சந்தி ரமுகி வடி வேலு ம னைவி ஸ்வர் னாவா இது.! லேட் டஸ்ட் புகை ப்பட த்தை பார் த்து வாயை பிள க்கும் ரசிக ர்கள்.!! எப் படி மா றிட் டாரு பாரு ங்க.!!

0

தமிழ்  சினி மாவின்  சூப் பர்  ஸ் டா ர்  ஆக  இருப் பவர்   நடி கர்  ரஜி னிகா ந்த் .  இவர் நடிப் பில்  ஆம் ஆண் டு  வெ ளியா ன  திரை ப் படம்  தான்  சந்திர முகி .  இந்த படத் தில்  இவ ருடன்  இணை ந்து  நய ன்தா ரா ,  ஜோ திகா  , பிரபு  , வடி வேல் ,  நாசர்  என ஒரு  நட்ச த்திர  பட்டா ளமே  நடித் திருந் தது  . இந்த படம் சு மார்  900  நா ட்கள் தியேட் டரில் ஓடி

சாத னை  படை த்தது .  இன்று வரை இந்த  படத் தி ன்  சாத னை   எந்த  பட மும் முறி யடி க்க  முடிய வில் லை .  இந்த படத் தின்  அனை த்து  கதா பாத் திரமு ம் முக்கி யமான  கதா பாத் திர மாக  வடி வமை க்க ப் பட்டு  இருக் கும் .  எந்த ஒரு கதா பாத்தி ரமும்  தே வையற் ற தாக  இருக் காது .  அதே போன் று  இந்த  படத் தின்

ரஜினி வடிவே ல்  கா மெடி  அனை வராலு ம்  ரசிக் கப் பட் டது  . அது வும்  வடி வேலு மனை வியான  ஸ்வ ர்ணா  என்ற  கதா பாத்தி ரம்  கா மெடி யாக  பல ரால் ரசிக் கப்ப ட்டது  .அந்த  கதாபா த்தி ரத் தில்  நடி த்த வர்  தான் நடி கை  ஸ்வ ர்ணா  மா த்யூ . இவர் தமிழ் , தெலு ங்கு,  கன்ன டம் ,  மலை யா ளம்  என்ற  பல மொழி  படங் க ளில்  நடி த்து வந் தவர்.

சந்திர முகி  பட த்தில்  நடி த்து  தமிழ்  ரசிக ர்க ளின்  கவன த்தை  ஈர் த்தார்.  இந்த படத்தி னை  தொ டர்ந் து  பல தமிழ்  திரை ப்ப டங்களி ல்  நடி த்து  வந் தார் .  ஆனால் இவ ரால்  வர வேற் பை  பெற  முடிய வில் லை .  ஆனா ல்  தற் போது அதன் பின் இவர் வர் கீஸ்  ஜேக் கப்  என் பதை  திரும ணம்  செ ய்து

கொ ண்டு  இர ண்டு  குழந் தைக ளு க்கு  தாயா கி  உள் ளார்  . இவரை அதன் பின் பட ங்க ளில்  யாரும்  வரவே ற்கவில் லை .  ஆனால்  தற் போ து  இ ணைய த்தில் வெளி யாகி  இரு க்கும்  இவ ரு டைய   தற்போ தைய  புகை ப்படங் களை  பார் த்து  பல ரும் வா யை  பி ளந்து  இருக் கிறா ர் கள் .  அந்த  அளவி ற்கு

இவர் இன் றும்  இள மையோ டு  இளம்  கதா நாயகிக ளுக் கு   சவால்  வி டும் வகை யில்  இருக் கி றார்  . இந்த  பட த்தில்  பார் த்த  சொ ர்க் கமா  இது என் பது  போல் பல ரும்  கேள் வி  எழு ப்பி  வரு கிறா ர்கள் .  இணை யத் தில்  வைர லா கி  கொ ண்டிரு க்கும்  அவ ரது  பு கைப்ப டங்க ள்  இதோ

Leave A Reply

Your email address will not be published.