ப டப் பி டிப் பில் ந டி கை யி டம் சொ ல் லாம ல் அ ந் த இட த் தி ல் முத் த ம் கொ டு த் த பி ரபல மு ன் ன ணி ந டி க ர் .. . !! ! க ண் ணீர் வி ட் டு க த றி ய ந டி கை . .. ! ! ! யா ர் அ ந் த நடி கை தெரி யு மா .. .? ? ? பு கை ப் ப டத் தை பா ர் த் தா ல் நி ங் க ளே ஷா க் கா யி டுவி ங் க .. . ! ! !

0

தமி ழ்   சி னி மா வில்  த ற் போ து  வ ரை   உச் ச த்தி ல்    இ ரு க் கு ம்    ஒ ரு   ந டி க ர்  க ம ல் ஹா ச ன் .   இ வ ர்  ப ல   வெ ற்  றி  ப  ட ங் க ளை   கொடு த்  துள்  ளார்  .  இ வ ர்  ஆ க்ச  ன் ,   ரொ மா ன் ஸ் ,  கா மெ டி   போ ன் ற  எ ல் லா   வ கை யா ன   ப ட ங் க ளி லு ம்   ந டித் து   வெ ற் றி யை   கொ டு த்து ள் ளா ர் .   த ற் போ து  கூ ட   இ வ ர்   ந டி த் து  வெ ளியான  விக் ர ம்   ப ட ம்  மி க  ப் பெ ரிய   வெ ற் றி யை க்   கொடு த் த து .  அ த ன்   பி ற கு   ப ல   பட ங் க ளி ல்   க மி ட் டா கி   உ ள் ளா ர் .   இ ந் தி ய ன்   2   ப ட மு ம்   து வ ங் க   உ ள் ள து .   இ தெ ல் லா ம்   ஒ ரு   ப க் க ம்   இ ரு க் க   அ ந் த   கா ல த் தி ல்  க ம ல் ஹா ச ன்  ரொ மா ன் டி க்   ப டங் க ளு க் கு   பே ர்   போ ன வ ர் .

எ ந் த   அ ள வு க் கு   க தை க் கு   முக்  கிய ம்   உ ள்ள ப டம்  எடு த்தா ரோ    அ ந் த   அ  ளவு க் கு   ரொ மா ன் டி க்  பட ங்  களி லு ம்  ந டித்து  வி டுவா ர் .   அந் த   கா ல  க ட் ட த் தி ல்   கம ல்  ப டங் க ளி ல்   ந டி க் கவே   த ய ங் கிய தா க  ப ல   நடி கைக ள்   கூ றி   உள் ள ன ர் .  கா ர ணம்   அ வ ர்   ப ட ங்க ளில்    மு த் த  கா  ட்சி  க ள்   க  ண்டி ப் பா க   இ ரு க் கு ம்    எ  ன் று  சொ ல்லப் படு கி ற   து  .  அ  ந் த   வகை யி ல்  ஒ ரு   ப ட   சூட் டி ங் கி ல்   ஹீ ரோ யி னு க்கே   தெ  ரியா மல்  க ம ல் ஹா ச ன்  முத் த ம்   கொ டுத்  து ள் ளா ர்.   ஆ  ம்   க ம ல்  ப ட ங் க ளி  ல்  இ ளை ஞ ர் க ளை   அ தி க ம்   க வ ர் ந் த   ப டம்   பு ன் ன கை   ம ன் ன ன் .

இ ந் த  ப ட த் தி ல்   இ ட ம்   பெ று ம்   “ என்  ன  ச த் த ம்   இ ந்த   நே ர ம் ” எ ன் ற  பா  ட லி ல்   ந டி கை   ரே கா வு ட ன்   கம  ல்ஹா ச ன்   மு த் த கா ட் சி   ஒ ன் று   அமை ந்தி  ருக் கு ம் .    இ ந் த   நி லை யில்   இந் த   மு  த்த க் கா ட் சி   ரே காவி ட ம்   சொ ல் லா ம ல்   எடு க் க ப் ப ட் ட தாம் .   ரே கா வி ட ம்   சொ ல் லா ம ல்   கா ட் சி   எ டு க் கு ம்   போ து   ரேகா வை   மு த் தமி ட் டு   வி ட் டா ராம்   க ம ல் .  இ த னா ல்   ந டி கை   ரே  கா   ப த  றி  ப்   போ ன தாக வு ம்   வீ ட் டி ற் கு   தெ ரி ந்  தா ல்   எ ன் னை  த வ றா க   நினை ப்பா ர் க ள்   எ ன்று ம்  கூ றி   வெ கு  நேர ம்   அ லு த் து   கொ ண் டே   இ ரு ந்தா ரா ம் .

இ த னை   பே ட் டி   ஒ ன் றி ல்   வெளி ப் ப டை யா க   கூ றி யு ள் ளா ர்.  அது  ம ட் டு மி ன் றி   இ ந் த   வி ஷ ய த்தை   இ ய க் குன ர்   கூ ட   த ன் னி ட ம்  கூ ற வி ல் லை   என் ற   ரே கா   தெ ரி வி த் து ள் ளா ர்.   த ற் போ து    த னுஷ்,   சி ம் பு ,   ஹ ரிஷ்   க ல் யா ண் ,   தெ லு ங் கி ல்     வி ஜ ய்   தே வ ர கொ ண் டா   போ ன் ற  ஹீ  ரோக் க ள்   மு த் த   கா ட்சி யி ல்   ந டி ப் ப து   இளை ஞ ர் க ளை   க வ ர் ந் து ள் ள து .  ஆ னா ல்   க ம ல்   8 0 ,   9 0  கா ல   க ட் ட த் தி லே யே   ரொ மா ன்டி  க்   நா ய க னா க   ப ல  ப ட ங் க ளி ல்   மு த் த   கா ட் சி  வை த் து   ந டி த் து ள் ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி டத் த க்  க து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.