திரும ணமாகி விவாக ரத்து செய் வது எனக் கு பிடிக் காது .!! மாப் பிள்ளை க்கு 39 வயது பிர பல நடி கை கண் டிசன் .! !மறைமு கமாக சமந் தாவை விமர் சித்த நடி கை.!! இணை யத்தில் தீயாய் பர வும் தக வல்.!!

0

தமிழ்  சினி மாவின்  முன் னணி  ந டிகை  சமந் தா .  இவர் தெ லுங்கு  நடி கர்  நாக சைதன் யாவை  காத லித்து  திரு மணம்  செ ய்து  கொண் டார்  . இரு வரும்  கரு த்து வேறு பாடு  கார ணமாக  விவா கரத்து  செய் து  கொ ண்ட ன ர் .  அதன் பிறகு சம ந்தா படங் களில்  அதிக  கவ னம்  செ லுத்தி  வந்தா ர்.

அதன் பி ன்பு  தான் இவர் கவர் ச்சி  யாக  படங் களில்  நடி த்து  வந்தா ர் .  தற் போது கூட தமிழ்  , தெ லுங்கு  , ஹி ந்தி  என பல மொ ழி  படங் களிலும்  நடி த்து  வருகி றார். அதே சமயம் தற் போது  திரும ணமா காத  மற்றொ ரு  டாப்  நடிகை யை  மாப் பிள்ளை  எப் படி  இரு க்க  வே ண்டும்  என்று கேட்ட  கேள் விக்கு  திரும ணத்தை நினை த்தால்  பய மாக

இருக் கிறது.   திரு மணம்  செய்து  கொண் டு  வி வாக ரத்து  செய் வது  என க்கு பிடிக் காது  என்று  சமந்தா வை  மறை முக மாக  விமர் சித்திரு  க்கி றார் .  அந்த நடிகை வேறு யாரும் இல் லை  பொன் னியின்  செல் வன்  குந்த வையாக  நடி த்து  அசத் திய நடிகை திரி ஷா  தான் .  இவர் 90க ளின்  கனவு  கன்னி யாக   திக ழ்ந் து வந் தார் .  பல முன் னணி  நடிகர் க ளுடன்

ஜோ டியாக  நடி த்த  இவர்  39 வய தாகியும்  திரும ணம்  செய்யா மலே  இரு ந்து வரு கிறார் .  அதை  பற்றி கேட்ட  கேள் விக்கு  திரும ணம்  எப் போது  என் பது  என் னை கேட் டால்  எனக் கே  தெரி யாது .  வாழ் நாள்  முழுவ து ம்  இவ ருடன்  தான் இருக்க வேண் டு ம்  என்று  தோ ன்ற  வே ண்டும்  . திரும ணத் திற்கு  பின்  விவா கரத்து பெறு வது  எனக்கு

விருப்ப மில்லை  என்று  கூறியி ருக்கி றார்  . இவர்  மறைமு க மாக  சமந்தா வை தான் இப்படி குறி வைத்து   பேசு கிறார்  என் று  இணை யத் தில்  பலரு ம்  கூறி வருகி றார்கள் .  மேலும் தனுஷ் ஐஸ் வர்யா  ஜோ டிகளின்  விவாக ரத்து  சமாச் சார மும் இழுப் பில்  இருப்ப தை  வை த்து

திரிசா  திரு மணத் திற்கு  இப்படி ஒரு   க ண் டிஷன்  போட்டு இருக்க  லாம்  என்று இணைய  தள த்தில்  கூறி   வ ருகி றா ர்கள்  . இந்த செய்தி  தற் போது இ ணைய த்தில் தீயா ய்  பர வி  வரு கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.