என் னது 6 வரு ஷத் துக்கு முன் னாடி யே நயன் வி க்கி கல் யா ணம் பண் ணிட் டாங்க ளா.!! வாட கைதாய் பிர ச்சனை க்கு ஆதா ரத்து டன் பதி லடி கொ டுத்த ஜோடி .!!செய்தி கேட்டு அதிர் ச்சி யான ரசிகர் கள்.!!

0

கட ந்த  சில  நாட்க ளாக  இணை யத் தில்  மிக வும்  ட்ரெ ண்டிங் காக  பேச ப்பட்டு வரும் ஒரே விஷ யம்  நயன் தாரா  மற் றும்  விக் னேஷ்  சிவ ன்  குழ ந்தை  விவ காரம் தான் .  கடந்த சில  தின ங்க ளுக்கு  முன்பு  விக்னே ஷ்   திடீ ரென  ட்வி ட்டரி ல்  ஒரு பதி வினை  பகிர்  ந் தார்.அது தான்  தற் போது  இத்த னை  சர்ச் சைக ளுக்கு ம்  கார ணம்  தாங் கள்  பெற் றோர் ஆகிவி ட் டோம்  என்ற  பதி வினை  அவர்  பகிர் ந்து  விட் டார்  . அது வும் வாடகை த்தாய்  மூல மாகத் தான்  குழ ந்தை  பெற் றுக்  கொண் டோம்  என் றும்  அவர்  பகிர் ந்து இரு ந்தார் . இந்த  பிரச்ச னைக்கு  கார ணம்  என்ன என்று

பார்த் தால்  இவ ர்கள்  வாட கை தாய்   மூல மாக  தான்  குழ ந்தை  பெற் றுக்  கொள் ளப்  போ கிறா ர்கள்  என்ற  செய்தி  எங் கும்  வெளி வர வில் லை .  திடீ ரென குறிப் பிட் டதால்  அனை வரும்  அதி ர்ச்சி  ஆகி விட் டார் கள்  . வாட கை த்தாய்   தமிழ கத் தி ல்  தடை செய்ய ப்பட்டிரு க் கிறது

என் றும்  அதற் காக  சில விதிமு றைக ள்  இருக் கிறதுஎன்றும் பலர் தங் கள்  கரு த்துக் களை  கூறி  வந் தார் கள் .  பல ரும்  நயன் தாரா பிரச் சனை  பெரி தாகி  இருவ ரு ம்   கைது  செய் யப்ப டுவா ர்களா என்ற  அள விற்கு சென்று விட் டது  . இது குறி த்து  சுகா தாரத் துறை  இய க்குனர்

 தலை மை யில் நயன் தாரா  விக்னே ஷ்விசா ரணை  நட த்தப்ப ட்டது  . இதில்  சட்ட ப்படிதான்  இவர் கள்  குழந் தை  பெற்ற  கொண் டனர்  என்று  ஆதா ரங்க ளை கொ டுத்துள் ளனர் .  இவர் கள்  இத ற்கா   க   6   மாத த்தி ற்கு  முன் பே   பதிவு  செய் திருக் கிறார் கள். இதைக் கேட்ட பல ரும்  அதிர்ச் சிக்கு 

உள் ளாய்  இரு க்கிறா ர்கள் .  மேலும் கடந்த டிசம் பர்  மாத மே  வாட கைதாய்    குழந் தை  பெற் றுக்கொ ள்ள  ஒப்ப ந்தம்  பதிவு செய் யப் பட்ட தற் காக  ஆதா ரங்க ளைஇவர் கள்  சப் மித்து  இருக் கிறா ர்கள்  .  மேலும்  எல்லா  வி ஷய மும்  ச ட்டப்ப டி தான்  நய ன்தாரா    செய்தி ருக்கி றா ர்கள்  என்று  ஆதா ரத்து டன் 

செய் யப்ப ட்டுள் ளது .  இந்த தகவ லை  கேட்ட  ரசிக ர்கள்  எனது ஆறு  வருட ங்க ளுக்கு  முன்பே குழந் தைக்குபிளா ன்  செய் துவிட் டார்க ளா  திருமண மே  இப்பொ ழுது தான்  ஆன து  என்று பல ரும்  அதி ர்ச்சி யில்  இரு க்கி றார் கள்.  இந்த செய் தி  தற் போது  இணை யத்தி ல் வைர லாக  பேசப் பட்டு  வரு கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.