அனு ஷ்கா போல படத் திற் காக ஆளே அடை யாளம் தெரி யாத அள வுக்கு குண் டாக மாறிய பிர பல அஜித் பட நடி கை.!!அட இவரு மா.!! வெளி யான புகை ப்படத்தை பார் த்து ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினி மாவி ன்  முன் னணி  நடி கை  மற் றும்  இளைஞ ர்களி ன்  கனவு கண்ணி யாக  இரு ந்த  நடி கை  தான்  நடி கை  அனுஷ் கா  செ ட்டி .   பல  முன் னணி நடிக ர்களு க்கு  ஜோடி யாக  நடி த்து  மக் கள்  மத்தி யில்  மிக வு ம்  பிரப ல மான நடிகை யாக  இரு ந்து  வந் தார் .  ஆனா ல்  இவர்  திடீ ரென  இஞ் சி  இடுப் பழகி  பட த்தி ற்காக

குண் டாக  மாறி னார் .  அந்த படம்  வெ ற்றி  பெ றும்  என்ற  எண் ணத்து டன்  இவர் செய்த  விஷ யம்  தோல் வியை  தழு வியது .  அந்த படம்  மிக ப்பெ ரிய  தோல்வி அடை ந்தது  . அத னால்  அதன்  பிறகு உடல் எடை யை  குறை க்க  முடி யா ம ல்  மிக வும்  சிர மப்ப ட் டார் .  இத னால்  பட  வாய் ப்பு கள்  கூட  அவரு க்கு  வரா மல்  இருந் தது.

அவ ரை  தொடர் ந்து  தற் போது  ஒரு  பிர பல    அ ஜித்  பட  நடிகை யும்  பட த்திற் காக உடல்  எடை யை  ஏற் றி  இருக் கி றார் .  இதை  பார் த்த  ரசி கர்க ள்  தற் போது அதிர் ச்சியா கி  இருக் கிறா ர்க ள் .  அந்த நடி கை  வேறு  யாரு மில்லை  ரஜினி யின்  காலா அஜித் தின்  வ லிமை  போ ன்ற  பட ங்க ளில்  நடி த்த  ஹி ந்தி  பட  நடிகை 

ஹு மா  குரே ஷி  தான் .  இவர் பாலிவு ட்டில்  முன்ன ணி  நடிகை யாக  திகழ் ந்து வருகி றார் .  சமீப த்தில்  வெளி யான  டபுள் எக் ஸல்  என்ற  படத் தில் மாறி யிருக் கிறா ர் .  இந்த  படத் தின்  டீசர்  சமீப த்தில்  வெளி யாகி  நல்ல  வரவே ற்பு  பெற் றது .  ஆனால் வலி மை  படத் தில்  பார் த்த  இவ ரை  இந்த  படத் தில்  இப் படி  பார் த்த  தமிழ் ரசிக ர்கள்  பெரு ம்

அதி ர்ச்சி யாகி  இருக் கிறா ர்கள் .  இவ ரும்  அனுஷ் கா  போன் று  உடல்  எடை யை குறை க்க  முடி யாமல்  அவ திப்படா மல்  இருந் தால்  சரி  என் பது  போ ன்று  தற் போது  இணை யத் தில்  பல ரும்  பேசி  வரு கிறா ர்கள்  . இது  தற் போது  இணை யத் தில்  வைர லாக  பேச ப்ப ட்டு  வரு கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.