பறி போகும் ஐஸ்வ ர்யா ராஜே ஷின் பட வாய் ப்புகள்.!!பின் னால் சை லெண் டாக கா ய் நகர் த்தும் இளம் நடி கை.!! எல்லா த்து க்கும் கா ரணம் இது தானா.?? எந்த நடி கை தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினி மாவி ன்  தற் போ து  பிரப ல மாகி  வரும்  ந டிகை  ஐஸ் வர்யா  ரா ஜேஷ்.   நேர்த் தியா ன  நடிப் பும்  குடு ம்ப ப்பாங் கான  முக மும்  இவரை  பல  முன் னணி நடிகர் களு க்கு  ஜோடி யாக  நடி க்க  வைத் தது  . தற் போது  த மிழ்  மட்டு மல்லா மல் தெலு ங்கு  , மலை யாளம்  என பல

மொழி களி லும்   நடி த்து  அ சத்தி  வரு கிறா ர் .  இவர்  ஆர ம்ப  கா லத் தில்  சில சிறு சிறு பட ங்க ளை   ந டித்து  வந்தா லும்  அதன் பின்பு   தனக் கென  ஒரு ரூட் டை  பிடி த்து  ஹீரோ யின் களுக்கு  முக் கிய த்தும்  உள்ள கதை யை  தேர் ந்தெ டுத்து  நடி த்து வருகி றார் .  அத னால்  இவரது  மார் க்கெ ட்டும்  உயர் ந்து  கொ ண்டே  போகி

rறது  .  இப் படி  கஷ் டப்ப ட்டு  வந்த  அவ ர்  தற் போ து  ஒரு  நிலை யில்  வந்த வுடன் சம்பள விஷ யத் தில்  ஓவ ராக  கா ரராக  இரு க்கி றார் .  இத னால்  தயா ரிப்பா ளர்கள் இ வர்  மீது  கோப த்தில்  இ ருந்து   வ ருகி றார் கள் .  அது மட்டு ம்  அல் லாமல் படபி டிப்பி லும்  சற்று  கடு மை யாக  நட ந்து  கொ ள்கிறா ர்  என்ப து  போன்று இவர் மீது சர்ச் சை  எழு ந்து

வருகி றது.  அதே சமயத் தில்  மற் றொரு  நடி கை  சைல ன்டா க  இவ ரது  இட த்தை பிடி த்து  வரு கி றார்  என்று  கோ லிவுட் டில்  பேச்சு  இரு ந்து  வருகி றது  . அந்த  நடி கை வேறு யாரும் இல் லை  சின் னத்தி ரை  மூல ம்  அறிமு கமா கி  தற் போது  வெள் ளி திரை யில்  ஜொலி த் துக்  கொ ண்டி ரு க்கு ம்  நடி கை  பிரியா  பவா னி  சங் கர்  தான்.

இவர் தற் போது  ஏரா ளமா ன   ப டங் களில்  நடித் து  வரு கி றார் .  பல இயக் குனர்களு ம்  இவ ரை  தான் த ங்கள்  படங் களி ன்  நடிக் க  வை க்க  திட்ட மிட் டு  இருக் கிறா ர்கள் .  அதன்  கா ரணம்   எ ன்ன வென் று  பார்த் தால்  இவர் சம் பளம்  வி ஷயத் தில் அவ்வ ளவு   க ரா ராக  இரு ப்பதி ல்லை யா ம் .  அது மட்டு ம்  அல்லா மல்  சூட்டிங் ஸ்பா ட்டில்  இப் படித் தான்

இருப் பேன்  என்று எ ந்த  இதும்  இல் லாமல்  அட்ஜ ஸ்ட்  செய்து  கொ ள்கிறா ராம் .  இது போ ன்ற  விஷ யங் கள்  இவரி டம்  இருப் பதா ல்  பல ரும்  இவரை  நடி க்க  வைக்க  திட்ட மிட்டு   இரு க்கி றார் கள்  . அத னால்  தான் இவர் இந் தியன்  2  பட த்தில் நடிக் கும்  வாய்ப் பை  கூட  பெ ற்று  இரு க்கி றார் .  இதன் மூலம் சைல ன்டா க  இவர்

ஐஸ்வ ர்யா  ராஜே ஷ்  இடத் தை  பிடி த்து  வருகி றார் .  ஐஸ்வ ர்யா  தன க்கெ ன்று  ஒரு இடத் தை  பிடி த்த  உடன்  தற் போது  இவ் வாறு  கடு மையா க  நட ந்து  கொள் வதை பல ரும்  விமர் சித்து  வருகி றார்க ள்  . அதே சமய ம்   பி ரியா  பவா னி  சங் கர் தற் போது  சை லன் டாக   அனை த்து  பட ங்களி லும்

நடி த்து  மார்க் கெட் டை  உய ர்த்தி வைக் கிறா ர் . இத னால்  ஐஸ் வ ர்யா  ரா ஜேஷி ன் இட த்தை  விரை வில்  பிரி யா  பவா னி   சங் கர்  பிடித் து  விடுவா ர்  என்று கோ லிவுட்டி ல்  பரவ லாக   பேச ப்படு கி றது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.