பிர ப ல நடி க ரு டன் ப டுநெ ரு க் க மா க மீ ரா ஜா ஸ் மி ன் … ! ! ! க ண வ ரை பி ரிந் த து உ ண் மை யா. . . ? ? ? கேள் வி யை எ ழுப் பி ய ரசி க ர் கள் . . . ! ! !

0

த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   ரன் ,   ச ண் டை க் கோ ழி  உ ள் ளி ட்ட   ப டங்க ளில்    ந  டி த் த    ந டி கை   மீ ரா    ஜா ஸ் மின்   ந டி க ர்   ந ரே னு ட ன்   நெ ரு க்க மா க   இ ரு க் கு ம்  பு கை ப் ப ட ம்   வெ ளி யா கி யு ள்ள து .   மீ ரா   ஜா ஸ் மின்   த மி ழ்   சி னி மா வி ல்   சி ல   ப ட ங் க ளி ல்  ந டி த் து   ர சி க ர் க ளை  க்  கவ   ர்   ந் த     மீ ரா    ஜா ஸ் மீ ன்      ம லை யா ள   தி   ரையு ல கி ல்   எ ண் ண ற்ற   ப ட ங்க ளி ல்   ந டி  த்து   ர சி  கர்    ப ட்டா ள த் தை   வை த் து ள்ளா ர் .   சி  னி மா  வி ல்   உ ச் சத் தி ல்   இ ரு க் கும்   போ து   மா ண் ட லி ன்   ரா ஜே ஷ்க் கு ம்    இ  வ ரு க் கு ம்  கா த ல்   எ ன் று   கூ ற ப்ப ட் ட   நி லை யி ல் ,   எ தி ர் பா ரா த   வித மா  க  க ட ந் த   2 0 1 4 ம்   ஆ ண் டு   அனி ல்   ஜா ன்   டை ட் ட ஸ்  எ ன் ப வ ரை   தி ரு மண ம்    செய்  துகொ ண்  டு   சி னிமா வை   வி  ட் டு   ஒ து ங் கினா ர்  .

பி ன் பு   அ டு த் த   இ ர ண் டு   ஆ ண் டு க ளி ல்  க ண வ ரை  பி ரி ந் துவி ட் டா ர்  எ ன் று   த க வல்   வெ ளி யாகி வ ரு  ம்  நி லை யி ல் ,   இ து  குறி த் து   எ ந் த வொ ரு   க ரு  த் தும்    மீ ரா   ஜா ஸ் மி ன்   தெ ரிவி க்  கவி ல் லை .   ஆனா ல்  த  ற்போ  து   சி னி மா வி ல்   வா ய் ப் பு  கி டை ப் பத ற் கு   த ன து   கவ ர் ச் சி   பு கை ப் ப ட ங் க ளை   அ வ் வ ப்  போது   வெ  ளி யி ட் டு   வ ரு கின்  றா ர் .   பி ர ப ல   ந டி க ரு ட ன் நெ ரு க் க ம்   ச மீ ப த் தி ல்   ம லை யா ள   இ ய க் கு ன ர்   அரு ண்   கோ பி யுட ன்   நெ ரு க்  க மாக   இ ரு க் கு ம்   பு கை ப் ப ட ம்   வெ ளி  யா கி   ப ர ப ர ப்  பா க  பே சப் ப ட் ட  நி லை யி ல் ,

த ற் போ து   ந டி கர்    ந ரே னு ட ன்    நெ ரு க் க மா க     இ  ருக்  கு  ம்    பு கை  ப்படம் வெளி யா கி  பர ப ர ப்பை  ஏ  ற்ப டு  த்தி யு ள்  ள து .   பா ர் ட் டி   ஒ ன் றி ல்   கல  ந் து     கொ ண் ட   போ து   ந ரே னை   க ட் டி ப் பி டி த் து     நெ ரு க் க மா க   இ  ரு க் கு ம்   பு கை ப் ப ட ங் க ளை   எ டு த்து    ப கி ர்   ந்து  ,   மீ ண்  டு ம்    இ ணை வ து    உ ங் க ள்    பா தை  யை   ஒ ளி ர  ச்   செ ய் யு ம் .    அ ர வ ணை ப் பு   ம ற் று ம்   மெ ன்  மை யு  ம்   அ னு ப  வி க் க   வை க் கி ற து .   அ  ந்  த    பொ க் கி ஷமா ன   நி க ழ் வு க ள்   மீ ண் டு ம்   எ ழு ம் பி ய த ற் கு   ந ன் றி   அ ன் பே   ந ரே ன்   எ ன் று ம் ப  தி வி ட் டு ள்  ளா ர் .

Leave A Reply

Your email address will not be published.