நயன் தாரா வை விமர்சனம் செய்ப வர்கள் எல் லாம் கோமா ளிகள் தா ன்.!!இணைய த்தில் அ தி ரடி கருத் தை சொ ன்ன நடி கை.!! நயன் தாரா வுக்கு ஆதர வாக பேசிய சர்ச் சை நடி கை.!! யார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்  சினி மாவின்  முன் னணி  நடி கை  நயன் தாரா .  இவ ரின்  கணவர் தான் விக் னேஷ்  சிவ ன் .  இவர்  இர ண்டு  நாட்க ளுக்கு  முன் டிவிட் டர் பக்க த்தில்  நா ங்கள் இர ண்டு  ஆண்  குழந் தைக ளுக்கு  பெற் றோர்  ஆகிவி ட் டோம்  என்ற  பதி வை  பதிவி ட்டு  இரு ந்தார்  . இந்த பதிவு  வெளி யான  சில மணி  நிமிடங் களி லேயே  சர்ச் சை தொட ங்கிவி ட்டது.

நய ன்தாரா  திரும ணம்  ஆகி நான்கே  மாதத் தி ல் எப்ப டி  குழந் தை  பெற் றார் என்று கேள் வி  எழுந்த வுடன்  அவ ர்கள்  வாடகை தாய்  மூல மாக  குழந் தை  பெ ற்றுக் கொண் டார் கள்  என்ற  தக வல்   வெளி யானது .  அதில் இரு ந்து  தற் போது  வரை பல சர்ச்சை கள்  எழு ந்து  வரு கிறது .  வாட கைத்தா ய்  சட்ட ம்  தமி ழகத் தில்  தடை செய்யப் பட்டது

என்று ஒரு கூட்ட மும்  நய ன்தாரா  அழ கை  பாது காப்ப தற்கா க  மட் டுமே வாட கைதாய்  மூல மாக  குழ ந்தை  பெற் றுக்  கொ ண்டா ர்கள்  என்று மறு  கூட்ட மும் சொல் லி  வந் தது .  இணைய த்தில்  இது  பெ ரும்  பேசுபொ ருளா க  அமை ந்து பல ரும்  தங் கள்  கருத் துக் ளை  விமர்ச னமா க  கொட்டி  வந் தனர் .

 

இது தற் போது வரை பயங் கர  வைர லாக  சென்று  கொண்டி ருக்கி றது . பல சினிமா துறை யை  சார்ந்  தவ ர்கள்  கூட  நயன் தாரா வுக் கு  எதி ராக  பதிவுக ளை  போட்டு வந்த னர் .  ஆனால் தற் போது  ஒரு  சர்ச் சை  நடிகை   நயன் தாரா விக்கு  ஆதர வாக  பதிவு   ஒன் றை  போட் டு  இருக் கிறார் . அந்த நடிகை வேறு யாரும் இல்லை

நடிகை வனி தா  விஜய குமார்  தான்  .இவர்  பெரும் பாலும்  சர்சை களு க்கு பேர் போன வர் .  ஆனால் இந்த முறை  நயன் தாரா க்கு   ஆதரவா க  குரல் கொடுத் திருக்கி றார்  . இவர் தன்  டிவி ட்டர்  பக்க த்தில்  நயன்தா ராவி  ன்  குழந் தை

புகை ப்படத் தை  போட்டு அன் பான  பெற் றோர்க ளுக்கு  பிறந்த இர ண்டு அழ கான குழந் தைகள்  என் றும்  சிலர்  இந்த  விஷயத் தை  சர்ச் சையா க  பேசி  வருகிறா ர்கள் அவ ர்கள்  எல்லோ ரும்  கோமா ளிகள்  தான்    திருந்த வே  மாட்டா ர்கள்  என்று கூறியு ள்ளார் .  மேலும் நய ன்தாரா  மற் றும்  விக்னே ஷ்   சிவ னுக்கு

வாழ் த்துக்களை யும்  கூறி  இருக்கி றா ர்.   ஆனால் அவர்  மறை முகமாக நயன் தாராவை  விம ர்சித் த  நடிகை  கஸ்தூ ரியை  தான்  விளா சி  இருக்கி றார்  எ ன்று இணைய த்தில்  பலரு ம்  சொல் லி  வருகி றா ர்கள் .  இந்த செய்தி தற் போது இணைய த்தில்  வைரலா க  பேச ப்பட்டு  வரு கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.