நடி கர் ஆ ர் யா வி ன் மு ன் னா ள் கா த லி இ ப் போ எ ன் ன தொ ழில் செ ய் கி ன் றா ர் தெ ரி யு மா .. . ?? ? அ து தெ ரிந் தா ல் நி ங் க ளே ஷா க் ஆ கி டு வீங் க . . . ! ! !

0

ந டிக ர்    ஆர்   யா   இ  வர்   2 01 1 ஆ ம்  ஆ ண் டு   உ ரு மி ,  அ வ ன்   இ வ ன்   போ ன் ற   திரை ப் ப ட  ங்க ளி ல்   ந டித் து ள் ளா ர் .   2 0 1 2 ஆ ம்   ஆ ண் டு   வே ட் டை ,   சே ட்   டை   போ ன்  ற  தி  ரைப் ப ட ங் க ளி ல்   ந  டித் து ள் ளா ர் .   இ வ ர்    ஒரு   க ல்   ஒ ரு   க ண் ணா டி   எ ன் ற   தி ரை ப் ப ட த்தி ல்   சி ற ப் பு   தோ ற் ற த் தி ல்   ந டி த் து ள் ளா ர்  . 2 0 1 2 ஆ ம்   ஆ ண் டு   ரா ஜா  ரா ணி ,   ஆ ர ம் ப ம் ,   இ ரண் டா ம்    உ ல க ம்   போ ன் ற   தி ரை ப் ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த்து  ள் ளார்.    ரா ஜா   ரா ணி   தி ரை  ப்  ப ட  த் தி ல்   இ வ ரு க் கு   ஜோ டி யா க  ந  யன் தா ரா   ந டி த் து ள்ளா ர் .   ஆ ரம் ப ம்   தி ரை ப்ப ட த் தில்   இ வ ரு ட ன்   சே ர்ந் து   அ ஜி த்   கு மா ர்  ,        ந ய ன் தாரா   போ ன்ற   ப ல   மு ன் ன ணி   ந ட் ச த் தி ரங் க ள்   ந டி த் து ள் ள ன ர் .  தற் பொ ழு து    இவ ர்   மீ கா ம ன் ,   பு ற ம் போ க் கு ,   யட் ச ன்   போ ன் ற    தி ரை ப் ப ட ங்  களி ல்   ந டி த்து   கொ ண் டு ள்  ளா    ர்  .  இ  ந்   த     தி  ரை ப்ப  ட ங் க ள்   2 01  4 ஆ ம்   ஆ ண் டு   அ ல் ல து 2 0 1   5 ஆ ம்    ஆ ண்  டு   வெ ளி யாகு ம்.

மு ன் னா ள்  கா த லி யா ன   நடிகை   அ ப ர் ண தி யி ன்   அண்  மைய  புகை ப் பட ங் க ள்   வெ ளி யா கி யு ள் ள து .    ஆ ர் யா   க ட ந் த   சி ல   ஆ ண் டு க ளு க் கு   மு ன்   ந டி கை  சா யி ஷா வை    காத  லி த் து   தி ரு மண  ம்  செ ய் து   கொ ண் டா ர் . 1 7  வ ய து   கு றை வா ன  சா யி ஷா வை   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   ச மீப த் தி ல்   ஒ ரு   கு ழ ந் தை யை யு ம்   பெ ற் றெ டு த்தா ர் .   தி ரு ம ண த் தி ற் கு   மு ன்   த ன க் கு   பெ ண்   பா ர் க் க   பி ரப ல   தொ  லை க் கா ட்சி  யி ல்  எ ங் க   வீ ட் டு   மா ப் பி ள் ளை   எ ன் ற   நி க ழ் ச் சி யை   ந ட த் தி னா ர்.   ஆ ர் யா வை  தி ரு ம ண ம்   செ ய் ய  1 6   மா ட ல்   ந டி கை க ள்   போ ட் டி யா ள ர் க ளா க   க ள மி ர க் கி னா ர்.   அ தி ல்   ஆ ர் யா வை   உ ரு கி   உ ரு கி   கா த லி த் தவ ர் க ளி ல்   ஒ ரு வ ரா க   அ ப ர் ண தி   இ ரு ந் தா ர் .

இந் த   நி க ழ் ச் சி யி ல்  இ ருவ ருக் கு ம்   இரு ந் த  கெ மி ஸ் ட்ரி   மக் க ள்   மத் தி யி ல்  அ தி க  க வ னம்   ஈ ர்த் த து . மா ட லா க   இரு ந் து   நடி கை யா க  மா றி ய  அ ப ர் ண தி  இ ந் த  நி லை யி ல்  நி க ழ் ச் சிக் கு   பி ன்   அப ர் ண தி   நடி கை யா கி வி ட் டார் .   ஜி வி   பிர கா ஷ்   ந டி த்த   ஜெ யி ல்   ப ட த் தில்   க தா நா யகி யா க   ந டி த்தி ரு ந் தா ர் .  த ற் போ து   அ வ ரின்   பு கை ப் ப டம்   வெ ளியா கி யு ள்ள து .  அ தே   ச மய ம்   அ வர து   இன் ஸ் டா கி ரா ம்  ப க் க த் தில்   அ ப ர்ண தி   6 y  எ ன் ற   எழு த் தி னை   இன் னு ம்   வை த்து ள் ளா ர் .   இ த னை  பா ர் த் த  ர சி க ர்க ள்   ஆர் யா   மீது   இ ன் னும்   காத லி ல்   இ ருக் கி றீ ர் க ளா   அ பர் ண தி   எ ன் று   கே ள்வி   எ ழுப் பி யும்   வ ரு கிற ன ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.