சினி மாவில் ஓரம் கட்ட ப்படும் பிர பல பிக் பாஸ் நடி கை.!! வாய் ப்பில் லாமல் எடு த்த இப் படி ஒரு முடி வு.!!எந்த நடி கை தெரி யுமா.??

0

விஜய்  டிவி யில்  ஒளிபர ப்பா கும்  பிக் பாஸ் சீசன் மூன் றில்  களம்  இறங் கிய வர் தான் இலங் கையை ச்  சேர் ந்த  நடி கை  லாஸ் லியா .  இவர் இலங் கையில்  செய்தி தொகு ப்பா ளராக  இரு ந்து  வந் தார் .  பிக் பாஸில் கல ந்து கொ ண்டு  தமிழ்  மக்கள் மத்தி யில்  நல்ல  வரவே ற்பு  பெற்ற வர்  . இவ ரின்  அழ கான

தமிழ் பேச்சு ரசிகர் களை  கவ ர்ந்து  மற் றும்  பிக் பாஸில்  கவினு டன்  காதல் சர்ச்சை யில்  சிக்கி னார்  . அந்த   நிகழ்ச் சியி லேயே  குடு ம்பத் தினரி டம்  காதலு க்காக வெறு ப்பை  பெ ற்று  பிறகு தற் போது  கவி னுடன்  இரு ந்து  வி லகி  இ ருக்கி றார்.  நிக ழ்ச்சி  விட்டு  வெளி யில்  வந்து  இருவ ரும்  திரு மணம்  செய்து  கொள் வார் கள்

என்று  எதிர் பார்த்த  ரசிக ர்க ளுக்கு  ஏமா ற்றமே  இரு வரும்  பிரி ந்து  விட் டனர்  என்பது போ ன்று  சொ ல்லி  வருகி றார் கள்  . அந்த  நிகழ் ச்சிக்கு  பின்  சினி மாவில் வாய் ப்பு  கி டைத்தது .  கே எஸ் ரவிக்கு மா ருடன்  இணை ந்து  கூகுள் குட்ட ப்பா  என்ற  திரைப் பட த்தில்  நடி த்தார் .  அதன் பிறகு  அடுத்த டுத்த  படங்க ளில்

நடிப் பார்  என்று  எதிர்பா ர்த்த  நிலை யில்  கடை சியாக  பிரண் ட்ஷிப்  என்ற  படத் தில்  மட் டும்  நடித் திருந் தார் .  அதன் பிறகு  இவ ருக்கு  பெரி தும்   சினிமா  வா ய்ப்பு கிடை க்கவி ல்லை .  கார ணம்  இவரு க்கு  நடி ப்பு  சரி யாக  வருவ தில் லை  என்று சொ ல்லி  வந் தார் கள் .  மேலும்  இவர் தனது உடல்

எடை யை  குறை த்து  வாய் ப்பு  தேடி  வருகி றார் .  ஆனால் வாய் ப்பு  கிடை க்காத காரண த்தி னால்  தற் போது  விள ம்பர  படங்க ளில்  நடி த் து  வருகி றார்.  தமிழக த்திற்கு  சினி மா  ஆசை யில்  வந்த வர்  தற் போது  விளம் பர  படங்க ளில்  நடி த்தது தான் மிச் சம்.

அந்த விளம் பர  படங்க ளை  இன்ஸ் டாகி ராம்  பக்க த்தில்  வெளி யிட்டு  வரு கிறார்.  அது வும்  ஹெட் போன்ஸ் ,   மளிகை கடை  போ ன்ற  விள ம்பரங்க ளில்  அவர் நடித்து வருவ தால்  ரசிக ர்கள்  இவ ரை  இணை யத் தில்   கலா ய்த் து   வரு கிறார் கள்.

Leave A Reply

Your email address will not be published.