கொ ஞ்ச ம் கு ண் டா க கொ ளு கொ ளு ன்னு அ ழ கா க இ ருந் த ந டி கை அ ஞ் ச லி யா இ து . . . ? ? ? இ வ ங் க ளு க் கு எ ன் ன தா ன் ஆ ச் சி . . . ! ! ! ஆ ளே அ டை யா ள ம் தெ ரியா ம ல் மா றி ப் போ ன ந டி கை அ ஞ்ச லி . . . ! ! ! அ தி ர் ச் சி யி ல் ர சி க ர் க ள் . . . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வி ல்   ஒ வ் வொ ரு   க லை ஞ ர் க ளு ம்   ஒ ரு   வித ம் .   அ ப் ப டி   நடி கை க ளி ல்   ப ட ம்   க மி ட் டாகி   கா த ல்   கா ட் சி ,   ந ட ன ம்  எ ன   ஆ டி    செ ன் று  வி டு ம்   நா ய கிக ள்   உ ள் ளா ர்  கள் ,   ஆ னா ல்   சில ர்   ப ட த் து க் காக   கடின உ ழைப்பை   போ ட் டு   ந டி ப் பா ர் க ள் .   அ ஞ் ச லி   ஒ ரு   வ ழி யா க   த மி ழுக் கு  தி ரு  ம்பி வி ட் டா ர்   மு ழு  நே ர   ந டி கை யா க .   மு ன் பெ ல் லா ம்   செ  ன் னைக் கு   வ ர லாமா  வேண் டா மா   எ  ன  க ண் ணா மூ ச் சி   கா ட் டி க்   கொ ண்டி ரு ந்  த வ ர்,   இ ப் போ து    பிர ஸ்   மீ ட் டு க் கு      வ ந் து   சக ஜ மா க   செ ய் தி யா ள ர் க ளை ச்   ச ந் தி க் கி றா ர்.   ஜா லியா க   க மெ ண் ட்   அ  டித் த படி   பேட் டி க ளு ம்   கொ டு க் கி றார் .    அ ப் போ து   அ  வ ர்  ப டம்    கு றி த் து ம்   தன து   அ னு  பவ ங் க  ள்  கு றி த் து ம்    கூறு கை யி ல் ,   ” வி ம ல்   எ ன க் கு  நீண்    ட கால   ந  ண் ப ர் .  அ  வரை    என க்   கு   ரொ ம் ப   நா ட் க ளா க  தெ ரி யு ம் .   ப ழ கு வ த ற் கு   இ னி ய வ ர் .

ப ட ப் பி டி ப் பின் போ து    ந ல் ல   ஒ த் து ழைப் பு   கொ டு  த் து   ந டி ப் பா ர் .   அவ ரு ட ன்   ந டி ப்  ப த ற்  கு   சௌ க  ரிய மா க   இ  ருக்  கு ம் .  எ ன் னை ப்   பு ரி ந் து கொ ண் ட   க தாநா ய க ன் ,   வி ம ல் .   அ  த னால் தா ன் ,   அ வ ரு ட ன்   மூ ன் றா வ  து  மு றை யா க   ஜோ  டி   சே ர் ந் து   ந டி க் கி றே ன் .   என்  னை   ந ய ன் தா ரா வு க் கு   போ ட் டி யா க  த யா ரி ப்பா ளர்க ள் உருவா க் கு கி றா ர்க  ள்   என்று   பே சப்  படுவ தி ல்   எ ன க்  கு  வருத் த ம்    எ து வும்    இ ல் லை ,   ச ந் தோ ஷ ம்தா ன் .   போ ட் டி   இ ரு ந் தா ல் தான் ,   ஆரோ க் கி ய மாக   இ ருக்கு ம் .   கா ல த் தா ல்   அ ழி யா த   க லை ஞ ன் ..   பி ர தா ப்   போ த்   த னு க்கு    இ ய க் குந ர்   ம  ணிர த்  னம்   நே ரி ல்   அ ஞ் ச லி !

