புலி ப ட த் தி ல் ந டித் தேன் , அ தன் பி றகு எ ன் னை வீட் டி ற் க் கு அ னு ப் பி விட் டீ ர் க ள் …! ! ! க ன் ன ட ந டி க ர் கி ச் சா சு தீ ப் ஆ தங் க ம் . .. ! ! ! தி ரை யு ல கின ர் க ள் இ டை யே பெ ரு ம் ப ர ப ரப் பை ஏ ற் ப் ப டு த் திய து . . . ! !! வீ டி யோ உ ள் ளே . . . ! ! !

0

க ன் ன ட   சி னி மா   ஹீ ரோ   ந டி க ரு ம்    ம ற் றும்   த மி ழ்    சி னி  மா வி ல்   வி ல் லன்   ந டி கரு மா ன  சு தீ ப்   பு லி   ப டத் தி ல்   ந டி த் த தை  கு றி த் து   பே சி   த ன து   ஆத ங் க த்  தை   வெ  ளி    ப்   ப டு  த் தி  யு   ள்   ளார்   .  கி ச் சா சு தீ ப்   19 9 7   ஆ ம்   ஆ ண் டு   தய வ் வா   என் ற  பட த் தி ன்   மூ லம்   க ன் ன ட   சினி மா வு க் கு   அறி மு க மா னா ர் .  மே லு ம்   இ வ ர்  க தா நா ய க ன்  வி ல் ல ன்   எ ன   ப ன் முக   தோ ற் ற த் தி ல்  ந டி த் த   வெ  ற் றி   பட ங் க ளை   க ன் னடா   சி னி மாவு க் கு   கொ டு த் த வர் .   த யாரி ப் பா ள ரா க வு ம்   உ ரு வாகி   ப ல   ப ட ங்க ளை   த யாரி த் தார்.   இ வர்  த மி ழ்   ம ற் றும்  தெ லு ங் கி ல்   மு   த    ன்  மு த லி ல்   அறி மு க மா ன   ப ட ம்   தா ன்   நா ன்   ஈ .   இ ந் த   ப ட ம்   இ ர ண் டு   மொ ழி க ளி லு ம்   மா பெ ரு ம்   வெ ற்  றி   பெ ற் ற து .

பா கு ப லி   பு க ழ்   ரா ஜ ம வு லி   எ டு க் க ப் பட் ட   இ ந் த   பட த்  தின் மூ ல ம்   ந டிக ர்   கி ச் சா  சு தீ ப்பி ற் கு  த மி ழி லும்   ப ட   வா ய் ப்  பு க ள்   கி ட் டி ய து .    ஆ னா ல்   அ த ன்    பிற கு   த மி   ழ்   சி னி மா வி ல்    வா ய் ப் பு  இ ல்  லா ம ல்   த வி த் தா ர்.   இ  த னா ல்   க ன டா வி  ல்   நி றை ய   ப டங் க  ளி ல்   ந டி த் தா ர் .   த ற் போ து  இ வ  ரி ன்   வி க் ரா ந் த்   ரோ னா    ப ட ம்   இந்  தி ய   அ ள வி ல்   வெ ளி யா க   உ ள் ள து  .    இ ந்த   ப ட த் தி ற் கா  ன   செ ய் தி யா ள ர் கள்   ச ந் தி ப் பி ல்   பே சி ய   கி ச் சா   அ வ  ர் க ள்  அ ங் கு   ப த்  தி ரி க் கை யா ள ர் க ள்   கே ட் ட   அ னை த் து   வித  மான   கே  ள் வி க்கு ம்    ப தி ல்  அ ளி த் தார் .    அ ப் போ து   பே சி ய   கி ச் சா    சு தீ ப்   எ ன் னை   ப ல   த யா ரி ப் பா ள ர்  க ள்  வண ங் கினர்.

பி ன் ன ர்   அ   வ     ர் க ள்   நா ன்   ஈ  பட ம்   பார் த் து  விட் டு   நா ன்    வி ல் லனா    அல் ல து   ஹீ ரோ வா   உ ங் க ளு க் கு   எ ந் த   மா தி ரி யா ன  ப ட ம்   செ ட்   ஆ கு ம்   எ ன   தெ ரி யா ம ல்     மு ழி த் த  ன ர் .   எ ன க்கு   வி ல் ல னாக   ந டி க்க வு ம்   பி ர ச்  ச னை   இ ல்  லை  அ த னா ல்   நா ன்   வி ல் ல னா க   ந டிக்  க வு ம்   ஒ ப் பு க் கொ ண் டே ன் .    அ ப் போ து தா ன்    எ னக் கு   பு லி   ப ட ம்   கி டை த்த து .   அ ந் த ப்   ப ட த்தி ற் கு   பி ற கு   எ ன் னை   நீ ங் க ள்  வீ ட் டி ற் கு   அ னு ப் பி  வி ட் டீ ர் க ள் ”   என   ந கைச் சு வை யா க   புலி   ப ட த் தி ன்   அனு ப வ த் தை   பற்றி   பே சி யு ள்ளா ர் .  அ த னா ல்  இ னி மே ல்    நா ன்  வி ல் ல னா க    ந டி ப் ப தி ல் லை  எ ப் போ   தே வை யோ   அ ப் போ து   மட்  டும்    வி ல் லனா  க   நடி ப் பே ன்   எ ன   தெ ரிவி த் தா ர்  .

&

Leave A Reply

Your email address will not be published.