இர வி ல் தோ ன் றிய க னவா ல் ஹி ஜா ப் பு க்கு மா றி ய பி ர ப ல ந டி கை . .. !! ! யா ர் அ ந் த ந டி கை தெ ரி யு மா . .. ? ? ? அ வ ங் க போ ட் ட வீ டி யோ வை பா ர்த் து மி ர ண் டு போ ன ர சி க ர் க ள் .. . ! ! !

0

ஒரு   இ ரவில்   தோ ன் றி ய  க ன வா ல்   பி ர ப ல  ந டி கை   ஒ ரு வர்   ஹி ஜா ப் –   க்கு   மா றி யு ள் ள  ச ம் ப வ ம்   வை ர  லா கி  வரு கி ற து .   தமி ழ் ,  தெ லு  ங்கு ,   ம லை யாள  ம்  எ ன   ப ல  மொ ழி ப்   ப ட ங்க  ளி ல்   ந டி த் த வ ர்   சனா   கா ன் .   த மி ழ்   ப டங் க ளி ல் அ றி மு க ம்   ந டி கை யா க வு ம் ,   ந ட ன  க  லைஞ ரா க வு ம்   தி ரை த் து றை யி ல்   ப ணி யா ற் றி  வ ரு கி றா ர்.   இ வ  ர்   த மி ழில்   சி ம் பு வி ன்   சி லம் பா ட் ட ம் ,  ப ய ண ம் ,   ஆ கி ய  ப ட ங் க ளி ல்   ந டி கை யாக வு ம்   ஈ ,   அ யோ க் கி யா  போ  ன்ற   ப ட ங் க ளி ல்   பா ட ல்  கா ட் சி க ளி  ல்   சி ற ப் பு   தோ ற்ற த் தி லு ம்     ப ணி யா ற் றி யி ரு க் கி றா ர் .   மே லு ம்   2 0 1 2 – ல்   ச ல் மா ன்   கா ன்   தொ கு த் து  வ ழ ங் கி ய   இ ந் தி   பி க்   பாஸ்   நி க ழ் ச் சி யி ல்   க ல ந் து   கொ ண் டு   இறு தி   போ ட் டி   வ ரை   செ ன் றா ர் .

அ ண் மை  கா  ல மா க  ச னா   கா ன்   தி ரை  ப்ப ட ங் க ள் ,   ம ற் று ம்   தொ லை க் கா ட் சி   நி க ழ் ச் சி   எ ன   எ தி லு ம்   ப ணி யா ற் று வ தோ ,    ப ங் கே ற் ப தோ   கி டை யா  து .   க ண் ணீர்   வி ட் ட   ந டிகை   க ட ந் த   2 0 2 0- ல்    மு ஃப்தி   அ  ன ஸ்   ச ய த்   எ ன்ப வ ரை த்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் .    இ ந் நி லையி ல்    அ ண்மை யி ல்   த ன து   இ ன் ஸ் டா கி ரா ம்  ப க் க த் தி ல்   கா ணொ லி   ஒ ன்  றை   பதி  வு   செய் தி  ரு ந் தா ர் .  அ தி  ல்   த ன து   வா ழ் வி ன்   க டு மை  யாக   நா ள் க ள்   கு றி த் தும்   தா ன்    ஹி ஜாப்     அ றி ந் த த ற் கா ன   கா ர ண ம்   கு றி த் து ம்   பே சி யி ரு ந் தா ர் .   அதி ல்  பே  சிய   அ  வர் ,   த ன து   க ட ந் த கா ல   வா ழ் க் கை யி ல்

பெ ய ர் , பு  க ழ்,   ப ண ம் ,   எ ல் ல ம்   எ ன் னி ட ம்   இ ரு ந் த ன . ஆ னா ல்   நி  ம்ம தி   எ ன் னி ட ம்   இ ல் லை.    அ ந் த  நா ட் க ள்   எ ன க் கு   மி க வு ம்    க டு மை யா க   இரு ந் த ன . மி கு ந் த  ம ன   உ ளை ச் ச லு ட ன்  இ ரு ந் தே ன் .   அ ப்போ து   2 0 1 9 ல்   ரம லா ன்   நா ள ன் று   எ ன  க் கு   ஒ ரு   க ன வு   வ ந்த  து.   அ தி ல்   ஒ ரு  க ல் ல றை யை   பா ர் த் த து   இ ன் னு ம்   நி னை வி ல்   இ ருக் கி ற து .   நா ன்   அ ந் த   க ல் ல றையி ல்   நா ன்   இ ரு ப் ப தை  பா ர் த் தே ன் .   அ ந் த க்   க ன வு ,   இ து   தா ன்   என்   மு டி வு   எ ன் று   இ றை வ ன்   எ ன க் கு   உ ண ர் த் தி ய து  போ ல்   இ ரு ந் த து .

அ ந்த   க ன வை   க ண் டு   நா ன்     ப த ற் ற ம்  அ டை ந் தே ன் . அ த ன்   பி ன்   ஏ ரா ள மா ன    இ ஸ் லா மி ய   உ ரை க ளை   கே ட் க   ஆர ம் பி த் தே ன் .   உ ங் க ளி ன்   க டை சி  நா  ள்   ஹிஜா ப்   அ ணி  ந் த   மு  தல்   நா ளா  க   இ ருக் க  வி ரும் ப வி ல் லை   என் ற   அழ கி ய    வா ச க ம்   ஒ ன் று   எ ன் னை   ஆ ழ மா க ச்   சி ந் தி க் க   வை த் த து .   ம று நா ள்   கா லை யி ல்   நா ன்   எ ழு ந் தே ன் . அ ன் று   என து   பி ற ந்த   நா ள் .   அ ன்  றை ய  நா  ளி ல்   இ ரு ந் து   ஹி ஜாப்   அ ணி ய   ஆ ர ம் பி  த் தே ன்.   இ னி   ஹி ஜா ப் பை   ஒ ரு    போ து ம்   க ழ ற் ற   மா ட்டே ன்   எ ன   உ று தி   செ ய் து   கொ ண் டே ன் .   இ ப் போ து   நா ன்   ம கி ழ் ச் சி யா க   இ ரு க் கி றேன்   எ ன   அ வர்   தெ ரி வி த் துள் ளா ர்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.