தள ப தி வி ஜ யி ன் பீ ஸ்ட் ப ட த்தி ல் மு க மூ டி அணிந்து வரு ம் நடி க ர் யா ர் தெ ரி யு மா. . .? ?? இ ணை ய த் தி ல் வை ர லா கு ம் த க வ லை க ண் டு வி ய ந்து போன ர சி க ர்க ள் . . . !! !

0

இளை ய த ள ப தி   வி ஜ ய் க்கு   ர சி க ர் க ள்   இ ல்லாத    வீ டு களே   இ ல் லை   என   சொ ல் ல லா  ம்.   இ யக் கு ன  ர்  ச ந் தி ர சே க ரி ன்   ம க ன்   எ ன   அடை யா ள த் தி ல்   இ ரு ந்த   வி ஜ ய்    இ ப் போ து ,   எஸ் . ஏ . ச ந் தி ர சே க ரு க் கே  வி ஜ யி ன்   அ ப் பா   எ ன்னு ம்   அ  டை யா ள த் தை க்  கொ டு த் தி ரு க்  கிறா ர் .   இ ளை யத ள பதி   வி ஜ ய்   ந டி த் த    ‘ மா ஸ்ட  ர்’    தி ரை ப்ப ட ம்   தி ரை ய  ர ங் குக ளி ல்   க ரோ னா வுக்   கு ப்   பி ன் பு   வெ ளி யா கி   வ சூ லை   வா ரி க்   கு வி த் த து .   ஓ டி டி யிலு ம்   ரி லீ ஸா ன து .   இ ளை ய த ள ப தி    வி ஜ ய்   த ன்   ர சி கை  ச ங் கீ தா வை    தி ரு ம ண ம்   செ ய் து   2 2   ஆ ண்டு க ள்   ஆ கி வி  ட்டா லு ம்

இ ன் று ம்   பு து   ஜோடி   போ ல வே    ரொ மா ண் டி க் கா க   வா ழ் ந் து   வரு கி ன் ற  னர்  .   நடி க ர்   வி ஜ ய் க் கு   ச ஞ் ச ய்   எ ன் னு ம்   ம  க னு ம் ,   தி வ் யா   ஷா ஷா   எ ன   ம க ளு ம்   உள் ள ன ர் .   இ  வ ர் க ள்   இ ரு வ ரு மே  த ள ப தி யி ன்    பட ங் க ளி ல்   த லை கா ட் டி   இ ரு க் கி றா ர் க ள் .   இ தி ல்   ச ஞ் ச ய்   வே  ட் டை க் கா ர ன்   ப ட த் தி ல்   ஒ ரு  பா  ட லி லு ம் ,   தி வ்  யா   ஷாஷா   தெ றி    ப ட   கி ளை மே க் ஸ்  கா ட் சி யி லு ம்   ந டி த் தி ரு ப் பா ர் .   அ  டி ப்ப டை யி ல்   பே ட் மி ட் ட ன்   வீரா ங் க ணை யா ன   த ள ப தி யி ன்   ம க ள்    தி வ் யா   ஷா ஷா   வெ ளி நா ட் டி ல்   க ன டா வி ல்   ப டி த் துவ ந் தா ர்  .

அ ம் ம ணி க் கு   இ ப் போ து   ப டி ப் பு   மு டி ந் து ள் ள து .   ந டி க ர்   வி ஜ யி  ன்  பீ ஸ் ட்    ப ட த் து க் கு   அ வ ர து   ஒ ட் டு மொ த் த    ர சி க ர் க ளு ம்   மி க வு ம்   ஆ வ லோடு   கா த் தி ரு க் கி ன் ற ன  ர் .   இ ந் தப் ப ட த் தின்   ட் ரெ ய் ல ர்   வெ ளி யா ன   2 4   ம ணி   நே ர த் தி லே யே   3 0   மி ல் லி ய ன்   பா ர்  வை க ளை க்   க ட ந் து ள் ள து .  இ ந் த   ட் ரெ ய் ல ரி ல்   வி  ல் ல னா க   மு க மூ டி   அ ணி ந் து   ஒ ரு வ ர்   மி ர ட் டி யி ரு ப் பா ர் .   அ வ ர்   ம லை  யா ள   ந டி க ர்   ஆ வா ர் .   அ வ ர து   பெ  ய ர்   ஷை ன்   டா ம் .   இ தை   அ வரே   த னது   ச மூ க வ லை த ள   ப க்க த் தி  ல்  தெ ரி  வி த் துள் ளா ர்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.