அவன் என் ன என் புரு ஷனா.!!பல பெண் களை திரும ணம் செய்த வன் அவன்.!! மீண் டும் சர்ச் சையை கிள ப்பும் நடி கை வ னிதா.!! யாரை சொன் னார் தெரி யுமா.??

0

பிக்  பாஸ்  மூன் றாம்  சீச னில்  போட்டி யா ள ராக  களம்  இறங் கிய வ ர்  தான் நடி கை  வனி தா  . அதில் பல  பிரச் சினை க ளுக்கு  அவர்  கார ண மாக  இருந்தா ர். அத னால்  வத்தி க்கு ச்சி  வனி தா  என்ற  பட்ட ப் பெ யரை யும்  பெற் றார்  . அதன் பின்பு வெளி யே  வந்து ம்  பல  சர்ச்சை க ளை  உருவா க்கி  வருகி றார் .  பீட் டர்

பாலு டன்  மூன் றாவ து  திரும ணம்  பின்  விவா கர த்து  என  பல  சர்ச் சை களுக்கு உள்ளா கி  இருக் கி றார்  . அது மட் டும்  அல் லா மல்  டிவி ட்டர்  மற் றும்  பேட்டி களில் பல  சர்ச் சையா ன  கரு த்துக்க ளை  கூ றியும்  வலம் வ ந்து  கொ ண்டிருக் கி றார். அந்த வகை யில்  தற் போது  பிக் பாஸ்  சீசன்  6  கோ லாகல மாக

தொட ங் கி   நட ந்து  கொ ண்டிரு க்கி  றது.  இதில் ஒரு  போ ட்டியாள ராக  களமி றங்கி இருக் கிறார்  டான் ஸ்  மாஸ் டர்  ராப ர்ட் .  வனி தா  மற் றும்  ராபர்  ட்  இ ருவரும் திரு மணம்  செய் யா மல்  வாழ் ந்து  வந்தா ர்கள்  என் பது  போ ன்று  பல செய் திகள் இரு க்கி றது .  அத னால்  வனி தா  தான் அவ ரை  சிபா ரிசு  செ ய்து  இந்த    சீசனு க்கு

அனு ப்பி  வை த்தார்  என் றும்  பல  தகவ ல்கள்  கிடை த்த து  . தற் போது  பிர பல யூட் யூப்  சேன லுக்கு  பிக்  பாஸ்  நிகழ் ச்சி யில்  விமர்ச னம்  செ ய்து  வரு கிறா ர்.  அதில் பேசிய அ வர்  ரா பர்ட்  என்னு டைய  புரு ஷனு ம்  இ ல்லை  பாய்  பிரண் டு தான் .  நானே  பப்ளிசி ட்டிக் காக  அவ னை  யூஸ்  செய் தேன் .  2007 அவனு க்கு  திரும ணம் நடந் தது.

அவ னது  ம னைவி  மற் றும்  குழ ந்தை  யார் என்று கூட எனக் கு  தெரி யாது.  அதே போல்  திரும ணம்  அவனு க்கு  நடந்து ள் ளது .  அவன் மனை வி  மற் றும்  குழ ந்தை எங்கே ஒரு  இடத் தில்  இரு க்கி றார்க ள் .  ஆனால் அத னை  மறை த்து  த ற் போது ஒரு சிங் கிள்  எனக் கூறி இமே ஜ்  உரு வாக்கி  வருகி றான்  என்று  வனிதா கூறி இருக்கி றார்.

இது தற் போது  ரசி கர்கள்  மத் தியில்  வை ரலா கி  வருகிற து .  அது மட் டும் சர்ச் சைக்கு  பேர்  போன வர்  தற் போது  இந்த சர்ச் சையை  கிளப் பியி ருக்கி றார்.  இத னால்  ராப ர்ட்  மா ஸ்டரின்  ம னைவி  மற் றும்  குழ ந்தை  யார்  என்ற  கே ள்வி தற் போது  எழுந் துள் ளது.  இது  இணை யத் தில்  வை ரலாக வும்  பேசப் பட்டு  வருகி றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.