சற் று மு ன் பிர ப ல ந டி க ர் ஜி . எ ம் . குமா ர் ம ருத் துவ மனை யில் அ னு மதி . . . ! ! ! பெ ரு ம் அ தி ர் ச் சி யில் தி ரை யு ல க ம் . . .! ! ! சோ க த் தி ல் ர சி க ர் க ள் .. . ! ! !

0

ஜி  எம்   கு மார்   இந் தி ய    த மி  ழ்   தி ரை ப் ப ட  ந டி க ர்    ஆ வா ர் .  இ வ ர்   1 98  6 – ம்   ஆ ண்டு   அ று வ டை  நாள்    எ ன் ற   தி ரை ப் ப ட த் தி னை   இ ய க் கி யத ன்   மெ ல் லா ம்  தி ரை யு ல கி ற் கு     அ றி மு க மா ன வ ர் .    சி ல     தி ரை ப்  ப  ட ங்  க ளை   ம ட் டு மே   இ ய க்கி  ய   இ வ ர்  1 9  9 3   – ம்   ஆ   ண் டு   த மி ழ்   தி ரை யு ல கி ல்   ந டி க் க   ஆ ர ம் பி த் தா ர் .    த ற் போ து   அ தி க ம்  பே ச ப் ப டும்   ந டி க ர் க ளி ல்   ஐவ ரு  ம்  ஒ  ரு வ ரா க  தி  க ழ் கி றா ர் .   அ று வ டை   நா ள்   ப ட த் தி ன்   மூ   ல ம்  இ ய க் கு  ன ரா க   அ றி மு க மா ன வ ர்   ஜி . எ ம் . கு மா ர் .   பா லா   இ ய க் க த்  தி ல்   வெ ளி யா ன   அ வ ன்   இ வ ன்   ப ட த் தி ல்   ந டி த் த தன்   மூ ல ம்   அ னை வ ரா லு ம்   அ றி ய  ப்ப ட் டா ர் .    த மி ழ்   தி ரை யு  லகி  ல்   இ யக்  கு ன ர் ,   ந டி க ர் ,   த யா ரி ப் பா ள ர் ,

எ ழு த் தா ள ர்  எ ன   ப ன் மு க த் த  ன் மை   கொ ண் ட  வ ர்   ஜி . எ ம்  . கு மா ர் .   இ வ ர்   1 986-ஆம்   ஆ ண் டு   சிவா ஜி    புரொ  ட க் ஷ ன் ஸ்   த யா ரி ப்  பி ல்   பிர  பு  ந டி த் த   அ று வ டை   நா ள்   ப ட த் தி ன்   மூ ல ம்   இ ய க் கு ன ரா க   அ றி மு க மா னா ர் .  அ த  ன் பின் ன ர்   பி ட் பா க் கெ ட்  ,   இ ரு ம் பு   பூ க்க  ள் ,   உ ருவ ம்   போ ன் ற   ப ட ங் க  ளை  இ ய க் கி யி ரு ந் தா ர் .   ஜி . எ ம் . கு மா ர்   1 9 9 3 – ஆ ம்   ஆ ண் டு   கே ப் ட ன்   ம க ள்   எ ன் ற   ப டத் தி ன்   மூ ல ம்   ந டி க ரா க   உ ரு வெ டு த் தா ர் .   20 1  1 – ஆ ம்   ஆ ண் டு   பா லா   இ ய க் க த் தி ல்   வெ ளி யா ன   அ வ ன்   இ வ ன்  ப ட  த் தி ல்   ஜ மீ ன் தா ர்   ஐ ன ஸ்   எ ன்ற   கதா ப் பா  த் திர த் தி ல்   ந டி த் த த ன்   மூ ல ம்   அ னை வ  ரா லு ம்   அ றி ய ப் ப ட் டா ர் .

இதை   தொ  ட ர்ந் து   ம லை க் கோ ட் டை  ,  ம ச் ச க் கா ர ன் ,   கு ரு வி  ,  மா  யாண் டி   கு டு ம் ப த் தா ர் , தாரத ப் ப ட் டை,    ச ர வ ண ன்   இ ரு க் க   ப ய மே ன் ,   க  ர் ண ன்   உ ள் ளி ட் ட   ப ல   ப ட ங் க ளி ல்   மு ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளு ட ன்   ந டி த் தி ரு ந் தா ர் .          ஜி . எ ம்  .கு மா ர்    இ ந் நி லை யி ல்   ஜி . எ ம் . கு மார்   உ ட  ல்   ந ல க் குறை வா ல்   ம ரு த்  து வ மனை யி ல்    அனு  மதி க் க ப் ப ட் டு ள் ளா ர் .   இ வ ரி ன்   எ தா ர் த் த   ந டி ப் பி ன்   மூ ல ம்   அ  னை வ ரை யு ம்   க வ ர் ந்த   ஜி .  எம் . கு மா ர்   வி ரை  வில்   கு ண ம டை ய   ர சி க ர் க ள்   ப ல ரு ம்   பி ரா த் த னை  செ ய் து   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.