அ ட இ ந் த பி ரப ல ந டி கை யா நம் பி யா ரி ன் ம க ள் இ வ ங் க … !! ! இ த் த னை நா ளா இது தெ ரி யா ம போச் சே … ! ! ! இ ணை ய த் தில் வை ரலா கு ம் வீ டி யோ வை பா ர் த் து ஷா க் கா ன ர சி க ர் கள் . . ! ! !

0

த மிழ் ல்   சி னி மா வி ல்   நா ம்    ப ழை ய   ந டி க ர் களை   ப ற் றி  பெ ரி து ம்   பே சு வ து   எ ம் ஜி ஆ ர் ,  சி வா ஜி யை  ப ற் றி  தா ன் .   ஆனா ல்   அ வ ர் க ளு க் கு  ஈ டு   இ ணை யாக   ப ய ணி த் து   தன க் கெ ன   ஒ ரு   ர சி க ர்  ப ட் டா ள த் தை   வ ளை த் து   போ ட் டவ ர்   எ ம்   எ ன்   நம் பி யா ர் . க ம் பீ ர க்   கு ர ல் ,  க ட் டு க் கோ ப் பா ன  உ ட  ல்  அ மை ப்பி ன்   மூ ல ம்   மக் க ளை   ந டு ந டு ங் க  செ ய் வ தி  ல்  எ ம் எ ன்  ந ம் பி ய ர்   ஈ டு    இ ணை  எ வ ரு ம்   இ ல் லை   அ ந் த   அ ள வி ற் கு   த ன து   தி ற மையை   வெ ளி க் கா ட் ட   கூ டி ய வ ர் .  ந ம் பி யா ர்   இ து வ ரை   1 0 0 0   – த்தி ற் கு ம்   மே ற் ப ட் ட   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து   உ ள் ளா ர் .

அ தி லு ம்   கு றி ப்பா க   எ ம் ஜி ஆ ர்   ப ல   ப ட ங் க ளி  ல்  ந டி த் த வ ர் . ந டி க ர்   ந ம் பி யா ரி ன்   ம னை வி ,   மக ள் ,   ம க ன் க  ளை   பா ர்த் து ள் ளீ ர் க ளா   –   அ வ ரி ன்   அ ழ கி ய   கு டு ம் ப   பு கை ப் ப ட ம்   எ ம் . ஜி .ஆ  ர் ,  சி வா ஜி   எ ன   மு ன் ன ணி   ந ட் ச த் தி ர ங் க ளு க் கு   வி ல்ல  னா க   ந டித் து   மி ர ட் டி  யெ டு த் த வ ர்   எ ம் . எ ன்  ந  ம் பியா ர் .    ப க் க த் தா   ரா ம தா ஸ்   ப ட த்தி ன்   மூ ல ம்   த மி ழி ல்   அ றி முக  மா ன   இ வ ர் ,  தொட ர் ந் து   ப ல   தி ரை ப் ப ட ங் க ள்   ந டி த் து      இன் று   வ ரை   கா ல த் தா ல்   அ ழிக் க மு டி யா த   ந டி க ராகி யு ள் ளா ர் .

ந டி க  ர்  ந  ம் பி யா ர் ,   ரு க் கு ம ணி   எ ன்  பவ ரை   தி  ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் .    இ வ ர் க ளு க் கு   ஒ ரு  பெ ண்   ம ற்று ம்   இ ர ண் டு   ஆ ண்   பி ள் ளை க ள்  உ ள் ள ன ர் . இ ந் நி லை யி ல்    தன து   ம னை வி ,   மக ள் ,   ம க ன் க ளு ட ன்  ந டி க ர்   நம் பி  யா ர்   எ டு த் து க் கொ ண் ட  பு கை ப்  ப ட ம்   வெ ளி யா கி யு ள் ள து . மே லு ம்   நெ ரு ங் கி ய   ந ண் ப ரா க   பா ர் க் க   ப  ட் ட வ ர்   எ ன் பது   கு றி ப் பி  டத்  த க் க து .    7 0  , 80   வி  ல்ல னுக்  கு   எல் லா ம்   வி ல் ல னா க   வ  ல ம்   வ ந் தார்  .   ஒரு    க ட்ட  த் தி ல்

மு ன் ன ணி   ஜா ம் ப வா ன் க ள்   இ ல் லா த தா ல்   ர ஜி னி   வி ஜ ய கா ந்த்    ஆ கி யோரி ன்   பட ங் க ளி ல்     கு ணச் சி த் தி ர   க தா பா த் தி ரங் க ளி ல்   ந டி த் தா ர் .  இ வ ர்   த ற் பொ ழுது   ம ண் ணு ல கை   வி ட் டு   வி ல கி னா லும்     அ வ ர் க ளி ன்   ப ழை ய   பு கை ப் ப ட ம்  ஒ ன் று   த ற் போ து   இ ணை ய த ள த் தி ல்   வை ர லா கி  வ ரு கி  ற து   அ ந் த   பு கை ப் ப டத் தை    பா ர் த் த   ர சி க ர் க ள்   ப ல ரு ம்   ந ம் பி யா ரை   போ ன து   கு டு ம் ப மே  அ ழ  கா க  இ  ரு க் கிறா ர் க ள்   எ ன் று   கூ றி   வ ரு கி ன் ற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.