பிக் பாஸ் வீட் டில் அடு த்த ஜூலி இவர் தான்.!! இணை யத் தில் வறுத் தெடு க்கும் ரசிகர் கள்.!!அப் படி என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

விஜய் டி வியில்  பிக்  பாஸ் நிக ழ்ச்சி  தொடங் கப்ப ட்டு  நல்ல  வரவேற் பை  பெற்று வரு கிறது .  இந்த சீச னில்  பல பு துமுக  போ ட்டியா ளர்க ள்  இருப் பதால்  மக்கள் அதிகம் விரும் பி  பார் த்து  வருகி றா ர்கள் .  அது மட் டும்  இல் லாமல்  வழ க்கம் போல் வீட் டில்  அதிக நபர் கள்  இரு ப்ப தால்  சாப் பாட்டு க்காக  சண் டை  வரு வது   வழக் கம்

தான் .  ஆனால்  இந்த முறை  சண் டைக ளும்  சர்ச்சை க்கும்  அதிகமா க  இருக் கும் என்று ரசிக ர்கள்  எதிர்பா ர்த்து  வருகி  றார் கள் .  அதனா லயே  போ ட்டியா ளர்கள் கூட சின்ன சின்ன  விஷ யங்களு க்காக  சண் டை  போ ட்டு  டிஆர்பி ஏத்த உதவு வார்கள்  என்று  சொ ல்ல ப்படு கிறது  . அதே போல்  இந்த சீச னின்  முதல் சண்டை ஒரு சாம் பார்

சண்டை யாக  வந்தி ருக் கிறது.  விஜே மஹே ஸ்வரி  சாம் பார் வைத்துக் கொண்டு  இருந் திருக்கி றார் .   அங்கு வந்த தனல ட்சுமி  இப்போ து  எதுக் கு  சாம்பார் என்று கேட்க என் ன  இருக்கி றதோ  அதை தான்  வை க்க  முடி யும்  என்று சொல்ல இருவ ருக் கும்  வாக்கு வாதம்  முற்றி  சண் டை யில்  முடி ந்து  இருக் கிறது.

இன்று வெளி யானப்ரோமோவி ல்  இதற்கா க   மகா லட்சு மி   க ண்ணீ ருடன் இருக்கு மாறு  ப்ரோ மோ வெளி யாகி  இருக் கிறது .  இந்த சீச னின்  முதல் சண் டையே   சாம் பார் சண்டை யாகி  விட்ட து  என்று ரசிக ர்கள்  அதனை  கலா ய்த்து  வரு கிறா ர்கள் .  அது மட்டும் அல் லாமல்   சண் டையி ன்போது   தனல ட்சுமி 

 

முகபா வனை களை  பார் ப்பதற்கு கட ந்தசீச னில்  இரு ந்த  ஜூலி யை  ஞாபகப் படுத் துவது  போன் று  அவர் முகபா வனை களை செய்து வருகி றார்.  அதுமட் டுமல் லாமல்  அடு த்து  காட்சி யில்  ஜி பி முத்து வை  நார தர்  வேலை பார் த்துக்  கொண் டி ருக்கி றார் .  அவ ரால்  மொ த்த டீம் இருக் கும்  கெட்ட பெயர் வரு ம்  என்ப து

போல் கேம ரா  முன் சொல் லி  வருகி றார்.  இது அப்ப டியே ஜூலிபோ ன்று  தான்  இருக்கி றது  என்று  நெட்டி சன்கள்  இணை யத்தி ல்   கலா ய்த்து வருகி றா ர்கள் .  பிக் பாஸ் தொ டங்கி  மூன் றாம்  நாளி லேயே  அடுத் த   ஜூலி இவர் தான்  என்று முத் திரைபதிக் கும்  அள விற்கு  தனலட் சுமி

தனது  செய ல்களை செய்து வரு கிறார்   இந்த  தக வல்  தற் போது  இணை யத்தி ல்  வைர லாக  பேச ப்பட்டு  வருகி றது .தனலக் ஷ்மியின்  இந்த   செயல்  ரசிகர் களை  எரி ச்சல்   அ டைய  செய் கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.