நான் நடி ச்ச படத் துல மட்ட மான படம் இது தான்!! வெளி ப்படை யாக சொ ன்ன பிகில் பட நடி கை! இணை யத் தில் கலா ய்க் கும் ரசிக ர்கள்! யார் தெரி யுமா?

0

சமீபத் தில்  செ ல்வ ராக வன்  இயக் கத் தில்  தனுஷ்  நடிப் பில்   வெ ளி யாகி கலவை யான  விமர்ச னங்க ளை  பெற்ற  படம் தான் நா னே  வரு வேன்  . இந்த  படத் தில் தனுஷ் இ ர ட்டை  வேடத் தில்  நடித் திரு ந்தார் .  படம்  மக்க ளிட த்தில்  கலவை யான விமர் சனங்க ளை  பெற் ற து . இந்த படத் தில்  தனு ஷுக்கு  ஜோடி யாக  நடி த்த நடி கை

தான் இந்து ஜா .  இவர்  இத ற்கு  முன் மே யாத  மான்  என் ற  திரைப் படத் தின்  மூலம் சினிமா வில்  அறி முகமா  னார் .  அதை  தொ டர்ந்து  பிகில்  படத் தில்  நடி த்து  மக் கள் மத்தி யில்  வரவே ற்பு   பெற் றார் .  இவர் தற் போது   தான்  நடி த்த  படங் க ளில் மிக வும்  மோச மான  படம்  இது தான்  என்று ஒரு படத் தினை  வெளிப் படை யாக  கூறி

இருக் கிறார் .  இவர் விஜய் டிவி யின்  புதிய சேனல் விஜய்  டக் கர்  அந்த  சேன லுக்கு சமீப த்தில்  பே ட்டி  கொ டுத்து  இருந் தார் .   அப் போது  அவர்  கூறி யது  தற் போது பரபர ப்பு  ஏற்ப டுத் தப்ப டு கிறது  . இவர்  மெர்க் குரி  ,  60  வயது  மாநி லம் ,   பில்லா பாண்டி ,  பூம ராங்  உள் ளிட்ட  பல   படங் கள்   நடி த்து   வந் தவர் .   பிகில்  படத் தின் மூலம்  பிர பலம்

அடை ந்தார் .  இவர்  விஜய்  டக் கரில்  அளி த்த  பேட்டி யில்  நீங் கள்  நடி த்த பட ங்க ளில்  மிக வும்  மோச மான  படம்   எ து  என்று  கேட்ட  கேள்வி க்கு  இவர்  அஜித் தின் ரசிக ரான  பில் லா  பாண் டி  பட த்தில்  ஆர்கே  சுரே ஷ்  நடித் திருப் பார் .  சமீப த்தில் கூட சில  நிகழ் சிக ளில்  அந்த  படத் தை  பற்றி  பெரு மை யாக  பேசி  வந் தார்  . அவர் இந்த

நிலை யி ல்  அந்த  பேட்டி யில்  பில் லா  பாண் டி  படம் தான்  நான்  நடித தி லேயே மிக வும்  மோச மான  படம் என்று  வெளிப்ப டை யாக  கூறி  இருக் கி றார் .  இந்த வீடி யோ தற் போது  சமூக  வலைத ளங்க ளில்  வைர லாக   பர விக்  கொ ண்டு    வரு கிறது.  இ தனை  இணை யத் தில்  பல ரும்  கலாய் த்து  வருகி றார் கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.