48 வய தில் அப் படி ஒரு ஆட் டம் போட்ட நடி கை.!! இணை யத்தில் வெளி யான வீடி யோ பதிவு.!! வச்சி செய் யும் நெட் டிச ன்கள்!!

0

தற் போது  சோ சியல்  மீடி யாவில்  அவ்வப் போது  பல  விஷ யங்கள்  டிரெ ண்டாகி கொண் டிருக்கி றது .  அந்த வகை யில்  தற் போது  48 வயதா கும்  ஒரு  சர்ச் சை நடிகை  இணை யத்தில்  ஆட் டம்  போட்ட ஒரு வீடி யோ  வைர லாகி  வரு கிறது.  இதனை ரசிகர் கள்  பல ரும்   இ ணை யத் தில்  கலா ய்த்து  வருகி றா ர்கள்.

அந்த நடிகை வேறு  யாரு மில் லை .  1991 ஆம் ஆண் டு  இயக் குனர்  கஸ்தூரி ராஜா இயக்க த்தில்  வெளிவ ந்த  ஆத்தா உன் கையி லே  என்ற  படத்தி ன்  மூலம் கதாநா யகியா க  அறிமுக மான  நடிகை  கஸ் தூரி  தான் .  இவர் அத ன்பின்  ரா சாத்தி வரும் நாள் ,  சின் னவர் ,  அபி ராமி ,  அமைதி ப்படை  உள் ளிட்ட  பல

படங் களில்  நடித் திருக் கிறார் .  அந்த  கால கட்டத் தில்     முன் னணி  நடிகை யாக திகழ் ந்து  வந்த வர்  . அதன் பிறகு படங் களி ல்  நடிப் பதை தவி ர்த்து  விட்டு சின்ன த்திரை  சீரி யல்  கவ னம்  செலு த்தி  வந் தார் .  தற் போதும்  சில  சீரிய ல்களில்  இவர் நடித்து வரு கிறார் .  அது ம  ட்டும ல்லா மல்  இவர்  சர்ச்சை களு க்கு  பெயர் போன நடி கை  என்று  தான்

சொ ல்ல  வேண் டும் . ஏனென் றால் ஒரு  அர சியல்  விமர் சனங் களா கவும் அதுமட் டுமல்லா மல்  ஏதா வது  ஒரு சர்ச்சை ஏற் பட்டா ல்  அதில் தன் கருத் தை  சொல்லி மீண் டும்  சர்சை யை   கிளப்பு ம்  நடிகை யாகவு ம்  இருந்து  வருகி றார் .  சமீப த்தில் கூட நயன் தாரா  வாட கை  தாய்  மூல மாக  குழந் தை  பெற்றுக்  கொ ண்டத ற்கு வாட கை தாய் முறை

 

தமிழக த்தில்  தடை  செய் யப் பட்டது  என் றும்  தான் ஒரு வழக் கறிஞ ராக  இதை தெரி ந்து  கொ ள்ள  விரும் புவதா கவும்  கூறி சர்ச் சையை  கிளப் பியி ருந் தார். அப் போது  நெட்டி சன் கள்  பலரு ம்  இவ  ரை  இணை யத்  தில்  திட்டி   வ ந்தா ர்கள் .  அதே சமய த்தில்  தற் போது  இவர்  இன்ஸ் டா கிராம்

 

பக்க த்தில்  பா ட்டுக்கு  நடன மாடிய  வீடியோ ஒன் றை  பதி விட்டு   இ ருக் கிறார். இதை பார் த்த  ரசிகர்க ள்  பல  ரும்  48 வய தில்  இந்த ஆ ட்டம்  தேவை தானா  என்று கூறி இவ ரை  கலா ய்த்து  வரு கிறா ர்கள்  . அவர் இணை யத் தில்  வெளி யிட்ட வீடி யோ  பதிவு  இ தோ

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Kasthuri Shankar (@actresskasthuri)

Leave A Reply

Your email address will not be published.