பிர பல இள ம் நடி க ர் தி டீ ர் ம ரண ம் … ! ! ! பெ ரு ம் அ திர் ச் சியி ல் ர சி க ர் க ள் ம ற் று ம் தி ரை த் து றை யி ன ர்க ள் . . . ! ! !

0

பி ர ப ல   ந டி க  ர்  ச ர த்   ச ந் தி ர  ன்   உ யி ரி ழ ந் த   ச ம் ப ம்   தி ரை  யு லகி  ல்   பெ ரு ம்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற்  படு  த் தி யு ள் ள து .     பெ ற் றோ ர்   ம ற் று ம்    இ ளை ய   ச கோ த  ர னு ட ன்   ச  ர த்   ச ந் தி ர ன்    வா ழ் ந் து   வ  ந் தா ர் .   அ வ ர  து  அ  றையி ல்    இ ரு ந் து   க டி த ம்   ஒ ன் றை    போ லீ சார்   கை ப் ப ற் றி யி ரு ப் ப தா க   கூற ப் ப டு கி ற  து .    பி ர ப ல   ந டி க ர்   உ யி ரி ழ ப் பு   ம லை யா ள   சி னி மா வி ல்   வ ள ரு ம்  இ ள ம்   ந டி க ரா க   வ ல ம்   வ ந் த  வ ர் ச ர த்   ச ந் தி ர ன்   3 7   வ ய தா ன   இ வ  ர்   ட ப் பி ங்  க  லை ஞ ரா க வு ம்   பணி யா ற் றி   வ ந்  தா ர் .   தி ரை ப் ப ட த் தி ற் கு  வ ரு வ த ற் கு   மு ன் பு   ஐ டி    து றை யி ல்   ப ணி யா ற் றி    வ ந் த

இ வ ர்  ஜோ ஸ்   பெ  ல் லி செ ரி யி ன்   அ ங் க ம லி   டை ரி ஸ்   ப ட  த் தி ன்   மூ ல ம்    பி ர ப ல மா னா ர்  .   கே ர ள   மா  நி ல ம்   கொ ச் சி யி ல்    த ன து   பெ  ற் றோ ரு ட ன்    வ சி த் து   வ ந்  தா ர் . இ வ ரு க் கு    ஷ் யா ம்   ச ந் தி ர ன்    எ ன் ற   ச கோ த ர  ரு ம்   உ ள் ளா ர்  .   இ ந் நி லையி ல்   நே ற் று   ச ர த்   ச ந் தி ர ன்   உ யிரி ழ ந் தா ர் . அவ ரி ன்   ம ர ண த் தி ற் கா ன   கா ர ண ம்   கு றி த் து   த க வ ல்   ஏ து ம்   வெ ளி யா க வி  ல் லை .    அவ  ரின்    ம ரண ம்   ம லை யா ள    திரை யு ல கி ல்   பெ ரு ம்  அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி யு ள் ள து .

அ ங் க ம லி   டை ரி ஸ்  ப ட  த் தி ல்   அ வ ரு ட ன்   ந டி த்த   ஆ ண் ட னி   வ ர் க் கீ ஸ்   த ன து   ச மூ க   வ லை த ள   ப க் க த் தி ல்   R I P   Br  o t h e r   எ ன   அ வரு டை ய   போ ட் டோ க்  க ளை   ப தி வே ற் றி யு ள் ளா ர் .  அ னீ  ஸி யா   எ ன் ற   ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   சி னி மா வு க் கு   அ றி மு க மா ன   ச ர த்   ச ந் தி ர ன் ,   ஒ ரு   மெ க் ஸி க ன்   அப  ர தா ,   சி ஐ ஏ : க ம் ரே ட்   இ ன்    அ மெ ரி க் கா ,   கூ டி ,   ம ற்  றும்    ஒ ரு   தா த் வீ க   அ வ லோ க னம்   ஆ கி ய   ப ட  ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.