அஜித் முன்னே திமி ராக நட ந்து கொண்ட கவர் ச்சி நடி கை.!! நீ தேவை யே இல் லை என ஓட விட்ட அஜித்.!!அதி ர்ச் சியான பட ப்பி டிப்பு தளம்.!!எந்த நடி கை தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினி மா வின்  முன் னணி  நடி கர்  அஜித் .  இவர்  அ னைவரை யும்  சம மாக நடத் தக்கூ டிய வர்  என் பது  அனை வரு க்கும்  தெரி யும் .  அது  மட்டு மல்லா மல் இவரு டன்  பணியா ற்று ம்  நடிகை கள்  கூட  இவ ரை  ஜென்டி ல்மேன்  என்று தான் கூறு வார் கள் .  அந்த அள விற்கு  பெண் களிட ம்  மிக வும்  மரியா தை யாக  நட ந் து

கொள்ப வர்  அஜித்  . ஆனா ல்  அப்ப டிப்ப ட்ட  இவ ரையே  ஒ ரு  நடி கை   க டுப் பேற்றி இருக் கிறா ர் .  கட ந்த  2004 ஆம் ஆண்டு  அஜித்  நடிப்பி ல்  வெளி யான    திரை ப்படம் தான்  அட்ட காசம் .  இந்த படத் தில்  இரண் டு  கதாபாத் திரங் களில்  நடித் தி ருப் பார்.  அந்த  படத் தில்  தீபாவ ளி  தல  தீபா வளி  என்ற  பாடல் இடம்

பெற்றி ரு க்கு ம் .  அந்த  பாட லில்  முத லில்  அஜி த்துட ன்  இணை ந்து  ஆட  கவ ர்ச்சி நடி கை  ரக சியா  ஒப்ப ந்தம்  செய்ய ப்பட்டி ருக்கி றா  ர் .  ரகசி யா  யார்  என் றால் வசூல் ராஜா  எம்பி பிஎஸ்  பட த்தி ல்  சீனா தானா  என்ற பாட லுக்கு  ஆடி பிரப லமான வர்தான்   அவர் . இவ ரை  இந்த படத் தில்  பாட லுக்கு  ஆட ஷூட் டிங்

தொட ங்கப் ப ட்டது .  தனக் கான  காட்சி களை  ஆடிமு டித்து விட்டு  அந்த நடிகை அஜித்து க்கு  பக்க த்தில்  கால் மேல் கால்  போ ட்டு  உட்கா ர்ந்தி ருக் கிறார்  . இதை பார் த்த  அனை வரும்  அதிர்ச் சி  ஆகிவி ட்டனர்.    ஆனால் அஜித்  எது வும்  கூறா மல் சாதார ண மாக  இரு ந்திருக் கிறா ர் .  ஆனால் பிறகு தனது  காட்சி களை  பட மாக்கி

விட்ட வுடன்  ரகசி யா  தான் கிள ம்ப  வேண் டும்  பேக் கப்  என்று  மிக வும் அதிகா ரமாக  கூறி யிருக் கி றார் .  இது அஜித்து க்கு  எரிச்ச லை  வரவ ழை த்து  இருக் கிறது.  இத னால்  இந்த பெண்  என் படத் தில்  இருக் கக்  கூடா து  எ ன்று  அஜித்  கோப மாக

கூறிவி ட்டா ராம்  . அத னால்  இயக் குனர்  அவ ரை  இனி மேல்  ஷூட்டி ங்  வர வேண் டாம்  என்று  அனுப் பி  இருக் கி றார் .  அதன் பிறகு அந்த பா டல்  அஜித்  பலரு டன் இணை ந்து  ஆடுவ து  போல்  படமா  க்க ப்ப ட்டது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.