இனி நடிப் புக்கு குட் பாய் சொ ன்ன நடி கர் அஜித்.!! இது தான் கடைசி பட மா.?? அஜித் எடு த்த அதி ரடி முடிவு.!! புல ம்பும் ரசிக ர்கள்.!! கார ணம் என்ன தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினி மா வின்  முன் னணி  நடி கர்  அஜித் .  இவர் நடிப் பில்  கடை சியாக வெளி யான  திரை ப்படம்  தான்  வலி மை .  இந்த படம்  வெளி யாகி  மக்க ள்  மத்தி யில் கலவை யான  விமர்ச னங்க ளை  பெற் றது .  இதை தொட ர்ந்து  அதே  கூட் டணி யில் தற் போது  உரு வாகி  வரும்  திரை ப்படம்  தான் துணி வு .  இந்த  படத் திற் கான  இறுதி

கட்ட ப்பட பிடி ப்பு  விறுவி றுப் பா க  நட ந்து  வருகி றது .  இந்த படம்  வரு கிற  ஜன வரி பொங் கல்  அன்று கட்டா யம்  வெ ளியா கும்  என்று  தகவ ல்கள்  வெளி யாகி இருக் கிறது .  அது  மட்டு மல் லாமல்  பல  வருடங் களுக் குப்  பிறகு  விஜ யின்  வாரிசு படத் திற்கு  எதி ராக  அஜி த்தின் துணிவு படம் வெளி யாக  இருப் பதால்  பல ரும்

பெரி தும்  எதி ர்பார் த்து  இருக் கிறார் கள்  . இந்த தொடர் ந்து  அஜித் தயாரி ப்பில் விக் னேஷ்  சிவன்  இயக் கத் தில்  புதிய  படத் தில் நடி க்க  இரு க்கிறா ர் .  இதற் கான வேலை களில்  தற் போது  விக்னே ஷ்  கதை யை  ஏற்பா டு  செய் து கொண் டிருக்கி றார்  . தற் போது  தான் இதற்கு இடை யில்  ஒரு  தக வல்

கிடைத் திரு க்கி றது .  அதா வது  அஜித்  சினிமா விற்கு  குட் பாய்  சொல்ல இருப் பதாக  தக வல்  வெளி யாகி  இருக் கிறது .  அது என்ன என்று  பார்த் தால் அஜித் வழக் கமாக  பைக் ரெய்டு கள்  செல் லும்  நபர் என் பது  அனை வரு க்கும்  தெரி யும்.  சமீப த்தில்  கூட ஷூட்டி ங்  இல் லாத  சமய த்தில்  பைக்கு டன்  இவர் வெளி நாடு களில் சுற்றி

வந்த  புகை ப்பட ங்க ள்   இணை யத் தி ல்  வெளி யாகி  பய ங்கர வைரலா னது. தற்போ து  கூட நேரம் கிடை க்கும்  நேரங்க ளில்  இவர்  சுற்றி வரும்  பு கைப் படங் கள் இணை யத் தில்  இருக் கிறது  . அஜீத் இந்த துணி வு  பட த்தை  முடித்து விட்டு  அடு த்த விக் னேஷ் சிவன் உடன்  இருக் கும்  படத் தையும்  முடி த்துவி ட்டு  ஒரு 18  மாத ங்கள் நடை பெறு கிறது .

அந்த 18 மாத ங்கள்  பைக் கை  எடுத் துக்  கொ ண்டு  உலக அள வில்  ட்ரிப் செல்ல இருக்கி றார்  என்ற  தகவ ல்கள்  கிடைத்தி ருக்கி றது .  இத னால்  சிலர் இது தான் அஜி த்தின்  கடைசி படம் என் பது  போல்  எல் லா ம்  கமெ ண் ட்  செய்து  வரு கிறார் கள். ஆ னால்  அஜித்  இடை வெளி  மட்டு மே  விடு வதாக  கூறி யிருக் கிறார் . அது

மட்டு மல்லா மல்  18  மாதங் கள்  என் பது  கிட்ட த் தட்ட  இரண் டு  வருடங் கள்  அஜித் அடு த்த  பட த்தில்  நடி க்க  மாட் டார்  என்ற  தகவ லும்  வெளி யாகி  இருக் கிறது. அத னால்  அஜித்  ரசிக ர்கள்  பலரும் அ தற்கு புல ம்பி இருக்கி றார் கள் . அத னால் இ ணை யத்தில்  பல ரும்  இத னை  வைர லாக  பேசி  வருகி றார்க ள் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.