கா ல த் தா ல்   அ ழி யாத   க லை ஞ ன் . .   பி ர தா ப்   போ த் த னு க் கு   இய  க்கு ந  ர்   மணி ர த் ன ம்  நே ரி ல்   அ ஞ் ச லி !   எ ன க் கு  நி  றைய   ப ட ங் க ள்   ஒ ப்பந் த மா வ து  உ ண் மை தா ன் .   அவ ற் றி ல்   சிற ந் த  க தைய ம் ச மு ம்,   ந ல் ல   கதா பா த் திர ங் க ளு ம்  உ ள் ள  ப ட ங் க ளை   தே ர்ந் தெ டு த் து   நடி க்கி றே ன் .   த மி ழி ல்   அடு த்  து  இ றை வி   ப ட  ம் வெ ளி யா க  வி ரு க் கி ற து .     நான்   ந டித் த   சி ல   ப ட ங் க ளி ல்  குண்டா க இருப்பதாக  நண்பர்  க ள் சொன் னார் கள். எ ன வே   உ ட ல்   எ  டை யை க்  கு றை க் க    தீவி ர     முயற் சி    செ ய்து வ  ரு கி றே ன் .   இ து வ ரை    6 லி ரு ந் து   8    கி லோ   வ ரை   எ டை யை    கு றை த் து வி  ட் டே ன் .   இ  ன் னு ம்   கொ ஞ் ச ம்   மெ லி ய வே ண்  டு ம் .

‘ கீ தா ஞ்  ச லி ‘  எ ன் ற   தெலு ங்  கு ப்   ப ட த் தி ல்   நா ன்   பே ய்    வேட த் தில்   ந டி த் தே ன்  .  அ து   ஒ ரு   பு து   அ  னுப வ மா க   இ ரு ந் த து .   நி ஜ   வா ழ் க் கை யி ல் ,  நா ன்   பே ய் க் கு   ப ய ப் ப ட   மா ட் டே ன் .   த மி ழி ல்  இ ப் போ து  இ  றை வி ,   பே ர ன்பு ,   தரம  ணி,   காண் ப து   பொ ய்   ஆ கி ய  ப டங்க ளில்   ந டி க் கி றே ன் .   இ தி ல்   கா  ண் ப து   பொ ய் ,   தி கி ல்   ப ட ம் .   ஆனா ல்   பே ய்  படம் அல் ல .   தொ ட ர் ந் து   ந ல் ல   க தை ய ம் ச ம்   உ ள்  ள   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி ப் பே ன் , ”   எ ன் றா ர்    அ ஞ் ச லி . அ ப் ப டி   ஒ ரு   ப ட த் தி ற் கா க   தை  ரி ய மா க   எ ந் த   வி ஷ ய த் தை யு ம்   செ ய் ய லா ம்   எ ன் ற   நோ க் கி ல்   த மி ழ்    சி னி மா வி ல்   வ ல ம்   வ ந் த வ ர்   ந  டி கை  அ ஞ்சலி .

த மிழ் ,   தெ லு ங்கு   இர ண்டு   மொ ழி களி லும்  டா  ப்   நா யகியா க   வ ல ம்   வ ந் த   அ ஞ்  ச லி   இ ப் போ து    அ தி க   ப ட  ங் க ள்   ந டி ப் ப து    இ ல் லை .  தமி  ழை   தா ண் டி   அ வ ரு க்  கு   தெ லு ங் கி ல்   வா ய் ப் புக  ள்   வ ர  அ தி ல்  அ தி க    க வன ம்   செ லு த் தி  வரு கி  றா ர் .  ந டிகை  அஞ் ச லி  இ ன்ஸ்டா   ப க் க த் தி ல்  எ ப்போ து ம்   ஆக் டீவாக இ ரு க்கக் கூ டி ய வ  ர். அண் மை யி ல்   அவ ர்    த ன து  லே ட் ட ஸ்ட்   புகை ப் ப ட ம்   ஒ ன் று  ப தி வி ட அதை ப்பா ர் த்த ரசி க  ர் க ள்   கொ ஞ் ச ம்   கு ண் டா க   அ ழ கா க   இ ரு ந்  த   ந டி கை   அ ஞ்  ச லி யா   இ து    எ ன   ஆ ச் ச ரி ய மா க   பா ர்க் கி றா  ர் க ள் .   சி ல ர்   இ ப் ப டி    இரு  ப் ப து ம்   அ ழ கு  தா ன்   எ ன   க மெ ண்ட் செ ய் கி றா ர் கள் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Anjali (@yours_anjali)

Leave A Reply

Your email address will not be published.