ர  ஜி னி கா ந் த் ப ட ந டி கை இர ண் டா வ து திரு ம ண ம் செ ய் து 5 மா த ங் க ளி ல் கு ழ ந் தை பெ ற் ற பிர ப ல ந டி கை . . . ! ! ! க டு ம் ஷா க் கி ல் ர சி க ர் க ள். . . ! !!

0

சூப் ப  ர்   ஸ்  டார்   ர  ஜி னி கா ந் த்  ந  டிப் பி ல்   வெ ளி வ  ந் த  அ ண் ணா த் த   உ ள் ப ட   ஒ ரு   சி ல   த மி ழ்   ப ட ங் க ளி லு ம்   ஏ ரா ள மா ன   ம லை யா ள   ப ட ங் க ளி லு ம்   ந டி  த் த   ந டி கை   ஒ ரு வ ர்   இ ர ண் டா வ து  தி ரு ம ண ம்    செ ய் து   ஐ ந் தே  மா த ங் களி ல்   கு ழ ந் தை   பெ ற் று   உ ள் ள து   ர சி க ர் க ளு க் கு   பெ ரும்   அ தி ர் ச் சி யை   ஏ ற் ப டு த் தி யுள்  ள து .  ந  டி கை   அ ஞ் ச லி   நா ய ர்   கு ழ  ந் தை  ந ட் ச த் தி ர மா க   ப ல   ப ட ங் க ளி ல்  ந டி த் து   பி ர ப ல மா ன  வர்  .   இ ந்த   நி லை யி ல்   ம லை  யா ள த் தி ல்   ஒரு   சி ல   ப  டங்  களி ல்   ஹீ  ரோ யினா  க   ந டி த் த வ ர் .

த மிழி  ல்  இ வ ர்   அ ண் ணா த் த ,  மா  ம னி த ன்   உ ள் ப ட   ப ல   ப ட ங் க ளில்   ந டி த் து ள்  ளா ர்   எ ன் ப து   கு றி ப் பி ட த் த க் க து   .  தற் போ து   ’எ ண் ணி த் து ணி க ’   உ ள் ப ட   7  ப ட ங் க ளில்   ந டி த் து  வ ரு கி றா ர்   எ ன் ப து  கு றி ப் பி ட த் த க் க து .     இ ந் த   நி லை யி ல்   க ட ந் த   2 0 1 1 ம்   ஆ ண் டு   அ னி ஷ்   எ ன் ற    இ யக் கு ன  ரை  தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் ட   அ ஞ் ச லி நா ய ரு க்கு   5   வ ய தி ல்   ஒ ரு   பெ ண்   கு ழ ந் தை   உ ள் ள து .   அத ன்   பி ற கு   2 0 1 6 ஆ ம்   ஆ ண் டு   த ன து   க ண வ ரை   க ரு த் து   வே று பா டு   கா ர ண மா க   பி  ரி ந் து   வி வா கர த் து   பெ ற் று க்   கொ ண் டா ர்   அ ஞ் ச லி   நா ய ர் .

அ தனை த்   தொ   ட ர்ந் து   க ட ந் த   பிப் ர வ ரி   மா  த ம்   ம லை யாள   ப ட ங் க ளி ல்   உ த வி   இ யக் கு ன ரா க   ப ணி   பு ரி ந் து  வ ரு ம்   அ ஜி த்   ரா ஜூ   எ ன் ப வ ரை   இ ர ண் டா வ து   திரு ம ண ம்   செ ய் து   கொ ண் டா ர் .    தி ரு ம ண ம்   ஆ கி   5   மா த ங் க ள்   மட் டு மே   ஆ கு ம்   நி லை யி ல்   த ற் போ து   அவ ரு க் கு   பெ ண்  கு ழ ந் தை   பி ற ந் து ள் ள து .   இ த னை   கே ட்ட   ர சி க ர் க ள்   ஷா க்   ஆ கி   உ ள் ள ன ர் .   அ ஜி த்   ரா ஜூ வு ட ன்   தி ரு ம ண ம்  செ ய் வ த ற் கு   மு ன் ன ரே   அ வ ர்   க ர்ப் ப மா க   இ ரு ந் து ள் ளா ர்   எ ன் ப து   த ற்போ து   தெ ரி ய வ ந் து ள் ள து .

Leave A Reply

Your email address will not be published.