சூடு பிடி த்த பிக் பாஸ் வீடு.!!சீரி யல் நடிகை யை கதர விட்ட பிரப லம்.!! அழுது புலம் பும் நடி கை.!! யார் தெரி யுமா.??

0

விஜய் டிவி யில்  பிக் பாஸ் ஆறா வது  சீசன்  கோலா கல மாக  இர ண்டு  நாட்க ளுக்கு முன் துவங் கியது .  கமல் ஹாசன்  தொ குப்பில்  பிரம் மாண்ட மாக  தொட ங்கப்ப ட்டது .  இந்த முறை மற்ற  சீசன்க ளை  போல இல் லாமல்  முதல் நாளே  டாஸ் களை கொ டுத்து  அனை வரை யும்

அலற விடுகி றா ர்  பிக் பாஸ்  . அது மட் டும்   இ ல்லா மல்  முதல்  நாளி லேயே   போட்டி மிக  கடுமை யாக  இரு ந்து  வரு கிறது .  அணி களை  பிரிப் பதிலும்  கூட பிரித்து அதற் கான  கேள்வி களை  கேட்டு பின் தலைவர் களை  தேர்ந் தெடுப் பது  என்று பிக் பாஸ் இந்த முறை மிகவும்  கடு மை யான

விதி களை கொண்டுவந்திரு க்கி றார்  . இந்த நிலை யில்  நிக ழ்ச்சி  சூடு பிடிக்க  தொட ங்கி விட்டது.  அதை தொட ர்ந்து   போட் டியா ளர்கள்  மற்ற  போட்டி யாளர்க ளிடம்  பழகாமல் இருக்கி றா ர்கள் .  அப்படி நீங் கள்  பழக வே ண்டும்  என  நினை க்கும்  போட் டியா ளரை அழை த்து 

பேசி  பழகு மாறு பிக் பாஸ் கூறி   இருக் கிறார்.அந்த நேர த்தி ல்  அசல்  கோ ளாறு  ஆயிஷா விடம்  பேச  வேண் டும் என்று அழை க்கிறார்  . பிறகு  அதற் கு  ஆயி ஷா  எதார்த் தமாக  சொல் லுடா  என்று  கேட்ட தற்கு டா சொ ல்லி  என் னை  கூப்பிட  வேண் டாம்  என்று  கூறியி ருக்கி றார் .  உடனே அவர் சாரி 

இனி மே ல்  வாங்க போ ங்க  என்று அழை க்கிறே ன்   என்று  கூறி விட் டார்.  இத ற்காக  ஆயி ஷா  யாரு மில்லா த  இடத் தில்அமர் ந்து  கதறி  அழு கிறார்  . இதனை  பார் த்த  போட்டி யாளர் கள்  அசர் கோள ரிடம் கூப் பிட்டு  ஆ யிஷா அழு வதை  கூறியு ள்ள னர்  . பிறகு  அனை வரும் 

அவ ரை சமா தானப் படுத்தி  விட் டன ர்  . முதல் நாளே சீரி யல்  நடிகை ஆயிஷா வை  அசல் கோ ளாறு  கதற விட்டு  இரு க்கி றார்  . அவர் அழு தது  தற்போ து  சோசி யல்   மீடியாவி ல் ட்ரெ ண்ட்  ஆகி  வரு கிறது.

Leave A Reply

Your email address will not be published.