வி ல்ல ன் பொ ன் ன ம் ப ல த் தி ன் த ற் போ தை ய மோ ச மா ன நி லை மை . . . ! ! ! அ ந் த ந டி க ரை பா ர் த் தா ல் நா ன் செ த் து வி டு வே ன் எ ன் று கூ றி ய பொ ன் ன ம்ப ல ம் . . . ! !! யா ர் அ ந் த ந டி க ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ?

0

வில் ல ன்   ந டி க ர்   பொ ன் ன  ம்ப ல ம்   உ ட ல் நிலை   கோ ளா றா ல்   பா  தி  க்  க ப் பட்  டு   க டு மை யா ன    நி தி   நெ ரு க் க டி யை   ச ந் தி த் து  வ  ரு கி றா ர்.   சி று  நீ ர க  கோ ளா று   கா ர ண மா க   ம ரு த் து வ ம னை யி ல்   அ னு ம தி க்க ப் ப ட் டி ரு ந் த   பொ ன் ன  ம் ப ல ம்   த ற் போ து   ந ல மு ட ன்   இ ரு க் கி றா ர் .  த ன க்கு   உ ட ல் நி லை  ச ரி யி ல் லாத  போ து   உ த வி ய   சி னி மா   பி ர முக ர்  க ள்   கு றி த் து  த  னி யா ர்   யூ ட் யூ ப்   சே ன லு க் கு   பே  ட் டி ய ளி த் து ள் ளா ர் .   அ ந் த   பே ட் டி யில்    வி ஜ கா ந் த்   கு றி த் து   பே சி ய   ந டி க ர் ,   வி ஜ ய கா ந்  த்   எ ன க் கு   க ட வுள்   போ ல   அ வ ரை   நா ன்   இ ன் னும்   நே ரா க   செ ன் று    பா ர் க்க வி  ல் லை .   அ வ ரை  நே  ரில்   பா ர்  த்தா ல்   செ  த்து வி ட் டே ன் .    எ னக் கு   கொ ஞ் ச    நா ளா   இ த ய  நோ ய் ,    சி று நீ ர க   நோ ய்   இ ரு க் கு   அ வ ரை ப்   பா ர் த் தா ல்   எ ன்   ம ன சு   தா ங் கா து .

ஒ ரு த் த ர்   மே ல   பாச ம்    வ ச் சு ட் டு   அது வு  ம்   அள வு   க ட ந் த    பாச  ம்  வை த் து   வி ட் டா ல்   கே  ப் டன்    வி ஜய கா ந்  தை  நா ன்   நே ரி ல்   பா ர் த்தா ல்   செ த்து வி டு வே ன்   எ ன  வி ல் ல ன்  ந டி க ர்  பொ ன்  னம் ப ல ம்   மிக வு ம்   உ ரு க் கமா க   தெரி வி த் து ள்ளா ர் .   த மிழ் ,   தெ லு ங் கு ,  க ன் ன ட  தி ரை யு ல கி ல்  வி ல் ல னா க   நடி த் த வ ர்  பொ ன்  ன ம் ப ல ம்.    இ வ ர்   வி ஜ யகா ந் து ட ன்   நி றை ய  ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள் ளா ர் .   அ து போ  ல்  ர ஜி  னி ,   க ம ல் ,   அ ர்ஜு ன் ,   ச ர த் கு மா ர்   உள் ளி ட் டோ ரி ன்   பட ங் க ளி லு ம்   ந டி த் து   ர சி க ர் க ள்   ம ன தி ல்   இ ட ம்   பி டி த் தா ர் .   இ வ ர்  வ ய து   மு தி ர் வு   கா ர ண மா க   வில் ல ன்   க தா பா த் தி ர ங் க ளை  த வி ர் த் து   வ ந் தா ர்.

