ஓவர் சீன் போட்டு இயக்கு னரின் கதை யில் தலை யிட்ட பிர பல நடி கர்.!! கடை சியில் படம் அ ட்டர் பி ளாப்.!!இப் போ புல ம்பி என்ன பண் றது.!!எந்த நடி கர் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினிமா வின்  தற் போது  வள ர்ந்து  வரும்  முன் னனி  நடிக ராக  இருப் பவர் நடி கர்  சிவகா ர்த்தி கேய ன் .  ச மீப  கால மாக  இவர் மீது  பல  சர்ச்சை கள்  எழு ந்து வரு கிறது .  கடன்  விவர ங்கள்  மற் றும்  பிரின் ஸ்  படத் திற்கு  இவரு க்கு  ஏற் படும் சிக்க ல்கள்  என  பல  செய்தி கள்  தற் போது  இ ணைய த்தில்  வந்து  கொ ண்டிருக் கிறது.

அந்த  வகை யில்  தற் போது  மற் றொரு  செய் தி  கிடை த்திரு க்கிற து . அதா வது சிவகா ர்த்தி கே யன்  தன்னு டைய  ஆர ம்ப  கட்டத் தில்  தொ டர்ந்து  பல வெ ற்றி படங் களை கொடுத் து  வந் தார் .  அத னால்  விரை விலேயே  முன்ன ணி  நடி கர் அந்த ஸ்தை  பெற் றார் .  அதன் பிறகு  வழக்க ம்  போல்  சில தோல் வி

படங் களை யும்  கொடு த்தார்  . அதா வது  மிஸ் டர்  லோ க்கல்  , ரெமோ ,  சீம ராஜா போன்ற  படங் கள்  ஓட வில் லை  . அதிலு ம்  மி ஸ்டர்  லோக் கல்  சீமரா ஜா  போன்ற பட ங்கள்  மட்ட மான  தோல் வியை  சந்தி த்த து .  இதில் சீம ராஜா  பட த்தின் கதை யை  முத லில்  இயக்கு னர்  பொன்ரா ம்  சிவகா ர்த்தி கேயன்  இடம்  கூறி யுள் ளார்.

அத ற்கு  சிவகா ர்த் திகே யன்  இப் போது  என்னு டைய  ரேன் ஜே  வேறு  கதை யை கொ ஞ்சம்  மாற்று ங்கள்  என்று  கதை யை   மா ற்ற  சொல்லி  இருக் கி றார் .  அத னால்  படத் தில்  தேவை யில் லாத  காட் சிகளை   இணை த்து  இருக்கி றார்  இயக் குனர்  . பின் படம்  வெளி யாகி  விம ர்சன  ரீதியா கவும்  வசூல்  ரீதியா கவும் மட்ட மான

தோல்வி யை  சந்தித் தது .  ஒருவே ளை  இயக் குனர்  சொன் னபடி யே  பட த் தை இயக் கியி ருந் தால்  வெ ற்றி  பெற்றி ருக்கு மோ   எ ன் னமோ  . ஏனெ ன்றால் பொ ன்ராம்  இவரை  வை  த்து  வரு த்தப்ப டாத  வா லிபர்  சங்க ம்  , ர ஜினி  மு ருகன் போன்ற  பிளா க்பஸ் டர்  ஹி ட் படங் களை  கொடு த்தவ ர்  . சிவகா ர்த்தி கேய னின்

தலையி ட்டால்  சீம ராஜா  படம்  அட்ட ர்  ஃப்ளா க்  ஆனது .  ஆனால்  இப் போது பிரி ன்ஸ்  படத் தின்  ப்ரோ மோ ஷனல்  பொன் ராம்  சொ ன்ன  கதை யை சிவ கார்த் திகேயன்  அப்ப டியே  தான்  நினை த்தது  இது தான்  என் பது  போல் கூறி இருக் கிறார் .  இ ப்படி  இருந் தால்  படம்  வெற்றி  பெ ற்று  இருக் கும்  என் றும்  சொல்லி வருகி றார்.

இதுபோ ன்று  சிவ கார்த்தி கேய ன்  தன் கரு த்தை  திணி த்து  நிறை ய  கடனி  ல் மாட் டிக்  கொ ண்டிருக் கி றார்  என்று  அனைவ ரும்  பேசி  வருகிறா ர்கள்.   அதில் ஏற் பட்ட அனுப வத் தின்  மூலம் தற் போது  பெரும் பாலு ம்   இய க்குனர்க ளின்  கதை களில் தலை யை  விடா மல்  நடி த்து  வரு கிறா ராம்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.