படை யப்பா படத் திற்கு பிறகு 20 வருட ங்க ளாக ரஜினி தவி ர்த்து வந்த விஷ யம்.!! ஜெ யிலர் பட த்தி ற்காக கட் டாய ப்படு த்தி செ ய்ய வை த்த நெல் சன்.!! இணை ய த்தில் வைர லாகும் சுவா ரஸ்ய மான செ ய்தி.!! கொ ண்டா ட்டத் தில் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  நிர ந்தர  சூப் பர்  ஸ் டார்  ஆக  இருந் து  வரு பவர்  நடி கர் ரஜினி காந்த் .  இவர் தற் போது  நெ ல்சன்  இ யக் கத் தில்  ஜெ யிலர்  திரை ப்பட த்தி ல்  நடித் து  வருகி றார் .  இந்த  படத் தை  சன்  பிக் சர்ஸ்  தயா ரித்து  வரு கிறது .  அண்ணா த்த படத் தின்  கல வை யான  விமர் சன ங்களு க்கு  பிறகு  இந்த பட த்தை  வெற்றி பட மாக்க

வேண் டும்  என்று  ரஜி னி  நினை த் துக்  கொ ண்டிருக் கிறா ர்  . அதே  சமய ம்  பீஸ்ட் படத் தின்  கலவை யான  விமர்ச னங்க ளுக்கு  பிற கு  ரஜினி  நெல்ச னை  தவி ர்த்து விடு வார்  என்று  பலர்  சொன் ன போதும்  நெல் சன்  மேல்   நம்பி க்கை  வை த்து ரஜினி ஒரு வா ய்ப் பை  கொ டுத்தி ருக்கி றார் .  இத னால்  நெல் சன்  இந்த  படத் தை

மிகப் பெரி ய  வெ ற்றி  படமா க  மாற் றி  விட  வேண் டும்  என் று  இரு க்கி றார் .  இத னால்  படத் தின்  படபி டிப்பு  விறு விறு ப்பா க  நடந் து  கொ ண் டிருக்கி றது .  அதே சம யம்  தற் போ து  ஒரு  சுவா ரஸ்ய மான  தக வல்  ஒன் று  கிடை த்திருக் கிற து  . இதுவ ரை  ரஜினி  சூப்பர்  ஸ் டார்  ஆன  பி றகு  அந்த ஒரு   விஷ யத்தை  தவி ர்த் து

வந்தி ருக்கிறா ர்.ஆ னால்  நெ ல்சன்  இந்த முறை அதை கட்டா யம்  செய்ய வேண் டும்  என்று செய்து காட் டியி ருக் கிறார் .  அது என்ன வென் றால்  ரஜினி  மிகப் பெரிய  சூ ப்பர்  ஸ் டார் ஆன பிறகு அவு ட்டோ ர்  ஷூ ட்டிங்  தவிர் த்து  வந் திரு க்கி றார் .  ஏனென் றால்ரசிகர் கள்  ஏராள மாக  திர ண்டு  விடுவா ர்கள் .  இத னால்  படப் பிடிப்பு

நடைபெ றாது எ ன்று  பெரு ம்பாலு ம்  ரஜினி யின்  பட ங்கள்  தமிழ கத்தில்   அவுட் டோர்  ஷூட் டிங் நடத் தப்பட  மாட் டாது .  உள்  அரங் கங் களில்  தான் நடத் தப் படும் .  ஆனால்  தற்  போது நெல்ச ன்  அத னை  தகர்த் து  கடலூ ரை  சுற்றி யுள் ள  பகுதி களில்  அவுட் டோர் ஷூ ட்டிங்  நட த்தி

வருகி றார் . சமீபத் தில்  கூட  கட லூரில்  மிக  விறு விறுப் பாக  ஷூ ட்டிங்  நட ந்து கொண் டிருக் கிறது  . அங்கு பல  வருடங் களு க்கு  பின்   ரஜினி யின்  அவுட் டோர் ஷூ ட்டிங்  காண  ஏரா ளமா ன  பொது மக் கள்  திர ண்டு  விட் டனர் .  அப்போ து  ஷூ ட்டிங்  முடி ந்து  ரஜி னி  அனை வரு க் கும்  கைகா ட் டி  வ ணக்க ம்  சொல் லி  செல்வ து

போ ன்ற  புகை ப்பட ங்க ள் மற் றும்  வீடியோ க் கள்  இ ணைய த்தி ல்  வைரலா க சென்று  கொண்டி ருக் கிற து  . பல  வருட ங்களு க்கு  பிறகு  அவு ட் டோ ர்  ஷூ ட்டிங் நடத் திக்  கா ட்டி  இருக் கிறார்  நெல் சன்  . இத னால்  படத் தின்  எதி ர்பார்ப் பு இன் னும்  அதி கரித் துக்  கொ ண்டி ருக்கி றது .

Leave A Reply

Your email address will not be published.