சரத் குமார் முதல் மனை வியை விவா கரத்து செய்ய கார ணம் ராதிகா கிடை யாதாம்.!! இந்த பிர பல நடிகை யுடன் ஏற் பட்ட காதல் தா னாம்.!! பல வருட ங்க ளுக்கு பிறகு வெளி யான உண் மை தக வல்.!! எந்த நடி கர் தெரி யுமா.??

0

90  கால கட்ட த்தில்  தமிழ்  சினிமா வின்  முன்ன ணி  நடி கராக  திகழ் ந்து  வந் தவர் தான் சுப்ரீம் ஸ்டார் சரத்கு மார் .  இவர் நடிப் பில்  90களில்  வெளி யான  நாட் டாமை, நட்பு க்காக,  சூரிய  வம்சம்  போன் ற படங் கள்  இன்று ம்   ம க்களால்  ரசிக்கப்ப ட்டு வருகி றது  . இவர்  சாயா தேவி    என்பவ ரை  திரும ணம்  செ ய்து  கொண் டார்.  ஆனால் பிற கு  ராதி காவை

திரும ணம்  செ ய்து  கொ ள்வதற் காக த்தான்  சாயா தேவியை  விவா கரத்து செ ய்தார்  என்று   ப ல ரும்  நம்பி   வ ருகி  றார் கள் .  ஆனால்  அது  உண் மை  கிடையா தாம்  . அவர் முதல் மனை வியை  விவா கரத்து  செய்ய கார ணம்  ராதி கா  கிடை யாது  என்று  தற் போது  தகவல்  வெளி யாகி   இருக்  கிறது.  ஆம்  சரத்கு மார் முன் னணி  நடிக ராக

வலம் வந்து கொண் டிருந்த  அதே  சமய த்தில்  ரஜினி யின்  பாட் ஷா  படத்தி ல் நடித்து  பிர பலம்  அடை ந்து  முன்ன ணி  நடி கையாக  திக ழ்ந்து  வந்த வர்  தான் நடி கை  நக் மா .  அப்போ து  சரத்கு மார்  நக்மா  இரு வரும்  காத லித்து வந்திரு க்கிறா ர்கள் .  அத னால்  தான்  நக்மா வை   திரும ணம் செய் து   கொள் வதற் காக  முதல் மனை வியை  சரத்கு மார்

 

விவா கரத் து  செய்து  இருக் கிறா ர்  . ஆனால்  அந்த காத லும்   நீ டிக்க வில் லை  . அதன் பிறகு இரு வரும்  கருத் து  வேறுபா டு  கார ணமாக  பிரி ந்து விட் டனர்.   அதன் பின்பு தான் அவர் ராதி காவை  காத லித்து  திரும ணம்  செய்து  கொண் டார்.    ஆனால் பல ரு ம்  ராதிகா வை  திரும ணம்  செய்து  கொள்வ தற்கா க  தான் சரத் குமார்

முதல் மனைவி யை  விவா கரத்து  செய் தார்  என்று  நினைத் துக் கொண் டிருக்கி றார்கள் .  ஆனால்  உண்மை யில்  நக் மாவை  திரும ணம்  செய்து  கொ ள்வதற் காக தான் சரத் குமார்  விவாக ரத்து  செய் தார் .  அவரின் முதல் மனை விக்கு  பிறந்த வர்கள் தான் தற் போது  தமிழ் சினி மாவில்  நடிகை யாக  இருக் கும் நடிகை வரல ட்சுமி

மற்றொ ருவர்  பூஜா .  ராதிகா வுக்கு  பிறந் தவர்  ராகுல் என்ற மகன் மட்டும் தான்.  எனவே ராதிகா வால்  முதல் மனை வியை  சரத்கு மார்  விவா கரத் து  செய்யவி ல்லை என்ற தக வல்  பல  வருடங் களு க்கு  பின்பு  இப்போ து  வெளி வந்திரு க்கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.