ர த்த த் தி ல் அ ழ கு சி கி ச் சை . . ! பே ரழ கி யா க மா றி ய பி க் பா ஸ் ஜூ லி . . . ! ! ! இ ப் போ எ ப் ப டி இ ரு க் கி ன் றா ர் தெ ரி யு மா . . . ? ? ? இ ணை யத் தி ல் வை ர லா கும் வீ டி யோ வை பா ர் த் து வி ய ந் து போ ன ர சி க ர் க ள் . . . ! !!

0

நடிகை   ஜூ லி    ர  த் த த்   தா ல்   அ ழகு   சிகி ச்   சை  செய்து    கொ ண் ட   து    ப ல  ரை   அ தி ர் ச்  சி யி ல் ஆழ் த் தி   உ ள் ள து .   201 7 ம்   ஆ ண்  டு    த மி ழ  க த் தி ல்   ந ட ந் த  ஜ  ல் லி க்  க ட்  டு    போ          ரா ட் ட த் தி ல்   க லந்  து கொண் டு .   பி ன் ன ர்   அ ப்  போ ரா ட் ட த் தி ன்  வா யி  லாக   பொ   து மக் க ளி ன்   ம னதி ல்   இ ட ம்   பி டி த் தா ர்   ஜூ லி .   இந்  த   போ ரா ட் ட த் தி ன்    மூ ல      ம்  பி  ரப ல மா ன தை   அ டு த் து ,   பி க்    பா ஸ்   மு த   ல்   சீ ச னி ல்   க ல ந் து    கொ  ண்   டு   ஏக ப் ப ட் ட   ச ர் ச் சை க ளி ல்   சி க் கி னார் .   பி க்       பா ஸ்   ஜீ லி   எ  ன் ற து ம்   மு த லில்    ந ம்   நி னை வு க் கு   வ ரு வ து   கு று  ம் ப ட ம்   தா ன் .   பி க்   பா ஸ்   மு த ல்   சீ ச னி ல்  ஓ வி யா    ப ற் றி   ம ற்  ற வ ர் க ளி ட ம்   பொய்பே சி   க ம லிட  ம்   கொ த் தா க   மா ட் டி க் கொ ண் டா ர்  ஜூ லி .

இ தை ய டு த் து ,   பி க்   பா  ஸ்    வீ ட் டை   வி ட் டு  ஜூ லி   வெ ளி யே   வ ந் த   பி ன் பு ம் ,   இ ணை ய த் தி  ல்   அ வ ரை  ப ல ர்   ட் ரோ ல்   செ ய் து   க ண் ட ப  டி   வி ம ர் ச ன ம்   செ ய் த ன ர் .  ஆ னா  ல் ,   ச மீ ப  த் தி ல்   பி  க்   பாஸ்   அ ல் டி மே ட்டில்    க ல ந் து  கொ ண் டு   த ன க்கு   ஏ ற்பட் ட   க ள ங்க த்  தை   து டை த் தா ர் .   பி க்   பா ஸ்   அ ல் டி மே ட்   நி க ழ் ச் சி யி ல்   ச க போ ட் டி யா ளரா க    க ல ந் து   கொ ண் ட    தா டி  பாலா ஜி,    பி க்   பா ஸ்   நி  க ழ் ச் சி க்  கு  பி ன்    ஜி லி   ப ல   அ வ மா ன ங் க ளை   ச  ந் தி த் தா ர் .    வே று   யா ரா க   இ ரு ந் தா லும்    இ  ந் த   அ ள வு க் கு   போ ரா டி   இ ரு க் க   மா ட் டா ர்  கள்    ம ன த ள வி ல்   உ டை ந் து   இ ரு ப் பா ர் க ள் .

ஆ னா ல்   ஜூ லி   து ணி ந் து   போ ரா டி னார்   எ  ன் றா ர் .    மே லு ம் ,   ஜூ  லி   1 0 க் கு ம்   மே ற்ப  ட் ட   கு  ழ ந் தை  க ளை  ப  டிக் க    வை த் து   வ ரு கி றார்  .   இ த ய   நோ யா ல்   பா தி க் க ப் ப ட் ட   கு ழ ந் தை யி ன்   அ று  வை   சி கி ச் சைக்கு    உ த வி   செ ய் தா ர்   எ ன் றா ர் .    இ த ன் மூ ல  ம்   அ வ ரு க் கு   என்று  தனி ர சி க ர் க ள்   உ ரு வா கி ன ர்.   இ ந் த   நி க ழ் ச் சி க் கு   பி ற கு   த ற் போ து  ஒ ரு   சி ல   ப ட ங் க ளி ல்   க மி ட்   ஆ கி  வ ரு ம்   இ வ ர்  ச மூ க   வ லை த ள   ப க் க ங் க ளி ல்   அ வ் வ ப் போ து   சில   போ ட்  டோ க் களை  வெ ளி யி  டு   வ ரு கி றா ர் .   ஜீ   த மி ழ்   த வ மா ய்   த வ மி ரு ந் து   எ ன் ற

பு து   சீ ரி ய  லில்   பா ட  லு க் கு  செ  ம யாக   ந ட ன மா டி  இ ரு ந் தா  ர்.   சோ ஷி ய  ல்   மீடி யா வி ல்   ப டு    ஆ க் டி வா க  இ ரு க் கு ம்    ஜூ லி  சொ  ந்த மா க   யூ டி யூ ப்   சே ன ல்   ஒ ன் றை   தொ ட ங் கி யு ள் ளா ர் .   த ற் போ து   ஜூ லி   தன து   ர த் த த் தை    வை த் து   ஃ பே சி ய ல்   செ ய் யு ம்   வீ டி யோ வை   த ன து   இ ன் ஸ் டா கி ரா ம்   ப க் க  த் தில்   வெ ளி  யி ட் டு ள் ளா ர் .  அ ந் த   வீ டி யோ வி  ல்,    சிர ஞ் சு   ஊ  சி   மூ ல ம்   ர த் த த் தை  எ டு த் து   அ தை   ப த  ப் ப டு த் தி  அ  த ன்  மூ ல ம்    ஜூ லி   ஃ பே ஷி ய ல்   செ ய் து   கொ ள் கிறா ர்.  இ  ந் த   வீ டி யோ வை   பா ர் த்த   ர சி க ர்   அ தி ர் ச் சி   அ டைந் து   இ து   எ ன் ன   வி ப  ரீ த  வி ளை யா ட் டு   எ ன் று   கேட் டு   வ ரு கி ன்  ற னர் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Julie (@mariajuliana_official)

Leave A Reply

Your email address will not be published.