  இந்த பட மும்  கட்டா யம்  சார்பட் டா  பரம்ப ரை  படத் தை  போல்  வெற் றிய டையும் என்று பல ரும்  கூறி  வரு கிறா ர்கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.