நடி க ர் பா ண் டிய ரா ஜனி ன் மனை வி, ம க ன் க ளா இ து . . . ? ? ? அ ட டே இ வ ர் தாத் தா வு ம் ஆ கி ட் டா ரா . . . ? ? ? பே ர க் கு ழ ந் தை க ள் இ வ ர் க ள் தா னா . . . ? ? ? கு டு ம் ப பு கை ப் ப ட ம் உ ள் ளே . . . ! ! !

0

ந கை ச் சு  வை   நடி க ர்   பா ண்  டி ய  ரா ஜனு க் கு   த மி ழில்   அறி மு க மே   தே வை  இ ல் லை .  ஆ ண்  பா வம்    ப ட ம்  இ ப்போ து ம்  ப ல ரு க் கு பே வ ர ட்  தி  ரைப் ப ட மா கவே   உ ள் ளது .   ந டி ப் பு ,   இ ய க் க ம்   எ ன   இ ரு   துறை க ளி லு  ம்  ஜொ லித் த வர்   பா ண் டி ய ரா ஜ ன் .   மி க   எ ளி மை யா ன   கு  டு ம்ப  ப்   பி ண் ண னி யி ல்   பி ற ந் த   பா ண் டி ய ரா ஜ ன்   த ன்   இ டை வி டா த  உ ழை ப் பா ல்   மு ன் னு க் கு   வ ந் த வ ர்   ஆ வா ர் .   அ வ ர்   அ ள வு க் கு   அ வ ர து   வா ரி சு க ள்  சி னி மாவி ல்   பெ ரி தா க   சோ பி க் க வில் லை .  ந டிக ர்  பா  ண்டி ய ராஜ ன்   ரிக் கா ர் டி ங் நே ர ங் களி ல்   அ ல் வா  சா ப் பி டு  வதை   வ ழ  க்கமா க   வை த் து ள் ளா ர் .  இ  து பற் றி  ஒ ரு முறை    நடி க ரும் ,  சி னிமா  ரி ப்போ ர்ட்  டரு  மான   ப யி ல்வா ன்   ர ங்க நாத ன்   கூ று ம் போது ,

‘அ வ ர்   அப் ப டி   அ ல் வா   சா ப் பி ட் டு ப்    பேசி னா ல்   கு ர ல்  ந ச் சென   வ ரு ம்   எ ன   சொல்லு வா ர்.   அ தே போ ல்   அ வர்   சி ன் ன   வ ய தி ல்   அ தை   சா ப்பி  ட   வ ச தி யி ன் றி   த வி த் தா ர் .   இ ப் போ து   வ ச தி   இ ரு க் கிற து .   சா ப் பி டுவோ மே. .’ எ ன க்  கா  ர ண ம்   சொ ல் வார்   எ ன   பா ண்  டிய ரா ஜ ன்   ப ற்றி பே சியிரு ந்தார்.   பா ண் டிய ராஜன்  கன் னிரா சி  பட ம்   மூ  லம்  தான்   இ யக்கு ன ராக   அ றி முக  ம்  ஆ னா ர்.  ஆண் பா வ த் தி ல்   ந டி கரா கவும்   அ வ தா ரம்    எ டு த் தார்.    இ ப் போது ம்   கூ ட   ந  கை ச்சு  வை,   கு  ணச்  சித் தி  ர ப்   பா த் தி ர ங் க ளை   ஏ ற் று  செ ய் து வ ரு கி றா ர் .

க ட ந் த   1 9 8  6  ஆ ம்   ஆ ண் டு  தி ரு ம ண ம்  செய் து கொ ண்ட   பா ண்டி ய  ராஜ னு க் கு ,    ப் ரி த் வி   ரா ஜ ன் ,   ப ல் ல வ ரா ஜன் ,   பி ரே ம்   ரா ஜ ன்   எ ன   மூ  ன் று  ம  கன்  க ள்   உ ள் ள னர்  .   இதி ல்   பி ரி த் வி   ரா ஜ ன்   சி ல   ப  டங்  களி  ல்    ஹீ ரோ வா க வு ம்   ந டி த் தா ர் .   இ ப் போ து   பா ண் டி ய ரா ஜ னு க் கு   அ ண் மை யி ல்   6 0  ஆ ம்    க ல்  யா ண ம்   நட ந் து ள் ள து .   அ ப் போ து   அ வர து ம னை வி,   மூ ன் று   ம க ன் க ள்   ம  ற் று ம்   பே ர க்கு ழ ந் தை க ளோ டு   இ ரு க் கு ம்   பு கை ப் ப ட  ம்  இ  ணை ய த்தி  ல்   வை ர ல்   ஆ கி வ ரு கி ற து.

Leave A Reply

Your email address will not be published.