நல்ல குடும் பத் தில் பொ றந்த யாரும் பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சி க்கு போக மாட்டா ங்க.!! பிக்பா ஸை கேவல மாக கிழி த்த பிர பல நடி கர் .!!இணை யத் தில் வறுத் தெடு க்கும் ரசிக ர்கள்.!!யார் தெரி யுமா.??

0

சமீபத் தில்  ஒரு  நடி கர்  சின்ன  பொண் ணுங் களை  அரை யும்  குறை யுமாக  ஆட விடுவ து  தான் உங் கள்  பிக் பாஸ்  நிகழ் ச்சியா  ? அதை ப்பற் றி  பேசா தீர்கள்  என்று கூறியது  இ ணைய த்தில்  பரவ லாக பேச ப்பட் டு  வருகி றது .  விஜய் டிவி யில்  பிக் பாஸ் கட ந்த  ஞா யிற்றுக் கிழ மை  அன்று  கோலாக லமா க  தொ டங்கப் பட்டது.

முதல் வார மே  மக் கள்  மத்தியி ல்  பெரிது ம்  பேசப் பட்டு  வருகி றது .  கமல்ஹா சன் தான் தொ குத்து  வழ ங்கி  வருகி றார் . இந்த நிகழ் ச்சி  பல ராலும்  ரசி க்கப் பட்டு வரு கிறது .  இப்படி ப்பட்ட  நிகழ்ச் சியை  ஒரு  நடி கர்  இவ் வாறு  கூறியி ருப்ப து   தற் போது  இ ணையத் தில்  வைர லாக  சென்று  கொ ண்டிரு க்கிற து .  அந்த  நடி கர்

வேறு யாருமி ல்லை  நடி கர்  கூல் சுரே ஷ்  தான்  . சமீபத்  தில் அவர்  கொ டுத்த பேட்டி யில்  செ ய்தியா ளர்  ஒருவ ர்  பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சியி ல்  ஜிபி முத்து செ ன்று இருக் கிறார்  உங் களை  கூப்பி டவில் லையா  என்று கேள்வி கேட் டார்  . அத ற்கு  பதில் அளி த்த  கூல் சுரேஷ் தய வு செய்து பிக் பாஸ்  பற்றி  என்னி டம்  பேசாதீ ர்கள் . மனம்

நொந் து  போயி ருக் கிறது .  காலை யில்  பாட் டு  போட் ட  உடனே சின்ன பெண் களை  அறை யும்  குறை யுமா  ஆடை போ ட்டு ஆட  விடு வது  தான் பிக் பா ஸா  நல்ல குடும் பத் தில்  பிறந்த வர்க ள்  பிக் பாஸ் நிக ழ்ச் சிக்கு  போக  மாட் டார் கள்  என்று கூறியி ருக்கி றார் .  அதற்கு நல்ல குடும் பத் தைச்  சார்ந்த வர்க ள்  தற்போ து பிக் பாஸ்

வீட் டில்  இல் லை யா  எனக் கேட்ட தற்கு  அது பற்றி என க்கு  தெரி யாது  நான் நல்ல குடும் பத் தில்  பிறந் தவன்  என்று  கூறி யிருக் கிறார் .  அந்த  நிகழ் ச்சியி ல்  அதிக கவர் ச்சி  இருக்கி றது .  ஆண் கள்   எ ல் லோரும்  ஜொ ள்ளு  விட்டு  பார் க்கிறா ர்கள் என்று  கூறியி ருக்கி றார் .  பிக் பாஸ் நிகழ் ச்சிக்கு  ஏகப்ப ட்ட  ரசிகர்  பட்டா ளமே இருக் கிறது .

அது மட்டும் அல்லா மல்  உலக நாய கன்  கமல ஹாச ன்  அந்த  நிகழ் ச்சி யை தொ குத்து  வழ ங்கி வரு கிறார்  . அப்ப டிப்பட்ட  நிக ழ்ச்சி யை  தற் போது கூல் சுரேஷ் நல்ல  குடும் பத்தி ல்  இருப் பவர்கள்  பிக் பாஸ் வீட் டிற் கு  செல்ல  மா ட்டா ர்கள் என்று கூறி இருப் பது  இணை யத் தில்  பரப ரப் பை  ஏற்படு த்தி  இருக்கி றது.

இது தற் போது  இணை யத் தில்  வைர லாக  சென்று  கொண்டிரு க்கிற து . அது மட்டு மல்லா மல்  இவர் தா ன்  சிம்பு ரசி கர்  என்று கூறி வரு கிறா ர்  . சிம்பு வே  பிக் பாஸ் அல்டிமேட் என் ற  நி கழ்ச்சியை   தொ குத்து  வழ ங்கி  இருக்கி றார்  என்று பலரும் இணை யத் தில்  இவ ரை  விமர் சித் து  வருகி றார் கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.