உலக ப்புகழ் பெற்ற நடி கர் திடீர் மர ணம்.!!அதிர் ச்சி யில் திரைத் துறை.!!வரு த்த த்தில் ரசிக ர்கள்.!!

0

உலக புகழ்  பெ ற்ற  படங் களில்  ஒன்று தான்  ஹா ரிபா ட்டர்  பட ம்  . இந்த படம் பல  பாக ங்க ளில்   வெ ளியாகி  உ லக  அள வில்  ரசிக ர்களை   வைத் திரு க்கி றது. பிரிட் டன்  நாட் டைச்  சேர்ந் த  பெ ண்  எழு த்தா ளர்  ஜேகே  ரௌ லி ங்  எழு திய ஹாரி பாட்டர்

புத் தகம்  தான்  உலக அ ள வில் பிரப லமா னது  . அந்த புத்தக த்தை  தழு வி எடுக்க ப்பட்ட  திரை ப்பட ம்  தான்  ஹா ரி பாட் டர்  . இந்த படம் உ லகம்  முழுவ து ம்  நன்றாக ஓடி யது .  ஏன் த மிழ கத் தில்  கூட  இந்த  படத் திற்கா ன

ரசிக ர்கள்  இருந் து  கொ ண்டு  தான்  இருக் கிறா ர்கள்  . அந்த வகை யில் இந்த படம் மி கவும்  பிரமா தமா க  உரு வா க்கப்பட் டிரு க்கும் .  இதல்  நடித் திருக் கும்  அனை த்து  கதாபா த்திர ங் களு க்கு ம்   ரசி கர்  பட்டா ளம்  இருக் கிறது .  இதில் முக் கிய கதா பாத்திர த்தில்

நடி த்தவ ர்க ள்தான்  ராபி    கால் ட் ரேன்   .   ச்வித் சர்ல ண் டை  சேர் ந்த   72  வய தான இவர்  உட ல்நலக்  குறை வால்  உயி ரிழ ந்து  உள்ளா ர்  . இ வர து மரண  செய்தி தற் போது  கடும்  சோக த்தை யும்  அதிர்ச் சி யும்  ஏற்ப டுத் தி  இருக் கிற து  . இதனா ல் திரைத் துறை யில்

உள்ள பல ரும்  அதிர்ச் சியாக   இரு க்கின் றார் கள்  . அ வரது  தமிழ்  ரசி கர் க ள்  கூட தற் போது  வரு த்த த்தில்  இரு ந்து  வரு கிறார் கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.