அட டா . . ! 4 6 வய தி ற்கு மே லா கி யும் இ ன்று வரை தி ரும ண ம் செ ய் து கொ ள் ளா மல் த னி மை யி ல் இ ரு க்கு ம் பி ர ப ல மு ன் ன ணி ந டி கை . . . ! ! ! க ண் கல ங்க வை க் கு ம் கார ண ம் என் ன தெ ரி யுமா … ?? ? யா ர் அ ந்த ந டி கை . . . ? ? ?

0

சி  ன்ன த் தி ரை  யி லி ரு ந் து   ஏ ரா ள மா ன   ந டி க ர் ,   ந டி கை க ள்   த ன    து   தி ற மை யி னா ல்   வெ ள் ளித் தி ரை க் கு   செ ன் று ப ல   திரை ப் பட ங்க  ளி  ல்  ந  டி த்  து   வரு கி ன் ற  ன ர் .    அந்  த  வ கை யி ல்  சி ன் ன த் திரை  யி ல்   ம ட் டு ம ல் லா  ம ல்   வெ ள் ளி த் தி ரை யி லு ம்   2 5    வ  ருட ங் க ளு  க்கு ம்   மே ல்   ப ணி யா ற் றி   வ ரு கி றா ர்  ந டி  கை   யு வ ஸ்ரீ .   அ ந் த   வகை யில்  இ வ ர்  த மி ழ்   சீ ரி ய ல்   க ளி லு ம்   ந டி  த் து   வரு கி ன் றா ர் .   இ வ ர்   வி ஜ ய்   டி வி யி ல்   ஒ ளி ப ர ப் பா     கி     வ  ரும்    பொ ன் ம  க  ள்  வ ந்தா ள்     எ ன் ற   ஒ ரு   சீ ரியலில்  நடி த் து வ ரு கி ன் றா ர் .   மே லு ம்  எ ன் னு டை ய   ப தி னெ ட்டு   வ ய தி ல்   நா ன்   சினி மா வி ல்   அ றி மு க மா னே ன்   ஒ ரு   சில   த  மிழ்   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து ள்ளே ன் .   இ தி ல்   கு றிப் பா க   சி ன் ன த் த ம் பி  தி ரை ப் ப ட ம்   ம க் க ளி ட ம்

எ ன் னை   ந ல் ல   ஒ ரு   பெ ய ரை   வா ங் கி க்   கொ டு த் த து.   அ த ன்   பிற கு   சி ல   ப ட ங் க ளி ல்   ந டி த் து  இ ரு ந் தே ன் .   அ த னை த்  தொ ட ர் ந் து   சின் ன த் தி ரை   வா ய்ப் பு ம்   வ ந் து  கொ ண் டி ரு ந் த து .   நர கா சு ர  ன்   எ ன் ற   ஒ ரு   சீ ரி யல்   மூ ல ம்   நான்   தொ ட ரி ல்   ந டி க்க த்   தொ ட ங் கி னே ன் .  அ த ன்   பி ற கு   ச ன்   டி வி யி ல்  ர கு வ ம் ச  ம்  சீ ரி ய லி ல்   ந டி த் து   த ன் னு டை ய  ப யண த் தை   ஆ ர ம் பித் தே ன்  எ ன் று   அ  வ ர்  கூ றி யு ள்ளா ர் .   மு ன் பு   இரு ந் த   மாதிரி   சீ ரி ய ல்   வா ய் ப் பு க ள்  அ தி க மா க   வ ர வி ல்லை .   பு து மு க ங் க ளை   வி ரு ம்பி   சீ ரி ய ல்   பா ர் க்கு  ம்  ஏ ரா ள  மான   ம க் க ள்   இ ரு க் கின் றா ர் க ள் .

ஒ வ் வொ ரு   சீ ரி ய லு க்  கு  ம்  தொ ட ர் ந் து   பு து   ஆ ண் க ளை   மா ற் றி க்   கொ  ண் டே    இ   ரு க்கி ன் றா ர் க ள் .   மே லு ம்   சீ ரி ய ல் க  ளி ல்   ந டி ப் ப த ற் கு ஏ ரா ள மா  ன   க ஷ் டங் க ள்    உ ள் ள து   எ ன் று   அ வர்   கூ றி யு ள் ளா ர் .   சீ ரி ய ல் க ளி ல்   ச ரி யா ன   நே ர த் தி ற்கு ள்    ந டி க் கவி ல் லை   எ ன் றா ல்   உ ட ன டி யா க   ம ற் றொ ரு   ஆ ட் க ளை   வை த் து   அந் த   கா ட் சி யை   எடு க் கி ன் றா ர் க ள் .   மே லு ம்   எ ன்னு டை ய   கு டு ம் ப  சூ ழ் நி லை   கா ர ண மா க   நான்  சீரிய ல்   நடி க் க   ஆ ர ம்பி த் தே ன்.   ஒ ரு   கால   க ட் ட  த் தி ல்   நா ன்   திரு ம ண ம்   செ ய் ய  வே ண் டு ம்     எ  ன் று   நி னை த் தே ன்.

ஆ னா ல்   அ த ற்கா ன   ச ரி யா ன   வ ர ன்   அ மை யா த தால்   தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ள் ள வி ல் லை .  மே லு ம்   வ ய தா கி   வி ட் ட தா ல்   ந ம து   வா ழ்வி ல்   தி ரு ம ண ம்   கிடை யா து   எ ன் று   நா ன்  ஏ ற் று க்   கொ ண் டே ன் .   மே லு ம்  என் னு டை ய  உ ல க மே   எ ன்னு டை ய   அ ம்மா தா ன் .  இ ந் த   சினி மா   உ ல கம்   பா ரா ட் டை  த ர வி ல் லை   எ ன்றா லு ம்   நி றை ய  க ற் று க்   கொ டு த் து  இ ரு க் கி ன் ற து.   மே லும்   எ ந் த   ஒ ருக தா பா த் தி ர ம்   கொ டுத் தா லு ம்   எ ன் னால்   ந டி க் க   மு டியு ம் .   வாய் ப் பு க ளுக் கா க த்   தா ன்   நான்   எ தி ர் பா ர் த்  து க்  கொ ண் டி ரு க்  கின் றே ன்   எ ன் று   கூ றி யுள் ளா ர்   யு வஸ்ரீ…

Leave A Reply

Your email address will not be published.