பாண் டியன் ஸ்டோ ர்ஸ் முல் லை கதா பாத்தி ரத்தி ல் இரு ந்து வில கிய காவி யா.!! மூன்றா வது முல்லை யாக நடி க்க போ வது இவர் தான்.!! போ ட்டோ வுடன் வெளி யான தக வல்.!! யார் தெரி யுமா.??

0

விஜய்  டிவி யில்  ஒளிப ரப்பா கும்  சீரி யல் களில்   மிக வும்  முக் கி ய மான   சீரி யல் பாண்டி யன்  ஸ்டோ ர்ஸ் .  இந்த சீரிய லுக்கு   ஏ கப் பட்ட  ரசி கர்  கூட்ட ங் கள்  இருக் கிறது .  அந்த வகை யில்  வெற்றி கரமா க  ஓடிக்  கொண் டிரு க்கும்  இந் த  சீரி  யலில் முல் லை  கதா பாத்தி ரத்தில்  முத லில்  சமீபத் தில்  கால மான

நடி கை  சித் ரா  நடித் திருந் தார் .  அவர் இற ந்த  பின்  அவ ரிடத் தை  யார் நிரப் புவார் என்று எதிர் பார்த் துக்  கொண் டிருந்த போது  கா வியா  அந்த  கதா பாத்தி ரத்தை ஏற்று நடி த் து  வ ந்தார்  .  ஆரம்ப த்தில்  அவ ரை  முல்லை யாக  ஏற் க பல ரும் மறுத்த னர்.  ஆனா ல்  போக ப்போக  அவ ரது  நடிப் பினால்  அனை வரை யும்  கவர் ந்தார்.

அதன் பின் முல்லை யாக  அசத் தி  வந் தார்  . இந்த நிலை யில்  தற் போது  அதில் ஒரு மாற் றம்  ஏற்ப ட்டு  இரு க்கிற து .  தற் போது  சீரிய லில்  கதிர் முல் லை  இருவ ரும் சேர் ந்து  ஹோட் டல்  நடத் திக்  கொ ண்டு  வரு கிறார் கள்  . அதில் பெரிய அளவு லாபம்   கிடைக் காத தால்  அடுத்து  என்ன செ ய்வது

என்று  சீரி யல்  மிக வும்   விறுவி றுப் பாக  சென்று  கொண் டிருக் கிறது .  இந்த நிலை யில்  மு ல்லை  கதா பாத்திர த்தில்  நடித் துவ ரும்  கா வியா  திடீர் என்று சீரிய லை விட்டு வில கி  விட் டார் .  ஏற் கனவே இவர்  இப்போ து  வில குவார்  அப் போது விலகு வார்  என்று  செய்தி கள்  வந்து  கொண் டிருந் தது  . ஆனால்  தற் போது  முழுவ துமா க

விலகி விட் டார்  என்று  அதிகா ரப்பூர் வமா ன  அறிவி ப்பு  வெளி வந்து விட்டது.  அத ற்கான   அதிகா ரப்பூர் வமா ன  அறி விப்பு  சோசி யல்  மீடி யாவில்  வெளி யானது.  இந்த நிலை யில்  அவரு க்கு ப தி லாக  மூன் றாவ து  முறை  அந்த  கதாபா த்திரத் தில் நடிப் பது  யார்  என்ற கே ள்வி  எ ழுந்தி ருக்கி றது.

அ தற்கு  பதில் அளிக்கு ம்  வகையி ல்  தற் போது  சிப்பிக் குள்  முத்து  சீரிய லில் நடித்து வந்த லா வண்யா  முல் லை  கதா  பாத் திரத்தி ல்  நடி க்க  போவ தாக தகவ ல்கள்  வெளி யாகி  இருக் கிறது  . சிப்பிக் குள்  முத்து சீரி யல்  மூலம்  மக் கள்  மத்தி யில்  நல்ல  வர வேற்பு

பெற்ற வர்தா ன்  லா வண்யா .  இவர்  திருப்பூ ரைச்  சேர்ந் தவர்  தான் .  தற் போது இவர் தான் மூன் றாவ து முறை யாக  முல் லை  கதாபா த்தி ரத்தி ல்  பாண்டி யன் ஸ்டோ ர்ஸ்  தொ டரில்  நடி க்க  இருக்கி றார்  என்று  தக வல் கள்  கிடைத் திருக் கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.