பட மாக உரு வாகும் இந் திய கிரி க்கெட் வீரர் நடரா ஜன் கதை.!!நடி த்து அச த்த தயாரா கும் பிர பல டாப் நடி கர்.!!இவ ரா என ஆச் சர்ய த்தில் ரசிக ர்கள்.!!யார் தெரி யுமா.??

0

தற் போது  இந்தி ய  சி னி மாவில்  பயோ பிக் அ தாவது  ஒரு  பிரப லத் தின்  வாழ் க்கை வரலா ற்று  கதை கள்  படமா கி  வருகி றது  . அதில் குறிப் பாக  இந் திய  கிரி க்கெட் அணி யின்  முன் னாள்  கேப் டன்   ம கே ந்திர  சிங் தோ னியின்  வாழ் க்கை  வ ரலா ற்று  படம் வெளி யாகி  மிகப் பெரிய  வெ ற்றி  அடை ந்த து .  அதில் தோனி யாக சுஷா ந்த்  சிங்  நடித் திரு ந்தார்.

இதை தொடர் ந்து  பல் வேறு  கதை கள்  உருவா க்கி  வரு கிறது .  தமிழில் கூட மறை ந்த  முத ல்வர்  ஜெய லலிதா வாக  கங்க னா  ரனா வத்  நடி த்த  தலை வி என்ற திரை ப்படம்  வெளி யாகி  இரு ந்தது  . அதை தொடர் ந்து  தற் போது   த மிழக த்தில் சேல த்தில்  சிறிய   கிராம த்தில்  இ ருந்து இந் திய  கிரிக் கெட்  அணி க்கு  தேர் வாகி அசத்தி யிருந்த

கிரி க்கெட்  வீரர்   நடரா ஜன்  வாழ் க்கை  வரலா று  பட மாக  இருப்ப தாக  தகவ ல்கள் வெளி யாகி  இருக் கிறது  . இதில் எந்த ஹீ ரோ  நடி க்க  போகி றார்  என்ற ஆர் வம் ரசிக ர்கள்  மத்தியி ல்  இருந் து  வரு கிறது . அந்த  தக வல்  தற் போது  வெளி யாகி இருக் கிறது .  இணை யத ளத் தில்  நட ராஜன்  கதா பாத் திரத் தில்  தனுஷ்

நடிப் பார்  என் பது  போன்று பல  செய்திக ள்  வெளி வந்து  இரு ந்தது .  ஆனா ல் தற் போது  இதில்  நடிக் கப் போவது  பிர பல  டாப்  நடிக ர்தான் .  அந்த நடி கர்  வேறு யாரும் இல் லை  நடி கர்  சிவகா ர்த்தி கேயன்  தான் .  இவர் தற் போது  அயலா ன் மற்றும் மா வீரன்  படத் தில்  பிசி யாக  இரு ந்து  வருகி றார் .  இவர்  நடிப்பி ல்  விரை வில்   தீபா வளி  அன்று 

பிரி ன்ஸ்  படம் வெ ளியாக  இருக்கி றது  . அதை தொட ர்ந்து  இவர்  நடரா ஜன் வாழ் க்கை  வரலா று  படத் தில்  நடிக் க  இரு ப்பதா க  தக வல்கள்  வெளி யாகி  இருக் கிறது.   இவர் ந டிப்பில்  விளை யாட்டு  கதை யாக  வெளி யான  எதிர் நீச்சல் ,  மான் க ராத்தே  , கனா  போன்  ற  பட ங்கள்  மிகப்  பெரிய  வெற் றியை  கொடு த்தது .  அதை தொட ர்ந்து  இந் த  படத்  தில்

இவர் நடி க்க  இருப் பதாக  தகவ ல்கள்  வெளி யாகி  இருக்கி றது .  சிவகா ர்த்தி கேயன்  வழக்க மாக  கா மெடி  கதைக ளை  தேர்வு செய் வார்  சில சீரிய ஸ் கதை களையு ம்  நடித் து  வெற் றி  கண்டுள் ளார் .  தற்  போது  இந்த படம் முழு க்க  முழு க்க விளை  யாட் டு   சம்  பந்தப்பட்ட   படமா கவே  இருக் கும்   என்று

சொ ல்ல ப்படு கிறது .  இது இவர் நடி க்கும்  முதல்   பயோ பிக்  கதை யாக  இரு க்கும் என்று தெரி ய  வரு கிறது . இதனால் பல  ரசிகர் களும்  ஆர் வமாக  இருக் கிறா ர்கள்.  மேலும் இந்த படத் தில்  சிவகார் த்திகே யன்  நடித் தால்  இ வரது  மார்க் கெட்  இன் னும் உயர் ந் து  விடும்  என் பது   குறிப் பிடத்த க்கது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.