நடி கை லைலா வின் மகன் களா இது.? நன் றாக வளர் ந்து விட் டாங் களே.!!இணை ய த்தில் பர வும் அழ கிய குடு ம்ப புகை ப் படம் உள் ளே.!!

0

தமிழ்  சினி மாவின்  முன் னணி  நடி கை யாக  திக ழ்ந்து  வந்த  நடி கை  தான்  நடி கை லை லா .  இவர்  கண் ண  குலி யழகி  என்று  தமிழ்  ரசிக ர்களா ல்  கொண் டாட ப்பட்ட நடி கை .  இவர்  தமிழ்  மட் டு மின்றி  , தெ லுங்கு ,   மலை யாளம்  , கன் னடம் என பல  மொழி களி லும்  நடித் திரு க்கி றா ர் .  அந்த  கா லகட்ட த்தில்  இளை ஞர் களின்  கனவு

கன்னி யாக திக ழ்ந் தார் .  இவர் நடி த்த  பிதா மகன்  , தில்  , நந் தா,  தீனா  போ ன்ற பட ங்கள்   இன் றும்  மக்க ள்  மத்தி யில்  பிரப லமான  பட ங்களா க  இரு ந்து  வரு கிறது.  அந்த   சமயத் தில்  இவர்  தன க்கு  என்று  ரசி கர்  பட்டா ளத்தை வைத் திருந் தார் .  அடுத் த டுத்து  படங் களி ல்  நடி த்து  உச்ச நி லைக்கு  செல் வார்  என்று நினை த்த   நிலையில்

திடீ ரென  திரும ணம்  செய் து  கொண் டார் .  திருமண த்திற் கு   பி ன்  எந்த ஒரு படத்தி லும்  நடி க்காம ல்  இரு ந்து  வரு கிறார் .  தற் போது    நீண்ட   இடைவே ளை க்கு பின்  கா ர்த் தி   நடிப் பில்   தீபா வ ளி  அன்று   வெளி  யாக   உள்ள  சர் தார்  பட த்தில் ஒரு முக் கிய  கதா பா த்திர த்தில்  நடித் திருக் கிறா ர் .  இது   இ வ ருக்கு  கம் பேக்

திரை ப்பட மாக  அமை யும்  என்றும்  இதைத்  தொட ர்ந்து  இவர்  பல  பட ங்கள் நடி ப்பார்  என் றும்  ரசி கர் கள்  எதிர் பார்த்து க்  கொ ண்டிரு க்கின் றனர் .  அதே  சம யம் இவர் 2006ம் ஆண் டு  மெக்டி  என்ப வரை   திரும ணம்  செய் து  கொண் டார்.  இவர்க ளுக்கு  இரு  மக ன்கள்  உள் ளார் கள் .  தற்போ து  இவர்  தனது கண வர்  மற்றும் மகனு டன்

எடுத் துக்கொ ண்ட  புகை ப்ப டம்  ஒன்று  இணை யத் தில்  வைர லாகி கொண் டிருக்கி றது  . இவரை நீண்ட  இடை வேளை க்கு  பின்  இவ ரது  வருகை யால்  இவ ரது புகை ப்பட ங்க ளை  பலரு ம்  இ ணையத ளத்தில்  ஷேர் செ ய்து  வருகி றா ர்கள்.  அதில் இவ ரது  குடும்ப  புகை ப்ப டம்  ஒன்று   வைர லாகி

கொ ண்டிரு க்கிறது  . அதை பார் த்த  பல ரும்  லைலா விற்கு  இவ் வளவு  பெரிய மகன் களா  என்று  ஆச்சரி யப்ப ட்டு  இருக் கிறார் கள்  . அந்த  புகைப் படம்  இதோ

Leave A Reply

Your email address will not be published.