பிர ப ல ம லை யா ள ந டிகர் கர் ண ன் பு க ழ் லா லி ன் ம க ளா இ து . .. ? ? ? இ வ ளோ நா ள் தெ ரி யா ம போ ச் சே . . . ! ! ! எ ப் ப டி இ ரு க் கா ங்க ன் னு நி ங் க ளே பா ரு ங் க ளே … ! ! !

0

மாரி   செல் வ ரா ஜ்   இ ய க் க த் தி ல்   த னு ஷ்  நடி ப்பி  ல்   தி ரை ய ர  ங் கி ல்  வெ  ளி யா கி   வெ ற் றி பெ ற் ற   ப ட ம்   தா ன்  ‘ க ர் ண ன் ’  வி ம ர் ச ன   ரீ தி யா க வு ம் ,    வ சூ ல் ரீ தி யா க வு  ம்     இந்த ப் ப ட ம்   பெ    ரு  ம்   வெ ற் றி   பெ ற் றது .   ப ரி யே று ம் பெ ரு மாள்   வெ  ற்றி  க்கு ப்   பி ன் பு,   மா ரி  செ ல் வ ரா ஜ்  இ ய க்கி ய   ப ட ம்  எ ன் பதா லு ம் ,   த னுஷ்   ப டம்   எ ன் ப தாலு ம்   இய ல் பா க வே  ‘ க ர் ணன் ’   பட த் தி ன்   மேல்   பெ ரி ய   எதி ர் பா ர் ப் பு  இ ரு ந் த து .  அ தை    க னக் க ச் சி த மாக   க ர்ண ன்   பூ ர் த்தி   செ ய் த து .  க ர் ண ன்   ப ட த் தி ல்  த னு ஷ் ,   யோ கிபா பு,   வ க் கீ ல்   வ ள் ளி நா ய கம் ,   ம லை யா ள  ந டி க ர்   லா ல்   எ ன   அ னைவ ர து   ந டி ப்புமே  வெ கு வா க   பே ச ப் பட் ட து .

ம ஞ்ச ன த் தி   பு ரு ச னு க்  கு   ப த் து   ரூ பாய்   போ து மா ?   எ ன   லா ல்   வ ரு ம்   கா ட் சி யி ல்   வ ச ன த் தி ல்   இ ட ம் பெ று ம்   பா ட் டி யி ன்   ந டி ப் பு ம்   வெ கு வா க ப்   பே ச ப் ப ட் ட து .   லா ல்   த மி ழி ல்   வெ கு சி ல   ப ட ங் க ளி ல்   ம ட் டு மே   வ ந் தா லு ம்   க ர் ண ன்   அ வ ரை   பு க ழின்   உ ச் சி க் கே   கொ ண் டு   செ ன் ற து .   இ வ ர்   த மி ழில்      கட ந் த    2 0 0 4   ஆ ம்  ஆ ண் டு   வி ஜ ய காந் த்   ந டி ப் பி  ல்  வெ ளி யா ன    எ ங்க  ள்   அ ண் ணா   ப ட த் தி ல்   கே ப் ட னு க் கு   அ ண் ண ணா க   ந டி த் தா ர் .

தொ ட ர் ந் து   வி ஷா லு க் கு   வி ல் லனா க   ச ண் ட க் கோ ழி யி லு ம்  மி ர ட் டி னா ர் .   அண் மை யி ல்  ப ரு த் தி வீ ர ன்   கா ர் த் தி   ந டி த்  த   சு ல் தா ன்  ப  டத் தி ல்   அ வர து   ந டி ப் பு   வெ கு வா க ப்   பே ச ப் ப ட்ட து .   ந டிக ர்  லா லி ல்   ம னை வி  பெ ய ர்  நா ன் சி .  இ ந் த   த ம்ப தி க் கு   ஜீ ன் பால்   லா ல்   எ ன்னு ம்   ம க னு ம் ,  மோ னி கா   எ ன் ற   ம க ளு ம்   உ ள் ள ன  ர் .   ந டிக ர்   லா ல்   த ன்   கு டு ம் ப த் தோ டு   இ ரு க் கு ம் பு கை ப் ப ட ம்  இ ப் போ து   இ ணை யத் தி ல்   வை ர ல்   ஆ கி வ ரு கிற து  .

Leave A Reply

Your email address will not be published.