மீண் டும் வெடி க்கும் சி த்ரா தற்கொ லை வழ க்கு.!! சிக் கும் விஜ ய்டிவி முக் கிய பிர பலம்.!! ஆதா ரத்து டன் சொ ன்ன ஹே மந்த்.!!வெளி யான திடுக் கிடும் வீடி யோ பதி வு உ ள்ளே.!!

0

விஜய்  டிவி யில்  பிரப ல மான  சின்னத் திரை  நடி கையாக  இருந் தவர் தான்  வி ஜே சித்ரா .  இவர் சரவ ணன்  மீனா ட்சி  தொ டரில்  இர ண்டா வது  கதாநா யகி யாக நடித் திருப் பார்  . அதன் பின்பு  பாண் டியன்  ஸ்டோ ர்ஸ்  தொட ரில்  முல் லை கதா பாத்தி ரத்தில்  நடி த்து  மக் கள்  மன தில்   நீங்கா  இடத் தை  பிடித் தா ர் .  ஆனா ல்  கடந் த 2020 ஆம்

ஆண்டு  டிச ம்பர்  மா தம்  திடீ ரென  இவர்  ஹோ ட்டல்  ரூமி ல்  தற் கொ லை  செய்து கொ ண்டார் . அந்த  சமய த்தி ல்  ஹேம ந்த்  என்பவருட ன்  இவரு க்கு நிச்ச யதார் த்தம்   நடந் திரு ந்தது .  அத னால்  ஹேம ந்த்  சித்ரா வை  தொந் தரவு  செய்து தற்கொ லைக்கு  தூண் டி  இருப் பார்  என் பது  போன்று  அவர் மீது வழ க்கு  பதிவு  செய்த னர்.

அத னால்  அவர் சிறை யில்  அடை க்கப்ப ட்டா ர் .  அவர் இற ந்த  பின்  பெ ரும் சர்ச்சை கள்  எழு ந்தது .  ப ல விஷ யங்கள்  பல மர்ம ங்கள்  அவ ரது  நண்ப ர்கள் மற் றும்  பணியா ற்றி யவ ர்கள்  கூறி   வந் தார் கள் .  அதில் சிலர் அவர் தவ றான வர் என்று கூட அந்த சமய த்தில்  கூறி வ ந்த னர்.   ஆனால் அத ற்கு  விடை  தெரி யாமல்

இன்று வரை அந்த வழ க்கு  நீடித்து க்  கொண் டே  தான்  இருக் கிறது  . இதில் கைது செய்ய ப்பட்ட  ஹேம ந்த்  ஜாமி னில்  வெ ளியே   வந் தார்  . இவர்  சமீபத் தில் ஒரு பேட்டி  அளித் திருந் தா ர் . அதில் அவர் சித்ரா  மரணத் திற் கும்  விஜய் டிவி ரக்ஷனு க்கும்  சம்பந் தம்  இரு க்கிறது .  அவர் சித்ரா வை  பல  நா ட்க ளாக  தொ ந்தரவு

செய்து வ ந்து  இருக் கிறார் .  அதற் கான  ஆதா ரங் கள்  சித்ராவி ன்  நண் ப ர்   ரோகித் இடம் இரு க்கி றது  என்று  குற் றம்  சாட்டியி ருக் கி றார் .  இந்த செய்தி  தற் போது பலரை யும்  அதிர்ச் சிக்கு  உள் ளாக்கி  இரு க்கி றது .  ஏனென் றால்  ரக் சன்  விஜய் டிவி யில்  பல  வரு டங்க ளாக  இரு ந்து  வருகி றார்  . அது மட் டும்  அல் லாம ல்  அவர் பலரு க்கும்

விருப் பமான  தொகு ப்பாள ராக  இருப்ப தால் ஹேம ந்த்  கூறிய இந்த செய்தி பலரை யும்  அதிர்ச் சிக் கு  உள் ளாகி  இருக் கிறது .  தற் போது  அவர் கூறிய அந்த  வீ டியோ பதிவு  இணை யத்தி ல்  வைர லாக  சென்று  கொ ண்டிருக் கிறது  .  அத ற்கு பல தரப்பி லிருந்து  பல  விமர்ச னங்க ள்  வந்து  கொண் டிருக் கிறது.

ரக் சன்  தற்போ து  கூட ஒரு பட த்தில்  நடித் து  வருகி றார்  . அவரை இப்படி ஹே மந்த் கூறி யது  தற் போது  இணை யத் தில்  பெரு ம்  சர்ச் சை யை  கிளப் பி  இருக் கிற து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.