இ ந் த   நி லை யி ல்   இ வ ர்  பி க் பா ஸ்   நி க ழ் ச் சி யி ல்   கல  ந் து   கொ ண் டா ர்.    தி ரை ப்ப ட ங் களில்   வி ல் லனா க   பா ர் த் து   பி க் பாஸி ல்   இவ ர து   உ ண் மை யா ன   கே ர க் ட ரை   பா ர்த்த   ம க் க  ள்  இ வ ரு க் கு     ர சி க ர் க ளா கி வி ட் ட ன ர் .   இ  வ ருடை ய   த ந் தை க் கு   4   ம னை வி க ள்   எ ன் றும்   த ன து   தா ய்   4 ஆ வ து   ம னை வி  எ ன் று ம்   தா ன்   அ வ ரு க் கு  7 ஆ வ து   ம க ன் ,   த ன க்கு   பி ற கு   4   பே ர்   பிற ந் த தா கவு ம்   தெ ரி வி த் தா ர் .   மே லு ம்   சி று   வ ய து   மு த லே   பெ  ரி ய   கு டு ம் ப த் தி ல்   பா ச ப்    பி ணை ப் பு ட ன்   வ ள ர் ந்  த வ ன்   எ ன   பி க் பா ஸி ல்    தெ ரி வி த் தி ரு ந் தா ர் .   இ ந் த    நி லை யி ல்   பொ ன் ன ம் ப ல த் தி ற் கு   சி று நீ ர க   கோ ளா று   ஏ ற் ப ட் டு ள் ள து .

அ வ  ர்   க டு மை யா ன   நி தி   நெ ரு க் க டி யி லு ம்   ம ரு த் து வ  ம னை யி ல்   அ னு ம தி க் க ப் ப ட் டி ரு ந்து   த  ற் போ து   ந ல மா க வே   இ ரு க் கி  றா ர் .    எ னக்கு   ச ர  த் கு மா ர் ,   பி ர கா ஷ்   ரா  ஜ் ,   தெ லு ங் கு    ந டி க ர்   சி ர ஞ்  சீ வி ,   த னு ஷ்   உ ள்  ளி ட் டோ ர்   நி றை ய   உ த வி க ளை  செ  ய் து ள் ளா ர் க ள் .   அ வ ர் க  ள்   எ ன க் கு   எ ன் று மே   ம கா ன் க ள்   எ ன் று்  ம   பொ ன் ன ம் ப ல ம்   கூ றி னா ர் .    வி ஜ ய கா ந் தி ற் கு   ச ர் க் க ரை   நோ ய்   அ தி க ரி த் து வி ட டு   கா ல்   வி ர ல் க ளு க் கு   ர த் த    ஓ ட் ட ம்   இ ல் லா ம ல்   இ ரு ந் த து .    இ தை ய டுத் து    அ வ ர து   வ ல து   கா லி ல்   இ ரு   வி ர ல் க ள்    அ று வை   சி கி ச் சை   மூ ல ம்   அ க ற் ற ப் ப ட் டுள்  ள ன .

அ வ் வ ப் போ து   வி ஜ ய கா ந் த்   ம ரு த் து வ   சி கி ச் சை   எ டு த் து   வ ரு கி றா ர் .    அ வ ரு க் கு   தை ரா ய் டு   பா தி ப் பு   ஏ ற் ப ட் டு   ச ரி வ ர   பே ச   இ ய லா த   நி லை   ஏ ற் ப ட் டு ள் ள து . அ வ ர்   உ ட ல் நி லை   மோ ச மா க   இ ருக் கு  ம்   போ து   பா ர் க் க   மு டி யா து.   அ த னா ல்   தா ன்   நா ன்    இ து வ ரை   வி ஜ ய காந் தை   நே ரி ல்   பா  ர் க் க வி ல் லை .   அ வ ர்   இ ப் போ   ந ல் ல   உ ட ல்   ந ல த் தோ டு   இ ரு ந் தி ரு ந் தா ல்   அ வ ர் தா ன்   எ ன  க் கு   மு த ல்   ந ப ரா க  உ  த வி   இ ரு ப் பா ர் .   இதே போ ல ,   ச ரி யா ன   நே ர த் தி  ல்  எ ன க் கு   உ  தவி   செ ய் த   ப  ல   ந டி க ர் க ள்   கு றி த் து ம்   உ ரு க் க மா க   பேசி யு ள் ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.