இன் றும் பல கோடி கட னில் சிக் கித் தவி க்கும் நடி கர் சிவகா ர்த்தி கேயன்.!! புள்ளிவி வரத் தோடு வெளி வந்த அவ ரின் கடன் தொ கை.!! தொடர் வெற் றிக் கொ டுத்தும் இப் படி ஒரு நிலை மையா.!! ரசிகர் கள் ஷாக்.! எவ்வ ளவு தெரி யுமா.??

0

தற் போது  தமிழ்  சினி மாவின்  முன் னணி  நடி கரா க  வள ர்ந்து  வரு பவர்  நடி கர் சிவ கார் த்திகே யன்.   இவன்  நடி ப்பில்  சமீப த்தில்  வெளி யான  டாக் டர்  டான் போ ன்ற  பட ங்கள்  100 கோடி களு க்கு  மேல் வசூல் செய்து இவ ருக்கு  முன்ன ணி அந்த ஸ்தை  பெற்று  தந் தது ,  இதன் மூலம் இவரின்

அடுத் தடு த்த  படத் திற் கான  எதிர் பார் ப்பும்  அதிக ரித்து க்  கொ ண்டே  செல் கிறது. இந்த  நிலை யில்  சிவ கார்த் திகே யன்  சில  வருட ங்க ளுக்கு  முன்பு  கடனா ல் மிக வும்  அவ திப்ப ட் டார்  என் பது  பல ருக் கும்  தெரி யும்  .  ஆனால் அதன் பின் எந்த செய்தி யும்  இல் லை .  ஆனால்  தற்போ து  அது பற்றி ஒரு செய்தி

கிடை த்தி ருக் கிறது  . இவர்  நடி ப்பில்  வெளி யான  சீம  ராஜா  , வேலைக் கார ன் படம் எதிர் பார்த்த  அள வுக்கு  வெற் றியை  கொடு க்கவி ல்லை  . இதனால் பணத்தை தயா ரித்த  ராஜா வுக்கு  மிக பெரும்  நஷ் டம்  ஏற்பட் டது  . சிவா   தான்  அ ந்த தயாரி ப்பாள ருக்கு  பை னான்சி யும்  ஏற்ப டுத்தி  கொடு த்தார்  . ஆனால் படம்  எதி ர்பா ர்த்த

அளவு வசூல் செய் யாத தால்  மொ த்த  கடன்  சுமை யும்  சிவ கார்த் திகே யன் மீது வந்து விழு ந்து  விட் டது .  அத னால்  மிகப் பெரிய  கட னாளி  ஆகி விட் டார்.  அதை அடை ப்பத ற்காக  தான் தற் போது  ஓடி ஓடி   உழை த் துக்  கொண் டிருக் கிறார் . டாக் டர் படம்  மிகப் பெ ரிய  வசூல்  வேட் டை   நடத் தினா லும்

இவர் பைனா ன்சியர் களிட ம்  ஒப்ப ந்தம்  வைத் திரு க்கி றார் .  ஒவ் வொரு  படம்  வெளி யாகும்  போதும் கடன்  தொகை யில்  முப் பது  சதவீ தம்    கொ டுக்க  வே ண்டும் என்று ஒப்ப ந்தம்  போட் டனர்.  அத ற்கு  சம்ம தி த்  து  தான்சிவகா ர்த்தி கே யன்  கையெ ழு த்தி ட்டு  பிரச்ச னை யை  தீர் த்து  வை த்திரு க்கிறார்.

ஒவ் வொரு  படத் தின்   போ தும்    தொ கையை  கொ டுத்து  சரி செய் து வந்தி ருக்கி றார் .    ஆ னால்  தற் போ தும்  கூட அவர்   பெ யரில்   57   கோடி   பா க்கி  இ ருக்கி ற தாம்.  கூடிய   விரை வில்  அதை யும்  கொடு த்தாகவேண் டும்  என்று

சிவா  தற் போது  மிக வும்  வேக மாக  படங் களை  நடி த்து வருகி றார் .  எவ் வளவு  சிறப் பான  வெ ற்றி  படங் களை  கொடு த்தும்  இன் றும்  இவரு க்கு பல கோடி கடன் இரு ப்பது   பல ரை யும் ஆச்சர் யம்  அ டைய   வை த்திரு க்கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.