என்னு டைய குரு இந்த இயக் குனர் தான்.!!அவரை பார்த் துதான் சினிமா கத்து கிட்டேன்.!! வெளி ப்படை யாக கூறிய இயக் குனர் செல்வ ராக வன்.!! யார் தெரி யுமா.?

0

தமிழ்  சினி மாவின்  முன் னணி  இய க்குனர்  செல்வ ராக வன்  . இவர்  இயக்க த்தில் சமீப த்தில்  வெளியா ன  நானே வரு வேன்  திரை ப்படம்  ஓரள வுக்கு  நல்ல வெற்றி யை  கொ டுத்த து  . தமிழ்  சினி மாவில்  ஒவ் வொரு  இயக்குன ரு க்கும்   ஒ வ் வொரு ஸ்டைல்  இருக் கிறது .  அதுபோ ன்று  செல்வ ரா கவன்  ஸ்டை லுக் காகவே

பல   ரசிக ர்கள்  பின் பற்றி  வருகி றார் கள்  . அப்படி  இரு க்கும்  இவர் தற்போ து  ஒரு இயக்கு னரை  கை காட்டி  இவர்தா ன்  என் னு டைய  குரு  என் றும்  இவ ரைப் பார்த்து தான்  சினி மாவை  எப் படி  இய க்க  வேண் டும்  என்று  கற் றுக்  கொண் டேன்  என் றும்  கூறி யுள் ளார் .  அந்த இயக் குனர்  வேறு யாரும் இல் லை  இயக் குனர் மணி ரத்னம்

தான் .  பாண்டி யன்  சோழ ர்கள்  கதை யை  வை த்து  செல்வரா கவன்  இய க்கிய ஆயிர த்தில்  ஒரு வன்  திரை ப்படம்  தற் போ து  பல ரால்  கொண் டாடப்ப ட்டா லும் வெளி யான  போது  பல ரும்  படத் தை  கவனி க்க  தவறி  விட் டார் கள் .  பட த்தின் திரைக் கதை  குழப்ப மாக  இருப் பதாக வும்  சொல் லிவிட் டார் கள்  . ஆனால்

தற் போது  பல ரும்  அந்த படத் தை  கொண் டாட  ஆசை ப்படுகி றார் கள்  . அத னால் ஆயிர த்தில்  ஒரு வன்  2  படத் திற்கு  அனை வரு ம்  காத்து க்  கொண் டிருக் கிறா ர்கள். அதே சமய த்தில்  இயக் குனர்  மணிர த்னம்  சோழர் களின்  கதை யை  சரி யாக  கை யாண்டு  பொன்னி யன்  செல் வன்  படத் தை   இய க்கி  வெ ற்றி  பெற்று இருக்கி றார்.

அது மட்டு  இல்லா மல்  செல்வ ரா கவன்  இயக்க த்தில்  வெளி யான  காதல் கொண் டேன் ,  புதுப் பேட்டை ,  7ஜி ரெயின் போ  கா லனி  போன்ற  படங்க ளை  மணி ரத்னம் பார்த் துவிட்டு  பாரா ட்டிய  தாக வும்  செல்வ ராக வன்  கூறி யிருக்கி  றார் .  அது மட் டுமல் லாமல்  அனை வரா லும்

கொண் டாடப் படும்  பொ ன்னி யின்  செல் வன்  திரை ப்படத் தை  பார் த்து ஆயிர த்தில்  ஒரு வன்  2  படத் தில்  என்ன வெல் லாம்  செய்யக் கூடாது  என்ன வெல் லாம் செய்ய வேண் டும்  என்பதை யெ ல்லா ம்  பார் த்து  கற் றுக்  கொ ண்டிரு க்கி றேன் என்று  செல் வரா கவ ன்  கூறியி ருக்கி றார் . 

Leave A Reply

Your email address will not be published.