ஒ ரு கா ல த் தி ல் சி னி மா வி ல் கொ டி கட் டி பற ந் து பி ன் பு ற்று நோ யா ல் பா தி க் க ப் ப ட் டு மறை ந்த பிர ப ல ந டி கை யி ன் க டை சி ஆ சை எ ன்ன தெ ரி யு மா . . . ?? ? ஆ னா ல் அ துவு ம் ந ட க் கவி ல்லை … ! ! ! அ ப் ப டி எ ன் ன ஆ சை தெ ரி யு மா … ? ? ?

0

தெ ன்னி ந் தி  ய    சி னி மாவி ல்  1 9 7 0 ம்   ஆ ண் டு  தொ ட ங் கி   20 0 0  ஆ ண் டு  வரை   பிர ப லமா  க   ந டி த் து   வ ந் த வ ர்   ஸ் ரீ வி த் யா .   பு க ழ்    பெ  ற் ற  நடிகையான    இ  வர்   எ  ல்  லா          மு  ன் ன ணி   ந டி க ர் க ளு ட னு ம்   சேர் ந் து   ந டி த் து ள் ளா ர் .   க ர் நா ட க    இ  சை    பா    ட கி   எ ம் . எ ல் .  வ ச ந் த கு மா ரி யி ன்   ம கள்     தா  ன்  இ வ  ர் .  சி னி மா  வா ழ் க் கை யி ல்   ஜொ  லி த்தி  ரு ந் தா லு ம்   சொ ந் த  வா ழ்க் கை யி ல்   கடு ம்   க ஷ்ட  த் தை யே   இ வ ர்  சந் தி த் து ள் ளா ர் .  1 9 76 ம்  ஆ ண் டு  ஜா ர்ஸ்   தாம ஸ்   எ ன் ப வ ரை   தி ரும  ணம்    செ ய் த ந டி கை   1 9 8 0 ல்  வி வா க ர த் து     பெ ற்றா ர்.   பி ன்   த னி யா க   வாழ் ந் து   வ ந் த  இ வ ர்   2 0 0 3 ம்  ஆ ண் டு   மா ர் ப க  பு ற் று   நோ யா ல்   பா தி க் க ப் ப ட் டா ர் .   பி ன்   சி கி ச் சை   ப ல ன்   இ ன் றி   2 0 0 6 ம்   ஆ ண் டு   அ க் டோ ப ர்   மா த ம்   உ யி ரி ழ ந் தா ர் .   ஏ ரா ள மா ன   சொ த் து க் கு  சொ ந்த க் கா ரி யா ன  ந டி கை   ஸ் ரீ வி த் யா

த ன து   சொ த் து க் க ள்   ஏ ழை ,   எ ளி ய   ம க் க ளு க் கு   போ ய் ச்   சே ர   வே ண் டு ம்   எ ன    மர ண    படு க் கை யி   ல்    இ ரு க் கும்    போ து   சொ த் து க் க ள்   அ னை த்  தையு  ம்  எ  ழு தி  வை த் து   வி ட் டு   அ வ ருக் கு   ந ம் பி க் கை யா ன   ஒ ரு வ ரி ட ம்   பொ று ப் பு க ள்   அ னை த் தை யு ம்   கொ டு த் து  ள்ளா ர். 2 0 0 3    ஆ ம்   ஆ ண் டி ல் ,   உட ல்   ரீ தி யா ன  பி ர ச் சி னை களை த்   தொ ட ர் ந் து   இ வ ர்   உ யிர க ச் செ து க் கு   ப ரி சோ த னை க் கு  உ ட் ப டு த் த ப் ப ட் டா ர் .   மு து கெ லு ம் பு   பு ற்  று நோ ய்   இ வ ரு க் கு  இ ரு  ந் த து   கண் டு  பிடி  க் க ப் ப ட் ட து .   இ த ற் கா க   இ வ ர்   மூ ன் று   ஆ ண்   டு க ள்   சி கி ச் சை   பெ ற் றா ர் .   2 0 0 6   ஆ க த் து   17 ,   அ ன் று   இ ற ப் ப த ற் கு   இ ர ண் டு   மா த ங் க ளு க் கு   மு ன்ன ர் ,

திரு ம தி  சி றீ வி த்யா    ஒரு    வி ரு ப் ப த் தை   நி றை வே ற் றி ,   திரை ப் ப ட   ந டி க ரு ம் ,   ச ட் ட ம ன் ற   உ று ப் பி ன ரு மா ன   க ணே ஷ்   கு மா ரிட ம்   ஒ ரு   தொ  ண் டு   ச ங் கத் தை    ப தி வு  செ ய் ய   கே ட் டு க் கொ ண் டா ர் .   ப ண ப்  ப ற் றா க் கு றை   அ ல் ல து   அ த் த கை ய  மா ண வ ர் க ளு க் கு   ப டி ப் பை த்   தொ ட ர   உ த வி த் தொ கை யை   வ ழ ங் கு வ த ற் கு ம் ,   த கு தி யு ள் ள   க லை ஞ ர் க ளு க் கு   நி தி   உ தவி க ளை   வ ழ ங் கு வ த ற் கு ம்   ப ய ன் ப டு த் து வ த ற் கா  க   இ து   அமை க்  கப் ப ட் ட து .   ஆ னா ல்   இ தி ல்   எ  ன்ன   சோ க ம்   எ ன் ன   எ ன் றா ல்   அ வ ர து   க டைசி    ஆ சை  நி  றைவே  றவே    இ ல் லை யா ம் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.